Po vzniku Česko – Slovenskej republiky v roku 1918 v rámci jej vysťahovaleckej politiky sa začala rezonovať potreba stretnutí na vrcholovej úrovni, ktorá vyústila do zjazdov zástupcov  československého zahraničia. Prvý zjazd zahraničných Čechov a Slovákov sa uskutočnil v čase všesokolskéko zletu 1. až 3. júla v Prahe. Výsledky zjazdu sa stali prvým a uceleným programom vysťahovaleckej politky československého štátu. Druhý zjazd sa uskutočnil opäť v čase sokolského zletu  dňa 4. júla 1938 v Prahe. Zjazd mal skôr charakter priateľského stretnutia, ktoré sa konalo pod heslom Krajania mostom medzi Československom a cudzinou.

Rozpad Československa, jeho okupácia a druhá svetová vojna prerušili vzťahy medzi krajansmi a starou vlasťou. Po ukončení vojny sa prerušené vzťahy začali obnovovať, ale komunistický prevrat v roku 1948 a vytvorenie železnej opony tieto styky opäť zmrazil na minimum. Komunistický režim kontaktoval len tzv. pokrokové robotníckej krajanské spolky a krajanské spolky v socialistickom tábore pod dozorom Sovietského zväzu v zmysle politiky proletárskeho internacionalizmu. Absenciu stretnutí v rokoch 1971 – 1989 čiastočne suploval Svetový kongres Slovákov.

Po vzniku suverénnej a samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa tvorba štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom orientovala na hľadanie najvhodnejšieho modelu stykov a vzájomnej spolupráce. Prvým vážnejším pokusom o novú formu dialógu medzi zahraničnými Slovákmi a Slovenskou republikou, bola konferencia, ktorú pripravilo a organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR. Konferencia sa konala v dňoch 4. – 5. mája 1998 v Častej – Papierničke pod názvom Slovensko a Slováci v treťom tisícročí. Jej cieľom malo byť zintenzívnenie vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí a prispieť k zosúladeniu vzájomných potrieb a rozvoju pozitívnych foriem spolupráce.

V roku 1999 vypracoval  Dr. Claude Baláž riaditeľ Domu zahraničných Slovákov v Bratislave model nového stretávania. Dňa 2. júla 1999 sa na pôde Ministerstva kultúry SR v Bratislave konalo stretnutie 28 delegovaných zástupcov krajanských spolkov a organizácii z 15 krajín celého sveta, ktoré sa stalo ustanovujúcim zasadnutím Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce pod názvom Slovenská republika a zahraniční Slováci. Záujem Slovenskej republiky o osud a rozvoj svojich menšín a komunít vo svete bol následne dňa 6. júla 1999 potvrdený deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom (autori textu Dr.Claude Baláž, Dr. Milan Činčura, Dr. Ján Hovorka). V nasledujúcich rokoch 2000 – 2005 stálu konferenciu pripravoval a zvolával Splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov.  Po prekonaní diverzifikovaného modelu štátnej správy a výkonu štátnej politiky,  túto úlohu prevzal od svojho vzniku v roku 2006 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad snemovaním obyčajne preberá predseda vlády Slovenskej republiky a zahraničných účastníkov stálej konferencie prijíma na audencii prezident Slovenskej republiky.

VYHLÁSENIE účastníkov konferencie SLOVENSKO A SLOVÁCI V TREŤOM TISÍCROČÍ

My, účastníci konferencie, Slováci žijúci v zahraničí, ako neoddeliteľná súčasť slovenského národa bez rozdielu krajiny, v ktorej žijeme, či štátnej príslušnosti, ktorú máme,

hlásiac sa hrdo k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu našich predkov, k demokratickým, humanistickým, kultúrnym a kresťanským tradíciam,

podporujúc úsilie samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátuo jeho plné uplatnenie sa v medzinárodnom spoločenstve slobodných národov a štátov, budeme, pri zachovaní občianských, demokratických a ústavných princípov, naďalej aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky,

budeme prispievať svojim dielom k podpore všetkých snáh smerujúcich k upevňovaniu parlamentnej demokracie, právneho štátu, rozvoja hospodárskej prosperity a pri vytváraní pravdivého obrazu, dobrého mena a prezentácie Slovenskej republiky, slovenského národa, jeho dejín a kultúry vo svete.

Naše úsilie nie je namierené proti iným národom a krajinám a je charkterizované národným uvedomením a vlastenectvom, dobrou vôľou a snahou o mierové spolunažívanie s ostatnými národmi Európy a sveta.

