>> Dni zahraničných Slovákov
>> Krajanská nedeľa

Dni zahraničných Slovákov

Slováci žijúci doma i v zahraničí tvoria integrálnu súčasť slovenského národa, ktorého korene sú pevne ukotvené na území Slovenska, oddávna obývaného predkami Slovákov. Ich život a dejiny sú súčasťou národných dejín, ich kultúra súčasťou národného kultúrneho dedičstva a spoločne sú duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti.

Slovensko je hrdé na skutočnosť, že všade tam, kde prichádzali Slováci, sa ako občania novej vlasti aktívne spolupodieľali na rozvoji danej krajiny a stali sa integrujúcim činiteľom medzi materskou krajinou predkov a novou vlasťou.

Slovákov po celom svete viaže pevné puto cyrilometodských tradícií, ktoré im umožňuje, aby na seba nezabúdali a aby neostali zabudnutí. Vzájomné vzťahy medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskom našli odraz aj v Ústave Slovenskej republiky, ktorá zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podporoval ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohtoúčelu a aby podporoval vzťahy s materskou krajinou.

Význam týchto vzájomných vzťahov umocnila Národná rada Slovenskej republiky svojím rozhodnutím vyhlásiť 5. júl za pamätný deň Slovenskej republiky, venovaný Slovákom žijúcim v zahraničí. K tomuto dňu, ktorý je aj sviatkom sv. Cyrila a Metoda a súčasne štátnym sviatkom Slovenskej republiky, sa viaže najväčšia prezentácia života a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na území Slovenska – Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Ich prvý ročník v roku 1993 je symbolicky spätý so vznikom samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky. Ide o významné a v Európe ojedinelé medzinárodné podujatie svojho druhu, ktoré dokumentuje záujem a starostlivosť Slovenskej republiky o slovenské menšiny a komunity v zahraničí.

Potreba veľkého stretávania Slovákov z celého sveta sa pociťovala už dávno. Stretnutia, ktoré sa uskutočňovali pri rôznych príležitostiach na Slovensku i v zahraničí, mali svoju dôležitosť. Všetky tieto stretnutia nemohli však zvládnuť úlohy a potreby, ktoré vznikli po roku 1993. Nezmenilo sa len Slovensko, zmenila sa aj situácia Slovákov žijúcich v zahraničí.

Myšlienku celosvetového stretnutia zahraničných Slovákov v Slovenskej republike spracoval už v roku 1990 Claude Baláž, pracovník vtedajšieho Ústavu pre zahraničných Slovákov MS, ale myšlienka nenašla podporu vo vedení Matice slovenskej. V roku 1993  tento ideový zámer rozpracoval s choreografom Jaroslavom Ševčíkom do konkrétneho projektu, ktorý Ústav pre zahraničných Slovákov realizoval v tom istom roku pri príležitosti 130. výročia založenia Matice slovenskej a cyrilometodských osláv na Devíne pod názvom Týždeň kultúry zahraničných Slovákov. V prvý júlový týždeň slovenské folklórne súbory zo zahraničia prezentovali časť svojho duchovného dedičstva v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Mimoriadny úspech podujatia umocnil myšlienku permanentnej prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku.

Na základe všetkých dovtedajších skúseností Claude Baláž, riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov a Jaroslav Ševčík, dlhoročný autor a režisér krajanských programov uvádzaných na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a po Slovensku, vypracovali novú rozšírenú koncepciu prezentácie Slovákov žijúcich a tvoriacich v zahraničí. V roku 1994 bol projekt pod názvom Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike realizovaný Ústavom pre zahraničných Slovákov v Bratislave za účinnej podpory mestských a obecných úradov v Slovenskej republike. Prezentácia krajanskej kultúry zasiahla väčšinu regiónov Slovenska, mala širokú publicitu a pozitívny ohlas verejnosti.

Koncom roku 1994 vedenie Matice slovenskej zrušilo Ústav pre zahraničných Slovákov v Bratislave (1968 – 1994) a namiesto Dní zahraničných Slovákov realizovala v roku 1995  Matičný svetový festival slovenskej mládeže.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na tento krok reagovalo zriadením novej príspevkovej organizácie a poverilo ju úlohami, ktoré dovtedy vykonával bývalý Ústav pre zahraničných Slovákov. V súlade s Programovým vyhlásením vlády o zabezpečení podmienok vzťahov so Slovákmi žijúcimi mimo našej vlasti a vytváraním väzieb kultúrnej spolupatričnosti so Slovenskou republikou, bola deklarovaná potreba a záujem zabezpečovať starostlivosť o zahraničných Slovákov na štátnej úrovni. Na tomto základe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zriadilo v júli 1995  Dom zahraničných Slovákov, ktorému okrem iného v základnom poslaní vymedzilo, aby v oblasti kultúrnej a prezentačnej činnosti pripravoval a koordinoval realizáciu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike.

V septembri 1995 vláda Slovenskej republiky schválila Program kultúrnej pomoci zahraničným Slovákom a uložila ministrovi kultúry, aby vypracoval projekt Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Projekt ako súčasť Komplexných programov kultúrnej starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom schválila vláda vo februári 1996.

V roku 1997 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 67/1997 Z. z., ktorým bola odštátnená Matica slovenská a zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch, ktorý v tomto smere preniesol kompetencie a pôsobnosť na Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Schválený projekt Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike si za hlavný cieľ stanovil oboznamovanie širokej verejnosti s kultúrou a umením zahraničných Slovákov, informovanie o živote Slovákov vo svete a upevňovanie vzťahov medzi nimi a Slovenskou republikou. Prezentácia krajanskej kultúry v pôvodnej vlasti – vlasti predkov, vytvárala možnosť zbližovania Slovákov z celého sveta a umožňovala obyvateľom Slovenska spoznávať a oceňovať ich kultúru ako súčasť slovenskej národnej kultúry. Táto prezentácia sa mala stať jedným z hlavných podnetov pri rozvíjaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dni zahraničných Slovákov sa orientovali na 5. júl, ktorý je súčasne štátnym sviatkom i pamätným Dňom zahraničných Slovákov. Zabezpečenie projektu na úrovni štátnej správy sa stalo garantom jeho kontinuity a finančného krytia.

