Okrúhly stôl (Table ronde) k problematike slovenského zahraničia pripravuje a organizuje  Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov v spolupráci s viacerými partnermi už od roku 2002. Okrúhle stoly sú odbornými podujatiami s aktívnou účasťou domácich a zahraničných odborníkov na danú problematiku. V rámci vybraných tematických okruhov, venujú svoju pozornosť aktuálnym problémom a otázkam slovenského zahraničia i vzájomným vzťahom so Slovenskou republikou, anylyzujú ich stav a v podobe záverov odporúčajú riešenia, ktoré zasielajú relevantným politickým, štátnym i neštátnym subjektom. Okrúhle stoly majú nepolitický charakter, sú výsostne pracovné a ich cieľom je permanentný a konštruktívny slovensko – slovenský dialóg na úrovni expertov.

1.  okrúhly stôl, 16. február 2002 – „O Slovákoch v zahraničí„

2.  okrúhly stôl,  1. jún 2002 – „Zahraničné národnostné menšiny

3.  okrúhly stôl,   4. júl 2005 – „K tvorbe programu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí„

4. okrúhly stôl, 9. september 2008 – „K súčasnému stavu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí“

5. okrúhly stôl, 3. apríl 2009 – „K problémom a otázkam slovenského zahraničia“

6. okrúhly stôl, 6. – 7. máj 2010 – „Slovenská zahraničná migrácia“

.

1.  okrúhly stôl, 16. február 2002 „O Slovákoch v zahraničí„

Závery z odborného podujatia Okrúhly stôl zahraničných národnostných menšín, organizovaného Nadáciou Solidarita, Klubom Nového slova a Združením nezávislých expertov pre otázky  dejín života zahraničných Slovákov,  dňa16.02.2002 Bratislave.
Účastníci odborného podujatia odporúčajú Národnej vláde SR, vláde SR, organizáciám a inštitúciám zaoberajúcimi sa problematikou slovenských menšín a komunít v zahraničí, ktorá by sa mala stať trvalou súčasťou štátnopolitických záujmov Slovenskej republiky:

■  venovať systematickú všestrannú pomoc a starostlivosť Slovákom v zahraničí tak z pohľadu štátu – vlády a jej jednotlivých ministerstiev: MZV, MK, MŠ, MF SR, ako aj pohľadu mimovládnych organizácií, ktoré štát prostredníctvom projektov poverí vykonávaním činností prospešných pre koncepciu starostlivosti  k slovenským menšinám a komunitám v zahraničí ;

■ zabezpečiť nielen vznik, ale aj funkčnosť štátnej inštitúcie s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy pre zabezpečovanie účinnej, efektívnej a vzájomne prospešnej spolupráce medzi SR a Slovákmi v zahraničí;

■ pripraviť dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k slovenským menšinám a komunitám v zahraničí (napr. prostredníctvom veľvyslanectiev v štátoch s početnejším komunitami slovenských krajanov s osobitnou agendou, existujúcich a novovytvorených slovenských inštitútov, prípravy a expedície informačných materiálov;

■  vytvárať a uskutočňovať vnútorné a medzinárodné legislatívne podmienky pre zachovanie a rozvíjanie života slovenských menšín a komunít v zahraničí, cieleným personálnym vybavením lektorátov slovenského jazyka v štátoch so slovenskou menšinou a  väčšou slovenskou komunitou;

■ spracovať a realizovať transparentný systém podporného financovania činnosti Slovákov v zahraničí, mimo iného aj prostredníctvom neštátneho fondu na podporu investičných aktivít krajanských spolkov a významných projektov v oblasti vzdelávania a kultúry;

■ prepracovať efektívny systém pre využívanie existujúceho potencionálu Slovákov v zahraničí v prospech SR – v oblasti medzinárodného obchodu, cestovného ruchu a kultúry;

■  zabezpečiť podľa pôvodných zámerov  činnosť, pôsobnosť Domu zahraničných Slovákov – výskumnej, prezentačne a informačnej inštitúcie s väzbami na existujúce národné metodické centrá pri MK a MŠ SR, ale aj na slovenské inštitúty v zahraničí, katedry, resp. semináre slovakistiky a pod.;