Účastníci konferencie oceňujú ochotu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pozitívne pristupovať k riešeniui všetkých námetov, podnetov a požiadaviek prednesených predstaviteľmi jednotlivých zúčastnených krajanských organizácií.

Vítame a oceňujeme konanie našej konferencie, ktorá ako pracovné zasadnutie vytvorila možnosť vzájomnej komunikácie a spolupráce a chceme i naďalek pomáhať riešiť všetky otázky Slovákov žijúcich v zahraničí a spájať svoje sily v prospech Slovenskej republiky.

V Častej – Papierničke 5.5.1998

hore

STÁLA KONFERENCIA

Stála konferencia 1999 Stála konferencia 2002 Stála konferencia 2005
Stála konferencia 2000 Stála konferencia 2003 Stála konferencia 2006
Stála konferencia 2001 Stála konferencia 2004 Stála konferencia 2007
Stála konferencia 2008 Stála konferencia 2010

Vyhlásenie Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce “Slovenská republika a zahraniční Slováci” konanej v Bratislave dňa 2. 7. 1999

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí – účastníci ustanovujúceho zasadnutia stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej i výkonnej moci Slovenskej republiky ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením:

Slováci žijúci v zahraničí, menšiny a komunity Slovákov, bez ohľadu na okolnosti svojho odchodu ako aj miesta kde našli a vybudovali svoj nový domov, sa vždy považovali za prirodzenú a neoddeliteľnú súčasť slovenského národa a jeho kultúrnoduchovného priestoru. Hrdo sa hlásili k hodnotám duchovného a kultúrneho dedičstva svojich predkov, k demokratickým, humanistickým a kresťanským tradíciam a napomáhali spravodlivému zápasu o štátnopolitickú nezávislosť Slovenska. Nikdy sa nevzdávali svojho dielu historickej zodpovednosti za osudy slovenského národa spojené s územím, na ktorom od nepamäti žije. K tejto morálnej povinnosti sa hlásia aj dnes, keď bol úspešne zavŕšený zápas Slovákov o konštituovanie svojho štátu a sú pripravení ju dôstojne naplniť.

V tomto duchu a v miere svojich možností ponúkajú a sú pripravení:

 • podporovať úsilie Slovenskej republiky o hospodárske a politické upevnenie, kultúrnoduchovné povznesenie a plné uplatnenie v medzinárodnom spoločenstve,
 • využiť svoju váhu a osobné kontakty pre urýchlenie jej vstupu a získania plného a rovnoprávneho postavenia v európskych a transatlantických štruktúrach
 • prispievať k rozvoju dobrých vzťahov a spolupráce Slovenskej republiky so štátmi, v ktorých žijú a stať sa aktívnym duchovnokultúrnym spojivom medzi nimi.

Účastníci stretnutia chcú v tomto smere úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

Oceňujúc doterajšiu úroveň vzájomných vzťahov aj pozitíva politiky vlád Slovenskej republiky v tejto oblasti, Slováci žijúci v zahraničí zastávajú názor, že dozrel čas na reálny posun vzájomných vzťahov Slovenska a zahraničných Slovákov na kvalitatívne vyššiu úroveň. V tejto súvislosti vítajú zámer vlády Slovenskej republiky zriadiť Úrad pre zahraničných Slovákov Slovenskej republiky ako ústredný štátny orgán pre zabezpečovanie a koordinovanie vzťahov štátu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Týmto počinom sa vyplní dlhoročné systematické úsilie krajanských organizácií a komunít v zahraničí o konštituovanie takéhoto centrálneho štátneho orgánu na Slovensku, čo podstatne napomôže prehĺbeniu a intenzifikácii vzájomne výhodnej spolupráce.

Zahraniční Slováci zároveň vysoko hodnotia úsilie vlády Slovenskej republiky o zriadenie Stálej konferencie delegovaných zástupcov reprezentácií organizácií a spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku ako výrazu pozitívnej snahy štátu o aktívne zapájania sa menšinových a krajanských komunít Slovákov do procesu ďalšieho usporiadavania a kreovania vzájomných vzťahov a spolupráce so Slovenskom. Sformovanie tejto inštitúcie a jej konkrétna práca bude prínosom aj pre pozdvihnutie aktivít krajanských organizácií a spolkov v zahraničí v ich úsilí všestranne pomáhať Slovensku a taktiež v procese upevňovania národnej identity, kultúry a jazyka zahraničných Slovákov.