V rokoch 1996 – 2000 sa Dni zahraničných Slovákov postupne realizovali v jednotlivých regiónoch tak, aby sa naplnil jeden zo zámerov projektu – postupne na princípe cirkulácie zabezpečiť prezentáciu po celom území Slovenskej republiky. Jubilejný rok 2000 znamenal vyvrcholenie a bol prelomom pre nasledujúce ročníky.

Neefektívnosť diverzifikovaného modelu systému vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom vyvolala v roku 1999 začiatok transformácie tohto systému a v roku 2002 vyústila do vytvorenia Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov Úradu vlády Slovenskej republiky. Táto skutočnosť sa následne premietla v novele zákona o zahraničných Slovákoch z roku 2002, ktorá koordináciu tvorby a výkonu politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom preniesla na vládu Slovenskej republiky.

V apríli 2002, keď vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila dlhodobú koncepciu činnosti Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov, sa Ministerstvo kultúry SR vzdalo gescie projektu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike a vláda uložila splnomocnencovi vlády SR pre zahraničných Slovákov pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh upraveného projektu Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike ako vrcholná prezentácia života Slovákov v zahraničí nestratili ani po svojom prerušení v roku 2001 na svojej aktuálnosti a dôležitosti. Upravený projekt Dni zahraničných Slovákov, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila v septembri 2002, nadväzoval na pozitívne skúsenosti z rokov 1993 – 2000 a upravil gestorstvo, spôsob realizácie, financovanie a periodicitu. Hlavným gestorom sa stal splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov ako štatutárny zástupca Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov, ktorému vláda SR uložila, aby v spolupráci s ministrom kultúry, ministrom školstva, ministrom zahraničných vecí a predsedami samosprávnych krajov zabezpečoval realizáciu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike.

Dni zahraničných Slovákov sú od svojho prvého ročníka späté s cyrilometodskou tradíciou, po stáročia hlboko zakorenenou v srdciach Slovákov. Preto sa každoročne s 5. júlom viažu začiatky Dní zahraničných Slovákov a ich záver zase s tradičnou účasťou krajanských folklórnych súborov na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

Slovenská republika tým, že uznáva Slovákov žijúcich v zahraničí za integrálnu súčasť slovenského národa, vyjadruje svoj vzťah k ich minulosti i súčasnému životu. Zámerom Dní zahraničných Slovákov je poukázať práve na toto existujúce a živé prepojenie medzi Slovákmi na celom svete, zhmotniť predstavu o Slovákoch v zahraničí obyvateľom miest a obcí Slovenska, vytvoriť medzi nimi putá, posilniť ich spolupatričnosť a zachovať túto väzbu ako odkaz aj pre nasledujúce generácie. Zámerom je pôsobiť obojstranne, rozšíriť obzor Slovákov žijúcich na Slovensku o poznanie života Slovákov žijúcich v zahraničí a povzbudiť príslušníkov slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí na upevňovanie vzťahov s krajinou ich predkov.

Vytváraním možností pre zbližovanie Slovákov roztratených po celom svete a pre upevňovanie citového i rozumového vzťahu najmladšej generácie krajanov k Slovensku, nesie podujatie v sebe aj tretí rozmer. Prejavom vyspelosti každého národa je úcta k národným znakom, národným prejavom a pestovanie národnej hrdosti na svoju národnú príslušnosť. Dni zahraničných Slovákov sa opodstatnene môžu pre okolitý svet stať svedectvom národnej a kultúrnej vyspelosti. Môžu sa stať aj poslom dobrých správ o Slovensku pre všetky krajiny, v ktorých príslušníci nášho národa žijú.

Dni zahraničných Slovákov sa stali v Slovenskej republike svedectvom uchovania a rozvíjania slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí a Slováci žijúci v zahraničí jeho nositeľmi v inom kultúrnom prostredí. Šírením slovenských duchovných a hmotných hodnôt cestou prezentácií na Slovensku i v zahraničí sa Slováci žijúci v zahraničí stávajú tými najlepšími vyslancami Slovenskej republiky vo svete. Slováci žijúci v zahraničí, ktorí pri tejto príležitosti prichádzajú zblízka i zďaleka, prinášajú na Slovensko posolstvo slovenského zahraničia. Posolstvo o svojom jestvovaní, živote i kultúre, posolstvo Slovákom na Slovensku, posolstvo o tom, že Slováci, nech žijú kdekoľvek, tvoria jeden celok, jednu kultúru, jednu dušu, jeden národ.

Slovenské kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí spája všetkých Slovákov vo svete. V inoetnickom prostredí ostáva spojivom so starou vlasťou, vlasťou svojich predkov a závisí len od nás, ako ho dokážeme spoločne udržať, zveľaďovať a najmä odovzdávať nasledujúcim generáciám. Zjednocujúcim prvkom každého národa je nepochybne jeho jazyk, ale symbolom a prejavom jednoty môže byť národný tanec a národná pieseň, folklórne tradície a kultúrne dedičstvo predkov, ktoré prežívajú medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí dodnes. Slovenská pieseň a tanec plnia takúto národno-symbolickú funkciu a sú neoddeliteľnou súčasťou rodinného i spoločenského života Slovákov vo svete.

hore

DNI ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ROK 1993
Termín: 2. – 11. 7. 1993
Zúčastnené štáty: Belgicko, Česko, Juhoslávia, Maďarsko, Švédsko, Ukrajina, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 247
Miesta vystúpení: Východná, Devín, Nitra, Rakovec, Senec, Vínne, Sačurov, Slovenská Ľupča, Nové Zámky, Šurany, Bunkovce, Sobrance, Hnúšťa, Prievidza, Dudince, Budkovce, Detva, Michalovce

.

ROK 1994
Termín: 4. – 10. 7. 1994
Zúčastnené štáty: Belgicko, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Švajčiarsko, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 240
Miesta vystúpení: Východná, Zemplínska Šírava, Bratislava, Piešťany, Detva, Michalovce, Bojnice, Priechod, Hrušov, Fiľakovo, Tisovec, Bátorová, Strážske, Humenné, Jankovce, Dúbravka, Zálužice, Remetské Hámre, Sobrance, Bunkovce, Lekárovce, Vysoká nad Uhom, Sebechleby, Neded, Galanta

.

ROK 1995
nekonali sa

.