■  osobitnú pozornosť venovať slovenským menšinám v okolitých krajinách a revitalizácii slovenských komunít existenčne ohrozených;

■ cieľavedome začleňovať problematiku starostlivosti a pomoci slovenským menšinám do bilaterálnych zmlúv;

■ realizovať prostredníctvom verejnoprávnych elektronických médií (STV a SRo) pravidelné referencie o živote Slovákov v zahraničí, najmä prostredníctvom svojich vyslaných redaktorov, spolupracovať s existujúcimi krajanskými novinármi a publicistami v zahraničí, pripravovať výchovno-vzdelávacie a kultúrne programy so zacielením na revitalizáciu života slovenských menšín a komunít;

■ vytvoriť internetovú informačnú bázu s cieľom odovzdávania informácií o Slovensku a získavania poznatkov o živote i problémoch slovenských menšín a komunít v zahraničí;

■  vytvoriť organizačné a finančné podmienky pre integrovaniwe slovenského zahraničia na báze Stálej konferencie: Slovenská republika a zahraniční Slováci a pripraviť zodpovedajúce podmienky pre vznik Generálnej rady Slovákov v zahraničí, ako vrcholného predstaviteľa slovenských menšín a komunít v zahraníčí a aj ako poradného orgánu vlády SR a slovenského parlamentu – NR SR;

■  každoročne realizovať v SR podujatie – celosvetovú prezentáciu Slovákov v zahraničí pod názvom Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike;

■   vybudovať Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave.

hore

.

2.  okrúhly stôl,  1. jún 2002 „Zahraničné národnostné menšiny

Nadácia Solidarita v spolupráci so Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Klubom Nového slova.

Analýza súčasného stavu postavenia slovenských menšín a komunít vo svete so zameraním na oblasť hospodárstva, kultúry, školstva, športu a mládeže, vzájomné vzťahy SR a Slovákov v zahraničí a štátno-politické záujmy SR v tejto oblasti.

hospodárstvo

Intenzifikácia rozvoja dvojstranných hospodárskych vzťahov prostredníctvom zapojenia príslušníkov menšín v zahraničí

 • využívať znalosti miestnych reálií, jazyk a obojstranné väzby príslušníkov menšín vo všetkých formách hospodárskej spolupráce
 • rozvíjať obchod
 • rozvíjať cestovný ruch

Stimulácia príslušníkov menšín k hospodárskemu etablovaniu sa v SR

 • podporovať vytváranie hospodárskych väzieb príslušníkov menšín na materskú krajinu
 • vytvárať právne prostredie v SR stimulujúce špecifickým (preferenčným) spôsobom príslušníkov slovenskej menšiny v zahraničí k podnikateľským aktivitám na Slovensku
 • zrovnoprávniť príslušníkov slovenskej menšiny v zahraničí pri nadobúdaní majetku so štátnymi príslušníkmi SR – vytvárať podmienky a stimuly na repatriáciu príslušníkov zahraničných menšín atraktívnych z hľadiska ekonomických záujmov SR

Podpora rozvoja menšín v záujme posilnenia ich ekonomického postavenia v domovských krajinách

 • stimulovať zlepšenie ekonomického postavenia menšín v ich domovských krajinách prostredníctvom priamych subvencií resp. preferenčným prístupom pri realizácii všetkých foriem hospodárskej spolupráce

Spoluvytváranie záujmových hospodársko-politických (lobistických) združení na presadzovanie slovenských politických a hospodárskych záujmov v zahraničí a hospodárskych záujmov menšín v SR

 • iniciovať a pravidelne organizovať spoločné ekonomické fórum slovenských podnikateľov z domova i zahraničia

Systémy pomoci a poskytovania dotácií krajanským komunitám v zahraničí materskými krajinami

 • systémy európskych krajín
 • systém Slovenskej republiky, súčasný stav, problémy a perspektívy