Slováci žijúci v zahraničí vítajú reálne kroky vlády Slovenskej republiky a celej spoločnosti usilujúcej sa o urýchlenú integráciu Slovenska do euroatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr. Svojimi praktickými krokmi v krajinách, v ktorých žijú na prospech Slovenska, sa usilujú všestranne napomáhať urýchľovaniu tohoto procesu. Slovenské zahraničné menšiny a komunity v tejto súvislosti podčiarkujú strategický význam celkového zbližovania Slovenska s euroatlantickým spoločenstvom ako základu posilňovania demokratizačného vývoja a rozvoja trhového hospodárstva, rozširovania a prehlbovania vzájomne výhodnej spolupráce so susednými aj ostatnými európskymi štátmi a krajinami celého sveta.

Slováci žijúci v zahraničí, zahraničné menšiny Slovákov očakávajú od Slovenskej republiky a jej politiky všestranné napomáhanie ich úsiliu o zachovanie a upevňovanie svojej národnej identitty, jazyka a kultúry v krajinách, v ktorých žijú, aj prehĺbenie záujmu o mieru a rozsah reálneho napĺňania menšinových práv v týchto krajinách v súlade s platnými medzinárodnoprávnymi normami a dokumentmi ako aj praxou rozvinutých západoeurópskych štátov. Zároveň prejavujú záujem o urýchlenie procesu riešenia základných otázok a problémov vzájomných vzťahov – predovšetkým v oblasti legislatívnej. Sú presvedčení, že vyriešením týchto otázok sa odstránia viaceré pretrvávajúce prekážky na ceste intenzifikácie vzájomných vzťahov.

V Bratislave dňa 2. júla 1999

hore

STÁLA KONFERENCIA 2000

VYHLÁSENIE účastníkov Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2000, konanej v Bratislave v dňoch 3. – 4. 7. 2000

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí – účastníci druhého zasadnutia Stálej konferencie “Slovenská republika a zahraniční Slováci”, sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky, ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením:

 • Deklaráciu NR SR z 6. 7. 1999 považujeme aj my, ako neformálny snem Slovákov žijúcich mimo hraníc svojej domovskej krajiny, za Magnu Chartu budovania vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi SR a krajanmi. Vítame z nej vyplývajúci záväzok, že SR bude v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národnokultúrnej identity naďalej venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich práva. Zároveň veríme, že SR bude vždy ústretová a otvorená riešeniu ich požiadaviek a potrieb. V rámci toho SR považuje za svoj trvalý záväzok neustále rozvíjať systém vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
 • Žiadame, aby Úrad pre zahraničných Slovákov SR ako ústredný štátny orgán pre zabezpečenie a koordinovanie vzťahov štátu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, bol zriadený čo najskôr s patričnými kompetenciami a finančným zabezpečením. Za rozhodujúcu úlohu Úradu pre zahraničných Slovákov SR považujeme vypracovanie návrhu koncepcie štátnej politiky SR v oblasti riešenia vzťahov so slovenským zahraničím.
 • Za vhodný prostriedok realizácie spoluúčasti krajanov na jeho tvorbe považujeme vytvorenie poradného orgánu – Generálnej rady Slovákov žijúcich v zahraničí, ako rešpektovaného reprezentanta názorov a záujmov krajanov.
 • V rámci činnosti tohoto orgánu sme pripravení odovzdať skúsenosti a intelektuálny potenciál Slovákov žijúcich v zahraničí v prospech spoločnej veci. Veríme, že vláda SR bude úzko spolupracovať s cirkvami pri starostlivosti o ich duchovný život.
 • Očakávame, že námety a odporúčania, ktoré odzneli počas rokovania Stálej konferencie, budú v krátkom čase vyhodnotené a využité na spoločný prospech SR a krajanov.
 • My, Slováci žijúci v zahraničí, sme pripravení pomáhať domovskej krajine v jej začleňovaní sa do európskych štruktúr a lobovať v jej prospech vo sfére ekonomiky, politiky a kultúry v celosvetovom meradle.

Súčasťou tohto vyhlásenia je takisto Vyhlásenie účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií, ako aj Vyhlásenie prvého stretnutia krajanov – absolventov slovenských vysokých škôl v SR.