ROK 1996
Termín: 21. 6. – 4. 7. 1996
Zúčastnené štáty: Austrália, Juhoslávia, Kanada, Poľsko, Rumunsko, Španielsko
Počet zahraničných účinkujúcich: 120
Miesta vystúpení: Michalovce, Strážske, Humenné, Lučenec, Rimavská Sobota, Žilina, Martin, Trnava, Nitra, Sobrance, Horovce, Hrádok, Fiľakovo, Vidina, Halič, Divín, Cínobaňa, Lovinobaňa, Varín, Terchová, Kysucký Lieskovec, Piešťany

.

ROK 1997
Termín: 19. 6. – 30. 6. 1997
Zúčastnené štáty: Brazília, Juhoslávia, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko, Ukrajina, USA
Miesta vystúpení: Šaľa, Dudince, Starý Tekov, Lučenec, Rimavská Sobota, Horné Saliby, Galanta, Nové Zámky, Želiezovce, Kozárovce, Šahy, Dudince, Hontianske Nemce, Levice, Pukanec, Veľký Krtíš, Slavošovce, Tornaľa, Kráľ

.

ROK 1998
Termín: 15. – 21. 8. 1998
Zúčastnené štáty: Česko, Chorvátsko, Juhoslávia, Maďarsko, Taliansko, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 154
Miesta vystúpení: Prešov, Snina, Humenné, Medzilaborce, Bardejovské kúpele, Bardejov, Raslavice, Levoča, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy, Starý Smokovec

.

ROK 1999
Termín: 29. 6. – 12. 7. 1999
Zúčastnené štáty: Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Ukrajina, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 220
Miesta vystúpení: Bratislava, Modra, Galanta, Pezinok, Trnava, Senica, Piešťany, Skalica, Senec, Detva

.

ROK 2000
Termín: 3. 7. – 10. 7. 2000
Zúčastnené štáty: Austrália, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Juhoslávia, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Ukrajina, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 256
Miesta vystúpení: Prievidza, Bojnice, Topoľčany, Velušovce, Partizánske, Čadca,

.

ROK 2001
nekonali sa

.

ROK 2002
nekonali sa

.

ROK 2003
Termín: 27. 6. – 5. 7. 2003
Zúčastnené štáty: Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a Čierna Hora, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 184
Miesta vystúpení: Banská Bystrica, Heľpa, Zvolen, Prenčov, Senec, Bratislava, Slovenský Grob

.

ROK 2004
Termín: 1. – 11. 7. 2004
Zúčastnené štáty: Austrália, Francúzsko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, USA
Počet zahraničných účinkujúcich: 170
Miesta vystúpení: Bratislava, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Detva Dudince, Budkovce, Michalovce, Detva, miestne odbory a domy Matice slovenskej
v Senci, Michalovciach, Prievidzi, Banskej Bystrici, Vranove, Šuranoch, Heľpe

hore

.

KRAJANSKÁ NEDEĽA – MYŠLIENKA A REALIZÁCIA

Všade vo svete, kde naši krajania celé desaťročia obetavo uchovávali a rozvíjali slovenské folklórne tradície, pociťovali súčasne túžbu predviesť svoje umenie vo vlasti predkov. Bol to jeden z najsilnejších signálov pri stretnutiach s predstaviteľmi krajanských komunít na pôde vtedajšieho Ústavu pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej v Bratislave. A bol to zároveň aj najjednoduchší spôsob, ako túto „novoobjavenú“ tému – existenciu Slovákov v zahraničí – vrátiť opäť do povedomia slovenskej verejnosti. Veľmi sme chceli nadviazať jemné spojivo medzi vlasťou a jej detnými deťmi zo sveta a verili sme, že jedného dňa z neho bude puto najsilnejšie. Ľudové zvyky, tradície, piesne, tance, celý ten bohatý a svojím vlastným životom žijúci svet ľudovej tvorby bol jedným z mála miest, kde sa dala obísť v mnohom nás deliaca realita politicky rozdeleného sveta.

Treba začať tými, ktorí od roku 1968, keď vznikol Ústav pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej v Bratislave, myšlienku spolupráce s krajanmi bez prestania nastoľovali a nedovolili jej zaniknúť. Neúnavný prvý riaditeľústavu Ján Sirácky, sám rodák z Báčskeho Petrovca v Juhoslávii, jeden z otcov projektu obnovenia spolupráce s krajanmi už od začiatku 60. rokov minulého storočia. Mnohých naučil žiť s touto témou a usilovať sa o jej rozvíjanie. Nemožno vynechať dlhoročných pracovníkov ústavu Ondreja Karkuša, Martina Čemana, Vieru Kantárovú, neskôr Svetozára Švehláka, Nasira Zoberiho, Jaroslava Ševčíka, Zuzanu Čápovú. Všetci sa vrchovatou mierou zaslúžili o nepretržité organizovanie krajanských folklórnych stretnutí na Slovensku. Žiaľ, viacerí už dnesnie sú medzi nami. Niet ani múdreho a vo vzťahu ku krajanom vždy ústretového „baťka“ – Vladimíra Mináča. Mal rád krajanov, vážil si ich a vedel, čo pre slovenský národ znamenajú.

Prvým vystúpením krajanov na Slovensku vo vlastnom programe bolo Zvítanie pod Kriváňom na celoslovenskom festivale vo Východnej v roku 1968. Bol to podnet pre myšlienku pravidelného stretávania zahraničných Slovákov vo vlasti predkov. A tak sa začalo hľadať najvhodnejšie miesto. Po Východnej prichýlili krajanské súbory populárne Letné slávnosti Matice slovenskej v Martine a v Banskej Bystrici. Až po šiestich rokoch hľadania prišlo miesto trváce – Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Už neuveriteľných 30 rokov, od roku 1974, sa prekrásny detviansky amfiteáter zapĺňa tisíckami divákov z rôznych končín Slovenska i zo zahraničia, ktorí sa tešia na vystúpenia svojich rodákov – odpúšťajú drobné technické nedostatky, oceňujúneohraničenú invenciu tanečných kreácií, čisté hlasy, prekrásne melódie, spontánnosť…

Kraj pod Poľanou prijal krajanov s otvoreným srdcom a hlbokým porozumením a vytvoril mu zázemie s pocitom domova. Preto dodnes spomíname na mnohých, ktorí pre tieto stretnutia vytvárali podmienky – na členov organizačného výboru FSP v Detve, pracovníkov Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve, pracovníkov Krajského osvetového strediska vo Zvolene či predstaviteľov mesta Detva. K najvýraznejším patrili Juraj Ďurica, Jozef Lehoťan, Igor Kovačevič, Jaro Kuzma, Ada Hlauková, Ondrej Molota,  Zuzka Lehoťanová a mnoho, mnoho ďalších.