Materinský jazyk

vytvárať podmienky na zachovanie materinského jazyka v oblastiach súvisle obývaných slovenskou komunitou (Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvátsko) – vysielanie učiteľov, zaistenie dostupnosti slovenskej tlače, vysielania slovenského rozhlasu a televízie, slovenských multimediálnych nosičov, podpora vydávania slovenskej periodickej a neperiodickej tlače, sprostredkovanie slovenských rozhlasových a televíznych programov včítane autorských práv pre vysielanie slovenských rozhlasových a televíznych vysielaní v týchto krajinách, organizovanie kurzov slovenského jazyka na Slovensku aj priamo v komunitách

 • vytvárať podmienky na zachovanie materinského jazyka a prezentácia slovenského jazyka v Českej republike – riešiť na základe dvojstranných dohôd SR a ČR pre oblasť kultúry a školstva v nadštandartnej rovine s prístupnosťou slovenskej periodickej a neperiodickej tlače, rozhlasovej a televíznej tvorby, čo najširšiemu okruhu konzumentov, podpora vydávaniu slovenskej periodickej a neperiodickej tlače, sprostredkovanie slovenských rozhlasových a televíznych programov včítane autorských práv pre vysielanie slovenských rozhlasových a televíznych vysielaní v ČR
 • vytvárať podmienky na prístupnosť materiálov v slovenskom jazyku pre slovenské spolky a organizácie v iných krajinách – podporou nákupu slovenskej pôvodnej tvorby z oblasti literatúry, audio a audiovizuálnej produkcie, dostupnosti kurzov slovenského jazyka v materskej krajine aj v krajine pôsobenia spolkov a organizácií našich krajanov, podpora vydávaniu slovenskej periodickej a neperiodickej tlače, sprostredkovanie slovenských rozhlasových a televíznych programov včítane autorských práv pre vysielanie slovenských rozhlasových a televíznych vysielaní
 • podporovať výskum slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe hlavne v krajinách so súvislým slovenským osídlením so zameraním na zvykoslovie a kultúrne tradície

Kultúrne dedičstvo

 • podporovať výskum dejín slovenského vysťahovalectva a dejín slovenských spolkov a organizácií v zahraničí v spojení so zberom a sústreďovaním dokumentačného materiálu k tejto problematike s cieľom vytvorenia muzeálneho a dokumentačného centra pre túto problematiku
 • podporovať činnosť spolkov, organizácií a súborov zameraných na rozvoj hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zahraničných Slovákov
 • vytvárať podmienky na prezentáciu kultúrneho dedičstva zahraničných Slovákov, tak na Slovensku, ako aj v krajinách ich pôsobenia

Tradičná a ľudová kultúra

 • vytvoriť ucelený systém podpory rozvoja tradičnej a ľudovej kultúry zahraničných Slovákov vo všetkých jej podobách (zvykoslovie, gastronómia, ľudová a umelecká výroba, folklór) so zameraním na zdokumentovanie jej súčasného stavu a možnosti jej uchovania
 • podporovať prezentácie tradičnej a ľudovej kultúry, tak na Slovensku (Dni zahraničných Slovákov – periodicita?) ako aj v krajinách, kde sa už stali tradíciou (Maďarsko – Bank, Česko – Rožnov pod Radhoštem, Srbsko – Báčsky Petrovec, Chorvátsko – Ilok, Ukrajina a iné)
 • podporovať vysielanie etnografov, jazykovedcov a choreografov s cieľom podpory uchovania tradičnej a ľudovej kultúry v krajanských komunitách

Umenie

 • vytvárať podmienky na prezentáciu významných slovenských predstaviteľov rôznych umeleckých žánrov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí alebo majú slovenský pôvod
 • podporovať vydávanie pôvodnej slovenskej krajanskej literárnej tvorby
 • vytvárať podmienky na vysielanie významných slovenských režisérov, scénografov a dramaturgov do krajanských divadiel a súborov
 • vytvárať podmienky na prezentáciu popredných slovenských umeleckých súborov, ako aj tvorby slovenských umelcov v krajanskom prostredí