VYHLÁSENIE účastníkov Prvého stretnutia zahraničných Slovákov – absolventov vysokých škôl na Slovensku, konaného v Bratislave dňa 4. 7. 2000

My, absolventi vysokých škôl na Slovensku, Slováci žijúci mimo územia Slovenska, stretli sme sa dnes na pracovnom zasadnutí organizovanom počas Dní zahraničných Slovákov 2000 na pôde Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti všetci zúčastnení zástupcovia z jednotlivých krajín – Chorvátska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny – v záujme posilnenia našich spätných väzieb so Slovenskom, krajinou našich predkov, ako aj s našimi krajanmi všade vo svete, deklarujeme nasledovné:

 • Ako absolventi vysokých škôl na Slovensku oceňujeme úsilie, ktoré vynakladala a naďalej vynakladá Slovenská republika v prospech nášho vzdelávania sa v rodnom jazyku na Slovensku a v záujme rozšírenia radov slovenskej inteligencie v našich krajinách, kde sa usadili naši predkovia.
 • Oceňujeme rovnako možnosť počas štúdia na Slovensku bližšie spoznávať kultúru a duchovné tradície slovenského národa, za súčasť ktorého sa považujeme.
 • Vyjadrujeme presvedčenie, že investície vynaložené na naše ďalšie vzdelávanie v Slovenskej republike neboli a nebudú nikdy nenávratnými investíciami, pretože po návrate do našich krajín sa aktívne zapájame do slovenského života, či už z pozície svojich profesií či ako činitelia alebo členovia spolkov, kultúrnych či vedeckých inštitúcií, redaktori krajanských periodík a médií.
 • Mnohí v profesiách učiteľov a stredoškolských či vysokoškolských profesorov sa usilujeme o pozdvihnutie slovenského školstva v našich krajinách, prispievame k zvyšovaniu úrovne výučby slovenského jazyka.
  Privítame možností štúdia v Slovenskej republike na základe vypracovanie dlhodobej koncepcie prijímania na štúdium na Slovensku, v súlade s potrebami našich slovenských komunít a konzultácií s našimi spolkami. Rovnako privítame koncepčne riešenú možnosť polročných alebo ročných študijných pobytov pre študentov slovenského jazyka a literatúry, resp. pedagógov zo zahraničia na patričných fakultách v SR.
 • Navrhujeme rozšíriť témy diplomových a rigoróznych prác študentov z radov zahraničných Slovákov na jednotlivých fakultách vysokých škôl o témy späté s problematikou slovenského vysťahovalectva a súčasného života Slovákov vo svete, ako aj zapojiť absolventov po ukončení štúdia do spoločných vedecko-výskumných projektov realizovaných na Slovensku. Sme pripravení prispieť svojím dielom k záchrane slovenského kultúrneho dedičstva a prispieť k jeho rozvoju.
 • Navrhujeme udržiavať bližšie kontakty medzi nami, zahraničnými Slovákmi, absolventmi vysokých škôl v Slovenskej republike navzájom. Pripraviť projekt pravidelného stretávania sa na Slovensku s cieľom zúčastňovať sa na konferenciách, sympóziách a seminároch. Podieľať sa na príprave analýz existujúceho stavu a perspektív vývoja komunít zahraničných Slovákov v jednotlivých krajinách a vymieňať si navzájom názory a skúsenosti pri zabezpečovaní práv a povinností národnostných menšín.
 • Súhlasíme so vznikom Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov a zasadzujeme sa za jeho fungovanie.
 • Podporujeme iniciatívu Domu zahraničných Slovákov organizovať pravidelnejšie stretnutia absolventov.
 • Sme pripravení pracovať i naďalej v prospech Slovenska a prispievať k budovaniu jednotnej slovenskej kultúry bez ohľadu na priestory, kde jednotlivé jej prejavy vznikajú, podieľať sa na rozvoji vzťahov medzi našimi krajinami a Slovenskom, prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a preukazovať spolupatričnosť so starou vlasťou.

Podpísaní zástupcovia zahraničných Slovákov – absolventov vysokých škôl na Slovensku:

z Chorvátskej republiky: Ing. Milan Pucovský
z Maďarskej republiky: Doc. PhDr. Katarína Maruzsová – Šebová
z Poľskej republiky: Mgr. Dominik Surma
z Rumunskej republiky: Mgr. Peter Pavol Hlásnik
z Ukrajinskej republiky: Mgr. Zdenka Hajnišová
zo Zväzovej republiky Juhoslávie: Mgr. Michal Ďuga

V Bratislave dňa 4.júla 2000

VYHLÁSENIE účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií konanej v DZS v Bratislave dňa 3. júla 2000

My, účastníci 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií – konanej pod mottom obrana oprávnených záujmov Slovákov v krajinách, kde žijú – obraciame sa na najvyššie štátne a vládne orgány SR, obyvateľov Slovenska a krajín, ktoré sú dnes domovskými krajinami Slovákov žijúcich za hranicami materskej krajiny s nasledujúcim vyhlásením:

Razantný pokles počtu Slovákov žijúcich za hranicami materskej krajiny v demografických štatistikách jednotlivých krajín sveta je nezastaviteľný, je však zmierniteľný a ovplyvniteľný.