Mimoriadnu zmienku a ocenenie treba na tomto mieste vysloviť najmä jedným z prvých a na dlhé roky najstabilnejším pripravovateľom a realizátorom krajanských programov – Ondrejovi Demovi, Stanislavovi Dúžekovi, Svetozárovi Švehlákovi a Jaroslavovi Ševčíkovi.

Dôverná znalosť nielen krajanského folklóru, ale aj všetkých historických, politických a kultúrnych súvislostí, umocnená hlbokým záujmom o túto súčasť slovenského kultúrneho dedičstsva, im umožnila predkladať každý rok publiku v Detve programy plné emócií. Pocit spolupatričnosti,
vzájomného rešpektu a priateľstva pretrváva dodnes. Uchovávajú si ho tí, ktorí na pódiu predviedli svoje umenie, i tí, ktorí v hľadisku dojato sledovali ich úsilie. V tejto súvislosti treba pripomenúť aj veľký význam ich práce pre zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Hudobné nahrávky nielen samotného programu, ale aj výbery zo širokého repertoáru jednotlivých súborov a sólistov, ktoré v priebehu rokov urobili tímy pracovníkov rozhlasu z Banskej Bystrice (nemožno nespomenúť napr. skvelého profesionála Gregora Roletzkého) pod vedením Ondreja Dema či Adriany Domanskej, hudobná, filmová a fotografická dokumentácia pre potreby Umenovedného ústavu SAV v Bratislave pod vedením Stanislava Dúžeka – to je bohatstvo, ktoré zaplnilo prázdne miesta v poznaní života, udržiavania a rozvíjania kultúrnych tradícií zahraničných Slovákov.

Je veľkou satisfakciou pre všetkých zúčastnených, že smer, ktorý pred tridsiatimi rokmi naznačili a projekt, ktorý uviedli do života, pretrváva. Politické zmeny na konci 80. rokov priniesli v mnohých smeroch pozitívnu transformáciu vzťahu Slovenska a jeho krajanov. Zmenili aj formu prezentácie krajanského folklóru na Slovensku. Tradičné vystúpenia krajanov v Detve sa stali súčasťou novokoncipovaného projektu Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike.
Festivalové stretnutia svedčia o vzájomných vzťahoch medzi Slovenskom a jeho po svete roztrúsenými potomkami. Ale aj o sile myšlienky, ktorá bola podnetom na vznik prekrásneho podujatia. Obohacuje všetkých zúčastnených – pripravovateľov, účinkujúcich, divákov. I tých náhodných pocestných, ktorí len idúc okolo začujú pieseň. Je to tá naša starodávna, iba znie trochu inak. Nečudo, veď ju spieva ktosi z Austrálie, Kanady, ba možno z niektorého kúta Dolnej zeme…

Súznenie prekonáva tisíce kilometrov, desiatky rokov i nepriazeň osudu. Tak sa tu schádzame a Detva je nám dobrou hostiteľkou. Zvykla si na nás a my zasa na ňu. Verme, že to tak ešte dlho potrvá. Tí zo sveta budú mať kam prísť a v Detve na nich vždy počká vítajúca ruka.

hore

KRAJANSKÁ NEDEĽA FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ POD POĽANOU V DETVE

1974
IX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE ŠTEPY Z VINICE PREDKOV
Program sólistov, súborov a skupín zahraničných
Slovákov
Amfiteáter Detva 14. 7. 1974 o 9.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Šafárik, Nový Sad, Juhoslávia
(Vojvodina)
Folklórny súbor, Kovačica, Juhoslávia
(Vojvodina)
Folklórny súbor, Nógrádsáp, Maďarsko
Folklórny súbor, Bankov (Bánk), Maďarsko
Folklórny súbor, Jablonka, Poľsko
Tamburášsky súbor Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor Limbora, New York, USA
Sólistka, speváčka Anka Dovalová, Nadlak,
Rumunsko

.

1976
XI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE TÁ KRAJANSKÁ PIESEŇ…
Program sólistov, súborov a skupín zahraničných Slovákov a Čechov
Amfiteáter Detva 9. 7. 1976 o 20.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor, Kovačica,
Juhoslávia Dievčenská spevácka skupina, Stará Pazova,
Juhoslávia Folklórny súbor Beseda pri Československom zväze v Chorvátsku, Daruvar,
Juhoslávia (Chorvátsko) Folklórny súbor, Maglód,
Maďarsko Citarový súbor, Sarvaš, Maďarsko

Folklórne súbory hornooravských krajanov,
Malá Lipnica a Privarovka, Poľsko
Tamburášsky orchester a tanečný súbor,
Nadlak, Rumunsko
Tanečný pár súrodencov Drgonovcov z
Folklórneho súboru Nádeje, Paríž, Francúzsko
Sólistka, speváčka Mary Helen Neupauer,
New York, USA

.

1977
XII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE SOKOLIA ČEĽAĎ
Program sólistov, skupín a súborov zahraničných
Slovákov a Čechov
Amfiteáter Detva 10. 7. 1977 o 11.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórna skupina a sólisti, Püspökhatvan,
Maďarsko
Folklórna skupina z obcí severného Spiša,
Nová Belá a Jurgov, Poľsko
Folklórna skupina Slovákov z rumunského
Rudohoria, Bihor, Rumunsko
Folklórna skupina Slovákov zo Slavónie,
Juhoslávia (Chorvátsko)
Folklórna skupina z obce Hložany,
Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Súbor Tatra Dancers, Toronto, Kanada
Folklórny súbor Texané, Texas, USA
Folklórny súbor Limbora, New York, USA
Sólisti: Kveta Čániová (Juhoslávia), Mary
Helen Neupauerová (USA), súrodenci Jan
a Anežka Menšíkovci (USA)

.

1978
XIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE SPEVY Z ÚVRATÍ
Program sólistov, skupín a súborov zahraničných
Slovákov a Čechov
Amfiteáter Detva 16. 7. 1978 o 11.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Jelisavac, Juhoslávia
(Chorvátsko)
Folklórny súbor, Selenča, Juhoslávia
(Vojvodina)
Folklórna skupina, Bánhida, Maďarsko
Citarový súbor, Sarvaš, Maďarsko
Folklórny súbor Zora, Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor, Nedeca, Poľsko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko

.