Médiá

 • podporiť vysielanie STV so zacielením na prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby prostredníctvom satelitu
 • podporiť návrhy uvedené v časti materinský jazyk, ktoré sa týkajú všetkých druhov médií
 • organizovať pravidelné odborné semináre pre pracovníkov krajanských médií
 • umožniť stáže pracovníkov krajanských médií v popredných slovenských médiách

Osveta

 • podporiť výber učiteľov pre pôsobenie v krajanských komunitách s prihliadnutím na ich možnú osvetovú činnosť
 • podporovať osvetovú činnosť krajanských organizácií zameranú na prezentáciu slovenskej kultúry a zvyšovanie informovanosti o Slovenskej republike

Školstvo

 • podporovať vzdelávacie aktivity na slovenských školách v zahraničí prostredníctvom učebníc v slovenskom jazyku, slovenskej literatúry (prózy, poézie, literatúry faktu), časopiseckej tvorby;
 • vytvorením neštátneho fondu na podporu investičných aktivít venovať zvýšenú pozornosť projektom zabezpečujúcim funkčnosť škôl a školských zariadení, najmä v susedných štátoch, v štátoch strednej Európy;
 • vytvoriť možnosti pre rozličné formy výuky slovenského jazyka v krajinách, kde neexistujú školy s vyučovacím jazykom slovenským, využiť spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami;
 • podporiť vyučovanie v slovenskom jazyku, zakomponovať tento stav do dvojstranných medzištátnych zmlúv všade tam, kde je to možné
 • vychovávať učiteľov pre slovenské menšiny a komunity na Slovensku z príslušníkov týchto menšín s dôrazom na preferenciu štúdia slovenského jazyka a humanitných predmetov
 • venovať pozornosť ďalšiemu personálnemu vybaveniu lektorátov slovenského jazyka v štátoch so slovenskou menšinou;
 • vytvárať podporné fondy – štipendiá pre umožnenie štúdia príslušníkom slovenskej menšiny zo zahraničia v SR, najmä pre budúcich pedagógov, pracovníkov v oblasti osvety, kultúry a žurnalistiky (krajanskej tlače);
 • vypracovať komplexný program vysielania učiteľov zo Slovenska do slovenských škôl v zahraničí s prihliadaním na ich osvetové a kultúrne pôsobenie v komunite
 • podporiť cielenými investíciami budovanie informačných systémov, najmä v školstve;
 • organizovať najmenej dvojtýždňové vzdelávacie pobyty pre učiteľov, kultúrnych pracovníkov a novinárov so zameraním na bližšie poznanie dejín a kultúry Slovenska;

Šport a mládež

 • uskutočniť cielený monitoring súčasnej migrácie slovenskej mládežepodporiť organizovanie škôl v prírode v SR pre žiakov a študentov zo slovenských menšín v zahraničí;
 • organizovať športové aktivity v SR prostredníctvom podpory družobných výmen spolupracujúcich obcí, miest a regiónov;
 • podporiť účasť vybraných slovenských športovcov, športových klubov na podujatiach v prostredí slovenských menšín v zahraničí (turnaje, športové hry, besedy a pod.)
 • vytvoriť databázu športových aktivít krajanských organizácií
 • vypracovať ucelený systém zapojenia významných slovenských športovcov pôsobiacich v zahraničí do propagácie SR, ako aj na ich pôsobenie v slovenských komunitách v zahraničí.

hore

.

3.  okrúhly stôl,   4. júl 2005 „K tvorbe programu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich  v zahraničí„

Svetové združenie Slovákov v zahraničí v spolupráci so Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a živola zahraničných Slovákov.