My, novinári krajanských novín, časopisov a elektronických médií, vedomí si svojej nenahraditeľnej úlohy v tomto procese,

 • upozorňujeme slovenskú verejnosť na potrebu posilnenia vplyvu krajanských médií pri uchovávaní slovenskej svojbytnosti a slovacity ako takej vo všetkých krajinách, kde žijú Slováci;
 • žiadame, aby sa účinnejšie začala uplatňovať doktrína vyplývajúca zo Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce “Slovenská republika a zahraniční Slováci” z 2. 7. 1999:

Slováci žijúci v zahraničí, zahraničné menšiny Slovákov očakávajú od Slovenskej republiky a jej politiky všestranné napomáhanie úsilia o zachovanie a upevňovanie svojej národnej identity, jazyka a kultúry v krajinách, v ktorých žijú, aj prehĺbenie záujmu o mieru a rozsah napĺňania menšinových práv v týchto krajinách v súlade s platnými medzinárodnoprávnymi normami a dokumentmi, ako aj praxou rozvinutých západoeurópskych štátov;

sme pripravení pracovať a pôsobiť tak ako doteraz, s dôrazom na prospech celého slovenského národa, na prospech zachovania jedinečnosti jeho kultúrneho bohatstva;

oceňujeme zaradenie konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií do programu Dní zahraničných Slovákov v SR 2000;

navrhujeme:

1. zvýšiť pomoc krajanským novinám, časopisom a elektronickým médiám i formou korektorov slovenského jazyka;

2. zabezpečiť príjem rozhlasového a televízneho vysielania na územiach, kde žijú Slováci, predovšetkým so zameraním na tie štáty sveta, kde sa slovenská pospolitosť udržala;

3. rozhlasovým a televíznym redakciám, vysielajúcim v slovenskom jazyku poskytnúť programy vlastnej produkcie slovenskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu na nekomerčné šírenie, s cieľom propagácie Slovenska;

4. vytvoriť systém stáží v redakciách slovenských elektronickým médií, najmä pre neprofesionálnych , ale aj profesionálnych pracovníkov krajanských médií;

5.  za účelom informovanosti krajanských médií na webovej stránke DZS a v časopise Slovenské zahraničie uverejniť kontaktné adresy na slovenské spolky, časopisy, redakcie elektronických médií v zahraničí;

6. zjednodušiť proces získavania preukazu zahraničného Slováka a občianstva SR novelizáciou príslušných zákonov SR;

7. vytvoriť jednu strešnú inštitúciu (úrad), ktorá by zabezpečovala všetky vzťahy, požiadavky Slovákov žijúcich vo svete a ktorá bude poskytovať informácie o krajanskom dianí ústredným orgánom štátnej správy SR;

8. napomáhať rozširovaniu slovenskej tlače v krajinách, kde žijú Slováci;

9. za účelom udržiavania slovenskej identity v krajanských komunitách pokračovať a rozširovať poskytovanie vládnych štipendií SR študentom slovenského pôvodu, ktorí majú záujem študovať na stredných a vysokých školách SR;

10. v nadväznosti na ekonomické možnosti SR zvýšiť materiálnu pomoc Slovákom vo svete;

11. aby súčasťou tejto pomoci bolo pravidelné (každoročné) konanie konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií pod záštitou Domu zahraničných Slovákov resp. novovzniknutej inštitúcie;

sme presvedčení, že všestranná podpora, vrátane morálnej, od Slovenskej republiky, sa stane novým impulzom k zachovaniu a udržaniu si puta k bývalej vlasti resp. vlasti svojich predkov a aj tie najjemnejšie vlásočnice sa zmenia na mohutné, všeobjímajúce riečište, ktorým prúdi pozitívna energia zo srdca Európy, Slovenskej republiky, k svojim roztrateným, ale nestrateným deťom.