1979
XIV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE KRAJANSKÁ POSIEDKA
Program sólistov, skupín a súborov zahraničných
Slovákov a Čechov
Amfiteáter Detva 15. 7. 1979 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Domu kultúry a Lýcea,
Nadlak, Rumunsko
Folklórna skupina Slovákov, Nová Huta
(Šinteu), Rumunsko
Folklórny súbor, Čemer (Csömör), Maďarsko
Skupina sólistov – tanečníkov, Níreďháza
(Nyíregyháza), Maďarsko
Tanečná a spevácka skupina súboru Nádeje,
Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor PAS (Pittsburgh Area Slovaks),
Pittsburgh, Pennsylvánia, USA
Folklórny súbor Tatra Dancers, Toronto,
Ontario, Kanada
Zmiešaná folklórna skupina Kultúrnej spoločnosti
Čechov a Slovákov v Poľsku z obcí
Privarovka, Nová Belá a Jurgov, Poľsko
Folklórna skupina a sólisti, Stará Pazova,
Juhoslávia
Folklórny súbor Česká beseda, z miest
a obcí Daruvar, Končenice, Dežanovce, Horní
Daruvar, Dolany, Juhoslávia (Chorvátsko)

.

1980
XV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE NÁVRATY
Program sólistov, súborov a skupín zahraničných
Slovákov
Amfiteáter Detva 12. 7. 1980 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórna skupina, Kysáč, Juhoslávia
Folklórny súbor Tajovského, Slovenský Komlóš
(Tótkomlós), Maďarsko
Folklórny súbor, Malá Lipnica, Poľsko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor Šarišan, Detroit, Michigan, USA

.

1981
XVI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE STRETNUTIE
Program sólistov, skupín a folklórnych
súborov Slovákov a Čechov žijúcich
v zahraničí
Amfiteáter Detva 12. 7. 1981 o10.30 hod.
Účinkujúci:
Tanečný folklórny súbor Červený mramor,
Tárdosbánya, Maďarsko
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku
Detvan, Vojlovica, Juhoslávia
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku
Fraňo Strapač, Markovac, Juhoslávia
(Chorvátsko)
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor Domu kultúry, Nadlak,
Rumunsko
Folklórny súbor Veselica, Nedeca, Poľsko
Folklórny súbor Li Tchena, Huy, Belgicko

.

1982
XVII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE NAŠA PIESEŇ ZO SVETA
Program skupín a súborov zahraničných
Slovákov a Čechov
Amfiteáter Detva 11. 7. 1982 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku
„Bratia Banas”, Josipovac, Juhoslávia
(Chorvátsko)
Folklórny súbor, Mlynky (Pilisszentkereszt),
Maďarsko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor Veselica, Nedeca, Poľsko
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku
Šafárik, Nový Sad, Juhoslávia
Domácimi hosťami programu boli: mužské
spevácke kvarteto folklórnej skupiny Tekovská
Breznica a harmonikár Stanislav Cibulka
z Kostolného

.

1983
XVIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - NEZÁBUDKY
Program sólistov, skupín a súborov Slovákov a
Čechov žijúcich v zahraničí
Amfiteáter Detva 10. 7. 1983 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórna skupina miestnych klubovní Kultúrnej
spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku,
Jurgov a Nová Belá, Poľsko
Ženská spevácka skupina Demokratického
zväzu Slovákov v Maďarsku, Páví krúžok, Čív
(Piliscsév), Maďarsko
Tanečný súbor pri Demokratickom zväze
Slovákov v Maďarsku z obce Veľká Tarča
(Nagytarcsa), Maďarsko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórna skupina Kultúrno-umeleckého spolku
„Hrdina Janko Čmelík”, Stará Pazova,
Juhoslávia
Folklórny súbor Li Tchena, Huy, Belgicko
Folklórna skupina pri Kultúrnom dome, Nová
Huta (Šinteu), Rumunsko
Folklórny súbor Česká beseda pri Zväze Čechov
a Slovákov v Chorvátsku, Daruvar

.

1984
XIX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - BLÍZKI Z ĎALEKA
Program sólistov, skupín a súborov Slovákov
a Čechov žijúcich v zahraničí
Amfiteáter Detva 15. 7. 1984 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórna skupina z obce Veňarc (Vanyarc),
Maďarsko
Folklórna skupina, Nógrádsáp, Maďarsko
Folklórny súbor Veselica, Nedeca, Poľsko
Folklórny súbor KUS Jednota, Hložany,
Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórny súbor Ľudovít Štúr, Ilok, Juhoslávia
(Chorvátsko)
Folklórny súbor Šarišan, Detroit, Michigan,
USA
Sólista, hudobník a spevák Ed Konecnik,
Flushing, New York, USA
Domácimi hosťami programu boli:
Anna Hulejová, speváčka, Jozef Peško, hudobník,
cimbalová muzika Dolňácko z Hluku,
Jozef Polách, primáš, Stanislav Cibulka, harmonikár
a huslista z Kostolného, ľudová hudba
FS Podpoľanec pri SOU ZŤS Detva s vedúcim
Jánom Berkym.

.

1985
XX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - DOTYKY
Amfiteáter Detva 14. 7. 1985 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Domu Kultúry Michala Babinku
z obce Padina, Juhoslávia
Folklórna skupina Kultúrno-umeleckého spolku
Ivana Brníka – Slováka z obce Jelisavac, Zväz
Čechov a Slovákov v Chorvátsku
Folklórna skupina pri Dome kultúry Vajdu
Jánosa, Sarvaš, Maďarsko
Folklórna skupina Kultúrnej spoločnosti Čechov
a Slovákov v Poľsku, Malá Lipnica, Poľsko
Kultúrno-umelecký súbor vlasteneckého Domu
pionierov a mládeže – Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor spolku rodákov z Československa
Nádeje z Paríža, Francúzsko
Folklórny súbor PAS – Pittsburgh Area Slovaks,
Pittsburgh, Pennsylvánia, USA
Spevák a hudobník Ed Konecnik, Flushing,
New York, USA
Spojené súbory Tatra-Dancers-Toronto, Kanada

.