Od roku 1999 v rámci slovensko-slovenského dialógu medzi zástupcami výkonnej a zákonodarnej moci v Slovenskej republike a zástupcami slovenských krajanských spolkov a organizácií v zahraničí sa koná Stála konferencia k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce pod názvom Slovenská republika a zahraniční Slováci. V roku 2005 vláda Slovenskej republiky konanie tejto konferencie nepodporila a preto v záujme neprerušenia tohto permanentného dialógu prevzalo na seba iniciatívu Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré s grantovou a organizačnou podporou Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov Úradu vlády Slovenskej republiky a občianskeho združenia Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov  usporiadalo Okrúhly stôl 2005.  Okrúhly stôl 2005 mal pracovný charakter a bol pokračovaním slovensko-slovenského dialógu na úrovni expertov. Uskutočnil sa dňa 4. júla 2005 v Kongresovej hale CITY HOTEL Bratislava. Hlavným cieľom tohto medzinárodného podujatia bolo stanovenie priorít štátnej podpory Slovákom žijúcim v zahraničí, za ich aktívnej účasti na tvorbe rámcových podmienok smerujúcich k výraznému skvalitneniu vzájomných vzťahov. Na rokovaní Okrúhleho stola sa podieľalo 45 zahraničných odborníkov z Austrálie, Belgicka, Česka, Francúzska, Chorvátska, Izraela, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory, Švajčiarska, Švédska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie. Domáci účastníci zastupovali Kanceláriu prezidenta SR, Národnú radu SR, Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, Tlačovú agentúru SR, Maticu slovenskú a občianske združenia v SR. Organizátori očakávali, že vystúpenia a diskusia účastníkov budú smerovať k záverom, ktoré by mohli byť podkladom k návrhu vládneho programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2006.  Rokovanie sa uskutočnilo v štyroch blokoch, legislatíva, kultúra, vzdelávanie a školstvo, informácie a mediálna činnosť. Viacerí zahraniční účastníci vyjadrili svoje sklamanie z toho, že účasť zástupcov zákonodarnej a výkonnej moci v Slovenskej republike nebola na takej úrovni, ako očakávali a porovnávali ju s praxou iných európskych štátov. Všetky návrhy a kritické pripomienky našli svoj odraz v záverečnom dokumente, ktorý odporúča vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky prijať opatrenia na zlepšenie vzájomných vzťahov a zohľadniť ich pri príprave návrhu vládneho programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2006.

Závery

Účastníci okrúhleho stola odporúčajú

v oblasti legislatívy

 • vypracovať kompletnú analýzu uzavretých medzištátnych zmlúv, akým spôsobom  zmluvné strany ošetrujú problematiku menšín a usilovať sa o uplatnenie princípu reciprocity
 • konzultovať so slovenskými komunitami prípravu medzištátnych zmlúv týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí (včleniť do systému medzirezortného pripomienkového konania)
 • predložený návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí doplniť ustanovením, aby Úrad pre zahraničných Slovákov (resp. splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov) mohol podávať legislatívne návrhy
 • doplniť návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí kompletným odkazom na ďalšie zákony
 • grantové finančné prostriedky na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí koncetrovať na jedno miesto, urýchlene  poskytnúť prisľúbené granty z minulosti, odstrániť problémy pri administrácii grantového systému, zvýšiť celkový objem grantových prostriedkov, pri ich rozdeľovaní brať na zreteľ  priority jednotlivých komunít, vyplácať aspoň časť grantu zálohovo
 • umožniť, aby platcovia daní mali možnosť poskytnúť 2% dane z príjmu fyzických osôb pre účely Slovákov žijúcich v zahraničí
 • zriadiť poradný orgán NR SR pre problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí
 • zjednodušiť vízovú prax a oslobodiť od správnych poplatkov Slovákov z krajín mimo EÚ
 • rozšíriť systém bilaterálnych dohôd o vzájomnej podpore národnostných menšín a dôsledne realizovať jestvujúcu dohodu s Maďarskou repubikou
 • predložiť variant II návrhu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí – o samostatnom úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí – v rámci pripomienkového konania v parlamente

v oblasti kultúry

 • vypracovať (v súčinnosti so SZSZ) a schváliť štátnu koncepciu uchovania kultúrneho dedičstva a pestovania kultúrnych hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí v nadväznosti na Stratégiu štátnej kultúrnej politiky SR schválenej uznesením vlády  SR č. 1067 z 10. 11. 2004
 • vytvoriť stabilný systém starostlivosti  a ekonomickej podpory kultúrnych inštitúcií a aktivít slovenských spolkov v oblasti kultúry
 • grantovú podporu v oblasti kultúry zjednotiť, stanoviť jednotné pravidlá, včas vyhodnotiť podané žiadosti o grant a prostriedky poskytovať pred začatím realizácie projektov. Grantový systém na podporu kultúry sústrediť pod gesciou relevantného štátneho úradu a tým zefektívniť udeľovanie grantov
 • iniciovať znovuvytvorenie Múzea zahraničných Slovákov

