V tejto rubrike venujeme pozornosť ochrane, záchrane, spracovávaniu a využitiu hmotných i nehmotných predmetov týkajúcich sa dejín a života Slovákov v zahraničí. Dôraz je položený na archívnu, muzeálnu a knižničnú oblasť a na vybudovanie architektonickej časti budúceho a jednotného Pamätníka slovenského vysťahovalectva a  slovenských menšín a komunít vo svete.

>> Pamätník vysťahovalectva (ideový zámer)
>> Múzeum a expozícia

Slovenské vysťahovalectvo a jeho výslednica –  Slováci žijúci v zahraničí, tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenských národných dejín i samotnej existencie slovenského národa.

Slovenská diaspóra vo svete,  jej zmysel a význam pre korene národa medzi Dunajom a Tatrami má časovo neobmedzenú a obapolne prepojenú dimenziu.

Nikdy v minulosti sa záujem a starostlivosť Slovenska o Slovákov vo svete neprejavovali v takej miere ako po roku 1993. Samostatná slovenská štátnosť sa stala historickým medzníkom vo vzájomných vzťahoch.

Cyrilo-metodské tradície prechádzali stáročiami z generácie na generáciu. Predkovia tých, ktorí dnes žijú mimo územia Slovenska roztratení po celom svete, si pri svojich odchodoch z rodného kraja odnášali nielen príslovečnú pracovitosť a čestnosť, úctu k tradíciám a bohabojnosť, ktorú si vedeli udržať aj v cudzom prostredí, ale v tomto duchu vychovávali aj svojich potomkov. Aj preto Slováci doma a v zahraničí, vzdialenosťou rozdelení, ale duchovným putom pevne spojení, reprezentujú slovenskosť ako symbol trvácnosti malého národa v strede Európy.

Na Slovensku azda niet rodiny, ktorej príslušník by sa v dávnej, nedávnej, či súčasnej dobe, nevysťahoval do zahraničia. Slováci sa tak stali národom vysťahovalcov a tretina národa stále žije v zahraničí.

Morálny dlh materského národa voči slovenským menšinám, komunitám a jednotlivcom v zahraničí splatíme vybudovaním dôstojného pamätníka, ktorým vzdáme úctu státisícom slovenských vysťahovalcov. Sme presvedčení, že budúci pamätník sa stane súčasťou národného povedomia a bude plniť  dôležitú úlohu aj v oblasti vlasteneckej výchovy.

Táto myšlienka nie je vo svete ojedinelá, aj iné národy sa stali súčasťou celosvetového exodu, ktorý je tak starý ako samotné ľudstvo. Tomuto fenoménu sú venované múzeá  a pamätníky migrácie, imigrácie a emigrácie na Ellis Island v New Yorku a New Jersey v USA, Melbourne v Austrálii, Bremenhaven v Nemecku, Cobh v Írsku a mnohé ďalšie, ktoré  súčasne plnia aj úlohu národných pamätníkov.