1986
XXI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - PIESEŇ, ZOSTAŇ S NAMI….
Amfiteáter Detva 13. 7. 1986 o 9.30 hod.
KRAJANSKÁ NEDEĽA FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ POD POĽANOU V DETVE
60
Účinkujúci:
Folklórna skupina Slovak Social Club z mesta
Melbourne a mestečka Laverton, Austrália
Folklórna skupina Pivnica z obce Pivnica,
Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórna skupina Slovenského kultúrno-umeleckého
spolku Fraňo Strapač, Markovac,
Juhoslávia (Chorvátsko)
Folklórna skupina pri Slovenskom klube,
Telegerendás, Maďarsko
Súbor piesní a tancov Spiš pri miestnej skupine
Kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov,
Nová Belá, Poľsko
Folklórna skupina Nová Huta pri Dome kultúry
obce Nová Huta (Šinteu), Rumunsko
Folklórny súbor Šarišan, Detroit, Michigan,
USA

.

1987
XXII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - KRAJANSKÁ NEDEĽA
Amfiteáter Detva 12. 7. 1987 o 10.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Nádeje, Spolok rodákov
z Československa, Paríž, Francúzsko
Folklórna skupina Slovenského kultúrno-umeleckého
spolku Bratia Banas z obce Josipovac,
Juhoslávia (Chorvátsko)
Folklórna skupina Slovenského kultúrno-umeleckého
spolku Jednota z obce Šíd, Juhoslávia
(Vojvodina)
Kvetoslava a Martin Benkovci – spev s harmonikou,
Nový Sad, Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórna skupina pri Slovenskom klube
Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku
z obce Mlynky (Pilisszentkereszt), Maďarsko
Ľudová hudba Dövö z Budapešti
Folklórny súbor Veselica z obce Nedeca pri
miestnej skupine Kultúrno-sociálnej spoločnosti
Čechov a Slovákov, Poľsko
Slovenský mládežnícky folklórny súbor z obce
Bodonoš (Budoi), Rumunsko
Česká skupina ľudových tanečníkov zo Západu
– Texas, USA
Slovenský tanečný súbor Limbora, New York,
USA
Sólisti – tanečníci Marge a John Yanok,
Twinsburgh, Ohio, USA
Spevák a hudobník Ed Konecnik, Flushing,
New York, USA
Domáci hostia: Terchovská muzika
z Terchovej a Bratislavy pod vedením
Viliama Mešku

.

1988
XXIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - LIESKY Z NAŠEJ VIESKY
Amfiteáter Detva 10. 7. 1988 o 10.00 hod.
Účinkujúci:
Detský folklórny súbor pri Kultúrno-sociálnej
spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, Nová
Belá, Poľsko
Detská folklórna skupina Všeobecnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským z mesta
Slovenský Komlóš (Tótkomlós), Demokratický
zväz Slovákov v Maďarsku
Žiacka hudobná skupina Slovenského gymnázia
a všeobecnej školy z mesta Békešská
Čaba (Békéscsaba), Maďarsko
Ľudová speváčka a rozprávkárka Zoana
Miháľová, Nagybánhegyes, Maďarsko
Folklórny súbor Nádeje pri Spolku rodákov
z Československa vo Francúzsku, Paríž,
Francúzsko
Tanečný súbor Holubička pri Českej besede,
Daruvar, Juhoslávia (Chorvátsko)
Detský folklórny súbor z obce Kysáč,
Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórny súbor Windsor Slovak Rozmarin
Dancers, Windsor, Ontario, Kanada
Czech Folk Dancers of West, Waco, Texas, USA
Folklórna skupina mládeže pri Slovenskom
spolku Ľudovít Štúr z mesta Melbourne,
Austrália
Domáci hostia programu: Detský folklórny
súbor Jadlovček pri MKS Margecany a Detský
folklórny súbor Ratolesť pri MsDPaM Detva

.

1989
XXIV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - STRETNUTIA S KRAJANMI
Amfiteáter Detva 16. 7. 1989 o 10.00 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Nádeje pri Spolku rodákov
z Československa, Paríž, Francúzsko
Národnostný tanečný súbor Dúha pri Demokratickom
zväze Slovákov v Maďarsku, Kiskörös,
Maďarsko
Slovenský kultúrno-umelecký spolok Ľudovít
Štúr, Ilok, Juhoslávia (Chorvátsko)
Kultúrno-umelecký súbor Zvolen z obce Kulpin,
Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórny súbor Veselica pri Kultúrnej spoločnosti
Čechov a Slovákov v Poľsku, Nedeca,
Poľsko
Tanečná skupina – Slovak Folk Dance Ensemble Slovakians, Pittsburgh, Pennsylvánia,
USA

.

1990
XXV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - VEDNO JEDNO SME
Amfiteáter Detva 15. 7. 1990 o 10. 00 hod.
Účinkujúci:
Folklórna skupina Studienka, Santov
(Pillisszántó), Maďarsko
Folklórna skupina zo Sedmohradského
rudohoria, Bodonoš (Budoi), Rumunsko
Speváčka, sólistka Anna Dovalová, Nadlak,
Rumunsko
Folklórna skupina z obce Malá Lipnica, Poľsko
Folklórna skupina hrdinu Ivana Brníka-Slováka,
Jelisavac, Chorvátsko
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku
Sládkovič, Boľovce (Boljevci), Juhoslávia
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Spojené folklórne skupiny Slovákov Lučina
a Trávnica, Cleveland, Ohio, USA
Folklórny súbor Zemplín, Toronto, Ontario,
Kanada

.

1991
XXVI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - NÁVRATY
Mozaika piesní, tancov, spomienok
a zvykov Slovákov žijúcich mimo územia
Slovenska
Amfiteáter Detva 14. 7. 1991 o 10.00 hod.
Účinkujúci:
Kultúrno-umelecký spolok Mladosť, Lug,
Juhoslávia
Folklórny súbor Slovenského kultúrno-umeleckého
spolku Franjo Strapač, Markovac,
Chorvátsko
Folklórna skupina pri Osvetovom stredisku J. G.
Tajovského, Slovenský Komlóš (Tótkomlós)
Maďarsko
Ľudoví umelci z obcí Nová Belá, Jurgov
a Krempachy – Kultúrna a sociálnu spoločnosť
Čechov a Slovákov v Poľsku
Ženská spevácka skupinu Maruša,
Demokratický zväz Slovákov a Čechov
v Rumunsku, Nadlak
Folklórny súbor Toronto Slovak Dancers,
Toronto, Ontario, Kanada

.