v oblasti školstva

 • vybavenie škôl s vyučovacím jazykom slovenským učebnými pomôckami
 • účasť krajanských organizácií pri tvorbe vykonávacích zmlúv
 • koncepcia priznávania štipendií s efektívnym zohľadnením odporúčaní krajanských organizácií
 • odporúča Ministerstvu školstva  SR iniciovať spoluprácu medzi univerzitami, ktorá by umožnila výmenu vysokoškolských pedagógov, zohľadňujúc potreby výchovy pedagógov pre II. stupeň základných škôl, stredných škôl a fakúlt
 • zaradiť v Slovenskej republike do osnov výučby na základných školách na I. stupni do predmetu vlastiveda a na II. stupni základných škôl a na stredných školách  do predmetu dejepis látku, ktorá by sa týkala Slovákov žijúcich v zahraničí
 • iniciovať v Slovenskej akadémii vied  a na vysokých školách dlhodobý záujem o výskum histórie a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí. Podporou konkrétnych vedeckých projektov formou finančných grantov dosiahnuť, aby záujem vedeckej komunity bol rovnomerne zameraný na všetky časti sveta, v ktorých žijú Slováci
 • vypracovať lepší komunikačný systém v oblasti vzdelávania / internet – informácie o grantoch, dohodách, zmluvách…/
 • zorganizovať v spolupráci  so ZNE okrúhly stôl s tematikou slovenského školstva  a vzdelávania v zahraničí / jar 2006/

v oblasti médií a informácií

 • Ministerstvu kultúry SR v spolupráci so SZSZ vypracovať koncept mediálnej politiky SR voči slovenskému zahraničiu
 • umožniť voľný príjem signálu STV v krajinách, v ktorýchh žijú slovenské komunity
 • v dohľadnej dobe zriadiť automatizované pracovisko STV, ktoré by prostredníctvom satelitu, denne, vysielalo ucelený, časovo ohraničený blok programov STV /spravodajstvo, pôvodná tvorba…/
 • zachovanie vysielania Radio Slovakia International v programovej štruktúre SRo, zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na jeho prevádzku
 • vytvorenie informačno – komunikačného internetového portálu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý by napomáhal obojstrannej /slovensko – slovenskej/ výmene informácií
 • vytvoriť predpoklady pre účinnú propagáciu SR v zahraničných médiách.

hore

.


4. okrúhly stôl, 9. september 2008 „K súčasnému stavu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí“

Závery  z odborného podujatia 4. okrúhly stôl o Slovákoch žijúcich v zahraničí organizovaného Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, dňa 9. septembra 2008 v Bratislave:

 • Vytvoriť pri vláde Slovenskej republiky stálu komisiu ako jej odborný poradný orgán, zloženú z domácich a zahraničných odborníkov;
 • Poveriť stálu komisiu vypracovaním dlhodobej koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí;
 • Pripraviť novelu zákona  č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorá odstráni jeho zmätočnosť a súčasný rozpor s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie i odporúčaniami Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) tak, aby sa naplnili pripomienky EK vznesené v rámci negociácií a boli splnené záväzky Slovenskej republiky prijaté pred vstupom do Európskej únie;
 • Pripraviť novelu zákona č. 333/2004 Z. z., ktorá zlepší možnosť voliť občanom žijúcim a pracujúcim v zahraničí;
 • Pripraviť novelu zákona č. 442/2001 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá vymení neplatný termín „zahraničný Slovák“ za termín „Slovák žijúci v zahraničí“;
 • Neodkladne zabezpečiť profesionálny a odborný výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu činnosť Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky;
 • Vybudovať dôstojný Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave;
 • Pokračovať v každoročnej realizácii  vládneho projektu Dni Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike.

hore

.