1992
XXVII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - K SPOLOČNÉMU PRAMEŇU
Amfiteáter Detva 12. 7. 1992 o 10.00 hod.
Účinkujúci:
Kultúrno-umelecký spolok Bratia Banas,
Josipovac, Chorvátsko
Folklórny súbor pri Dome kultúry „Jánošík“
z obce Janošík, Juhoslávia
Folklórny súbor Tešedík, Sarvaš, Maďarsko
Detský súbor Krempachy pri miestnej skupine
Kultúrno-sociálnej spoločnosi Čechov
a Slovákov v Poľsku, Krempachy, Poľsko
Folklórny súbor Mladosť, Nový Šastelek
(Sacalasau Nou), Rumunsko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Ján Beňuš – sólista, spevák, Los Angeles,
Kalifornia, USA

.

1993
XXVIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - NEDEĽA S KRAJANMI
Mozaika spomienok, piesní a tancov Slovákov
pri stretnutí v krajine predkov
Amfiteáter Detva 11. 7. 1993 o 10.30 hod.
Účinkujúci: Folklórny súbor Tatra Slovak
Dancers, Milwaukee, Wisconsin
Fólklórny ľudový súbor pri Dome kultúry,
Kovačica, Juhoslávia
Spevácke skupiny Sláviky a Boemi, Ľudový orchester
Rosička, Tanečná skupina V šírom poli
hruška,
Hudobná skupina Vox Humana, Báčsky
Petrovec, Juhoslávia
Folklórny súbor Beťare, Storožnica – Jovra,
Ukrajina
Ústredný slovenský súbor Prameň, Budapešť,
Maďarsko
Foklórny súbor DÚHA, Malý Kereš (Kiskörös),
Maďarsko
Folklórny súbor Limbora pri Dome slovenskej
kultúry, Praha, Česká republika
Folklórny súbor Trávnica – Slovak Folk
Dancers, Cleveland, Ohio, USA
Sólisti, speváci: Ondrej Maglovský, Vlatko
Gedeľovský a Ľudmila Berediová – Juhoslávia;
Anna Katarína Schatzl – Švedsko, Maret
Petersen a Katie Gardner – USA, Miško Kadar
a Natália Grosová – Ukrajina

.

1994
XXIX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - NAŠA RODINA ZO SVETA
Stretnutie detných detí Slovákov a ich rodín zo
sveta
Amfiteáter Detva 10. 7. 1994 o 10.30 hod.
Účinkujúci: Folklórny súbor pri Slovenskom
kultúrno-umeleckom spolku „Franjo Strapač“,
Markovac, Chorvátsko
Folklórny súbor Lipka, Bodonoš (Budoi),
Rumunsko
Folklórny súbor Slovenská sporiteľňa, Báčsky
Petrovec, Juhoslávia
Békešský národnostný tanečný súbor pri Dome
kultúry, Békešská Čaba, Maďarsko
Folklórny súbor Kolečko, Zürich, Švajčiarsko
Hudobná skupina VIVAM, Báčsky Petrovec,
Juhoslávia
Folklórny súbor NÁDEJE, Paríž, Francúzsko
Sólisti, speváci: Martin, Kveta, Slovenka
a Margarétka Benkovci – Juhoslávia; Vladimír
Linder – Kanada
Spoluúčinkujúci: Folklórna skupina Detva,
Folklórny súbor Podpoľanec, SOU PPS Detva,
Ľudová hudba Valaška, UMB a MO MS
Banská Bystrica, vedúca Adriana Valašková

.

1995
XXX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - VERNOSŤ K SVOJETI
Scénický program súborov a skupín zahraničných
Slovákov pri 250. výročí príchodu svojich
predkov na Dolnú zem
Amfiteáter Detva 9. 7. 1995 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Ďatelinka, Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor Vreteno, SKUS, Kysáč,
Juhoslávia
Folklórny súbor SKUS Bratia Banas,
Josipovac, Chorvátsko
Folklórny súbor Beťare pri Spolku Ľ. Štúra,
Storožnica – Jovra, Ukrajina
Folklórny súbor Slovenka pri miestnom odbore
Matice slovenskej, Seredné, Ukrajina
Folklórny súbor Rozmarín, Veňarec (Vanyarc),
Maďarsko
Folklórny súbor Klasy pri SKUS Janka Čmelíka,
Stará Pazova, Juhoslávia
Spevácka skupina Dúha, Budapešť, Maďarsko

.

1996
XXXI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - ZRKADLENIE ČASU
Scénický program súborov a skupín Slovákov
žijúcich v zahraničí
Amfiteáter Detva 14. 7. 1996 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Domovina, Windsor, Ontario,
Kanada
Folklórny súbor Slovak Social Club Ľ. Štúra,
Melbourne-Laverton, Victoria, Austrália
Folklórny súbor Ivan Brnik Slovák, Jelisavac,
Chorvátsko
Folklórny súbor Dúha, Malý Kereš (Kiskörös),
Maďarsko
Folklórny súbor Slovenského folklórneho združenia
Limbora, Praha, Česká republika
Folklórny súbor Jednota, Slovenský kultúrno-umelecký
spolok, Hložany, Juhoslávia
Sólisti, speváci: Kveta, Slovenka a Margaréta
Benkové, Juhoslávia; Jaroslav, Julinka
a Zuzanka Miňovci, Česká republika
Spoluúčinkujúci: Folklórna skupina Hriňovča,
Hriňová, vedúca Emília Laliková

.

1997
XXXII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - DEDIČSTVO OTCOV
Scénický program súborov a skupín Slovákov žijúcich
v zahraničí pod záštitou Matice slovenskej
Amfiteáter Detva 13. 7. 1997 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Poľana pri Vysokom učení technickom
Brno, Česká republika
Folklórny súbor Michala Babinku, SKUS,
Padina, Juhoslávia
Folklórny súbor Fraňo Strapač, Markovac,
Chorvátsko
Folklórny súbor Rozmarín pri Kultúrnom dome
Puškin, Bánhida-Tatabánya, Maďarsko
Folklórny súbor Liptáci pri Miestnom odbore
Matice slovenskej, Veľké Berezné, Ukrajina
Folklórny súbor Radosť, Sao Paolo, Brazília
Folklórny súbor Li Tchena, Huy, Belgicko
Folklórny súbor Mladosť, Nový Šastelek,
Rumunsko
Ľudová hudba Martina Hrbáča, Brno, Česká
republika

.

1998
XXXIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - OZVENY DOMOVA
Program súborov, skupín a sólistov zahraničných
Slovákov v rámci Svetového roka
Slovákov
Amfiteáter Detva 13. 7. 1998 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Národnostný folklkórny súbor Čaba pri DK
ZSM, Békešská Čaba, Maďarsko
Citarová skupina Boleráz, Slovenský Komlóš
(Tótkomlós), Maďarsko
Folklórny súbor Veselica, Nedeca, Poľsko
Folklórny súbor Slovenka pri MO MS Turia
Remety, Ukrajina
Slovenská tanečná skupina Kriváň, Cleveland,
Ohio, USA
Hudobná skupina Uramovci, Nadlak,
Rumunsko
Folklórny súbor Jednota, SKUS, Hložany,
Juhoslávia
Slovenské folklórne združenie Limbora, Praha,
Česká republika
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Sólisti, speváci: Kveta, Slovenka a Margarétka
Benkové z Báčskeho Petrovca, Zuzanka
a Julinka Miňové z Prahy, Soňa a Táňa
Compagnon z Paríža, Žofia Bogáčiková so
synom Mirkom z Nedece, Anka Ištvánová zo
Slovenského Komlóša, Marienka Krajčíková
z Nadlaku
Spoluúčinkujúci: Ľudová hudba Ďatelinka
z Detvy, predník Ondrej Molota; Ľudová hudba
Vojenského folklórneho súboru Jánošík,
Zvolen, vedúci Imrich Lalík

.

1999
XXXIV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - RODNÍ K RODNÝM
Amfiteáter Detva 11. 7. 1999 o 10.20 hod.
Účinkujúci:
Slovenské folklórne združenie Púčik, Brno,
Česká republika
Folklórny súbor Nádeje z Paríža, Francúzsko
Folklórny súbor Ivan Brník Slovák, Jelisavac,
Chorvátsko
Slovenský kultúrno-umelecký spolok Slovenská
sporiteľňa, Báčsky Petrovec, Juhoslávia
Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers,
Windsor, Ontario Kanada
Folklórny súbor Červený mramor, Tardoš,
Maďarsko
Folklórny súbor Spiš, Nová Belá, Poľsko
Ľudový orchester Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor Lučina, Cleveland, Ohio, USA
Hudobno-vokálny súbor Slovenka, Seredné,
Ukrajina

.

2000
XXXV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - ROZTRATENÍ, ALE NESTRATENÍ
Amfiteáter Detva 9. 7. 2000 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Folklórny súbor Spolku Ľ. Štúra, Melbourne,
Austrália
Slovenské folklórne združenie Limbora, Praha,
Česká republika
Folklórny súbor Nádeje z Paríža, Francúzsko
Slovenský kultúrny umelecký spolok Ľ. Štúra,
Ilok, Chorvátsko
Slovenský kultúrno-umelecký spolok Šafárik,
Nový Sad, Juhoslávia (Vojvodina)
Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers
Windsor, Ontario, Kanada
Ľudová hudba Svrčkovci, Mihálygerge,
Maďarsko
Folklórny súbor Spiš, Nová Belá, Poľsko
Folklórny súbor Kolečko, Zürich, Švajčiarsko
Folklórny súbor Tatra Slovak Dancers,
Milwaukee, Wisconsin, USA
Vokálno-choreografická skupina Slovenka,
Seredné, Ukrajina

.

2001
XXXVI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - SPOLU
Amfiteáter Detva 15. 7. 2001 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Slovenské folklórne združenie Púčik, Brno, Česká
republika
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor SKUS Franjo Strapač,
Markovac, Chorvátsko
Folklórny súbor Jednota, Hložany, Juhoslávia
Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers,
Windsor, Ontario, Kanada
Folklórny súbor Komlóš, Slovenský Komlóš,
(Tótkomlós), Maďarsko
Folklórny súbor Zelený javor, Krempachy,
Poľsko
Sólisti, speváci: Lea a Jan Weberovi z Assenu,
Holandsko; Mária Krajčíková, Nadlak,
Rumunsko

.

2002
XXXVII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - SLNOVRATY
Amfiteáter Detva 14. 7. 2002 o 10.30 hod.
Účinkujúci:
Slovenské folklórne združenie Limbora, Praha,
Česká republika
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor SKUS Bratia Banas, Josipovac,
Chorvátsko
Folklórny súbor Zvolen, Kulpín, Juhoslávia
Folklórny súbor Mladosť, Aradáč, Juhoslávia
Folklórny súbor Rozmarín, Veňarc, Maďarsko
Folklórny súbor Spiš, Nová Belá, Poľsko
Folklórny súbor Slovenka, Seredné, Ukrajina
Ľudová hudba Sálašan, Nadlak, Rumunsko

.

2003
XXXVIII. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - Z POKOLENIA NA POKOLENIE
Amfiteáter Detva 13. 7. 2003 o 11.00 hod.
Účinkujúci:
Slovenské folklórne združenie Púčik, Brno,
Česká republika
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor Ivan Brník Slovák, Jelisavac,
Chorvátsko
Folklórny súbor Jánošík, Jánošík, Srbsko a Čierna
Hora
Aradáčske meškárky, Aradáč, Srbsko a Čierna
Hora
Folklórny súbor Zelený veniec, Ečer (Ecser),
Maďarsko
Folklórny súbor Moja vlasť, Milwaukee,
Wisconsin, USA
Folklórny súbor Slovenka, Seredné, Ukrajina
Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Sólisti Žofka Bogačiková a Mirko Kvasnovský,
Nedeca, Poľsko

.

2004
XXXIX. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - POD POĽANOU V DETVE - PÚŤ ČASOM
Amfiteáter Detva 11. 7. 2004 o 11.00 hod.
Účinkujúci: Folklórny súbor Spolku Ľ. Štúra, Melbourne,
Austrália
Folklórny súbor Li Tchena, Huy, Belgicko
Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Folklórny súbor SKUS Ľ. Štúra, Ilok,
Chorvátsko
Folklórny súbor Dúha, Malý Kereš (Kiskörös),
Maďarsko
Slovenské folklórne združenie Limbora, Praha,
Česká republika
Folklórny súbor Čaba, Békešská Čaba,
Maďarsko
Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Folklórny súbor Spiš, Nová Belá, Poľsko
Folklórny súbor V pivnickom poli, Pivnica,
Srbsko a Čierna Hora
Folklórny súbor Kolečko, Zürich, Švajčiarsko
Folklórny súbor Turianska dolina, Turia Remety,
Ukrajina

hore