5. okrúhly stôl, 3. apríl 2009 „K problémom a otázkam slovenského zahraničia“

K o m u n i k é

Dňa 3. apríla 2009 sa v Bratislave konal piaty Okrúhly stôl k problémom a otázkam slovenského zahraničia, ktoré od roku 2002 organizuje Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov. Prvou témou rokovania bola štátna politika starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte dotácií na pomoc krajanským spolkom a organizáciám, druhou témou bola volebná legislatíva a možnosti aktívnej účasti Slovákov žijúcich v zahraničí vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010. Konštatoval sa pretrvávajúci nezáujem našej spoločnosti  o slovenské zahraničie, pričom záujem relevantných orgánov, inštitúcií a  politických strán o Slovákov žijúcich v zahraničí má zväčša len deklaratívny charakter. Absentuje dobrá legislatíva, konštruktívna a koncepčná štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, teda taká štátna  politika, ktorá by  zaručovala  obojstranne prospešné vzťahy, spĺňajúce európske štandardy. V dôsledku pretrvávajúcej nekoncepčnej a neodbornej práce vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dochádza k hrubým  deformáciám  vyváženosti pri prideľovaní finančných prostriedkov z grantového systému. Preukázateľne nízka efektívnosť a netransparentnosť vynakladania štátnych finančných prostriedkov je dôvodom, aby sme opakovane odporúčali neodkladne  prijať  také účinné opatrenia v personálnej oblasti vedenia  úradu, ktoré vytvoria odborné predpoklady zaručujúce optimálne plnenie úloh. V oblasti volebnej legislatívy sa odporúča zosúladenie zákonov a vykonávacích predpisov týkajúcich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, referenda a ďalších zákonov tak, aby boli odstránené pochybnosti súvisiace s ich ústavnosťou. Podstatne zjednodušiť spôsob účasti na voľbách a odstrániť byrokratické prekážky, ktoré sú príčinou nespokojnosti a z nej vyplývajúceho malého záujmu Slovákov žijúcich v zahraničí využiť možnosti zúčastniť sa na voľbách prostredníctvom listovej pošty. Výrazne zlepšiť mediálnu a informačnú činnosť smerom k slovenskému zahraničiu a čo najskôr vytvoriť právne predpoklady a technické podmienky pre voľbu internetom. Bez týchto neodmysliteľných predpokladov, doplnených o účinné nástroje potrebné pre efektívny výkon  štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, sa nedá vytvoriť atmosféra  vzájomnej dôvery a motivácie, a bez nej nemožno očakávať ani výraznejší kvalitatívny posun v slovensko–slovenských vzťahoch.

hore

.

6. okrúhly stôl, 6. – 7. máj 2010 „Slovenská zahraničná migrácia“

>> Štúdie z 6. okrúhleho stola

Občianske združenie Migrácia SK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov.

V dôsledku  súčasného slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou celkových európskych migračných pohybov, vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k  30% celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto problematika súčasných migračných pohybov, občanov Slovenskej republiky do zahraničia a  Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensko, by z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych, vzdelávacích, sociologických, právnych, demografických, štatistických, prognostických a ďalších aspektov mala byť hlavným cieľom pripravovaného odborného podujatia.

Z uvedeného odborného podujatia vzišli nasledujúce odporúčania:

 • zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej politiky emigrácie a reemigrácie občanov Slovenskej republiky a prijať opatrenia na tvorbu a výkon štátnej emigračnej a reemigračnej politiky občanov Slovenskej republiky v legislatívnej, inštitucionálnej a finančnej oblasti;
 • zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej politiky imigrácie Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky;
 • vytvoriť poradný a konzultačný orgán zložený z domácich a zahraničných odborníkov na problematiku slovenských menšín a komunít v zahraničí;
 • vytvoriť podmienky na permanentnú medializáciu emigračnej a reemigračnej problematiky vo verejnoprávnych médiách a zabezpečiť o nej aktuálnu informovanosť na webových stránkach zainteresovaných úradov a verejných inštitúcií SR;
 • pristúpiť k realizácii projektu Mobilitných informačných centier vo vybraných tretích krajinách.

hore