V Bratislave dňa 3. júla 2000

hore

STÁLA KONFERENCIA 2001

Po reštrikciách a neodbornom zásahu Milana Knažka ministra kultúry SR sa konferencia nekonala

hore

STÁLA KONFERENCIA 2002

UZNESENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

1. Zástupcovia Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa zúčastnili na zasadaní Stálej konferencie “Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002″ v Bratislave v dňoch 2.-4.7. 2002, založili Svetové združenie Slovákov v zahraničí, prijali jeho Stanovy, zvolili za predsedu Dušana Klimu z Nemecka a Generálnu radu v zložení:

 • Milan Čuba za USA;
 • Tibor Divinec za Kanadu;
 • Naďa Vokušová za Českú republiku;
 • Juraj Červenák za Juhosláviu;
 • Ján Fuzik za Maďarsko;
 • Ondrej Štefanko za Rumunsko;
 • Jozef Čongva za Poľsko;
 • Jozef Hajniš za východnú Európu;
 • Pavel Kočerov za Áziu vrátane Izraela;
 • Vojtech Michael Markus za Austráliu, Nový Zéland, Afriku, Strednú a Južnú Ameriku;
 • Dušan Daučík za Škandináviu;
 • Andrija Kuric za južnú Európu;
 • František Manák, Elena Cengelová Carina, Tibor Bajchy a Bohumil Šťastný za západnú Európu.

Generálna rada si spomedzi svojich členov zvolila:

 • Juraja Červenáka za 1. podpredsedu;
 • Milana Čubu za 2. podpredsedu;
 • Naďu Vokušovú za tajomníčku;
 • Bohumila Šťastného za hospodára.

Konštituovala sa Revízna a zmierovacia komisia Svetového združenia Slovákov v zahraničí v zložení:

 • Pavel Zima – predseda;
 • Ildika Klauszová Fúziková;
 • Peter Lipták.

2. Prítomní delegáti Stálej konferencie “Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002″, predstavujúci súčasne ustanovujúce valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, zaväzujú novozvolenú Generálnu radu, aby urýchlene zaregistrovala Stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a dávajú jej právo na drobné úpravy Stanov, ktoré sa významným spôsobom nedotknú ich obsahu, ak takéto budú za účelom registrácie nevyhnutné. Ďalej zaväzujú Generálnu radu, aby do jedného roka zvolala valné zhromaždenie a na prerokovanie pripravila Rokovací a Organizačný poriadok a novelizáciu Stanov, obsahujúcu predovšetkým:

rozpracovanie cieľov združenia;
doplnenie Stanov o prostriedky na dosiahnutie cieľov združenia;
zmenu dočasného spôsobu delegovania zástupcov na valné zhromaždenie tak, aby boli delegovaní za jednotlivé krajiny alebo oblasti, pričom Stanovy upravia maximálne počty zástupcov týchto krajín a oblastí;
doplnenie Stanov o preklad názvu združenia do svetových jazykov.

Napokon zaväzujú Generálnu radu, aby vstúpila do spolupráce s Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov a ďalšími štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

3. Stála konferencia prijala návrhy a závery v sekciách.

sekcia organizačná a legislatívno-právna:

 • navrhujeme prijať tzv. “veľkú novelu” zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch (zjednodušenie získania preukazu zahraničného Slováka, otázky zliav a výhod pre osoby, ktorým bolo priznané postavenie zahraničného Slováka, otázka preukazovania slovenského pôvodu a zrušenia limitácie generačného dokazovania a pod. za predpokladu súladu s právom ES/EÚ)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o pobyte cudzincov, resp. vydať usmernenie ministra vnútra špecifikujúce podmienky prechodného pobytu zahraničných Slovákov na území Slovenskej republiky (odstránenie reštriktívnych ustanovení zákona s dopadom na význam preukazu zahraničného Slováka)
 • navrhujeme prijať novelu príslušných právnych predpisov z oblasti školstva (otázka dĺžky pobytu slovenských lektorov vysielaných do zahraničia s cieľom jeho racionálneho predĺženia, otázka poskytovania štipendií, otázka účasti riaditeľov príslušných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí pri výbere slovenských lektorov do ich škôl a pod.)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o správnych poplatkoch (oslobodenie od poplatku za vydanie preukazu zahraničného Slováka, oslobodenie od poplatku za vydanie víza a pod.)
 • navrhujeme prijať novelu devízového zákona (nadobúdanie nehnuteľností zahraničnými Slovákmi)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o štátnom občianstve (otázka novelizácie §7 ods. 5 zákona a rozšírenia výpočtu právnych predpisov týkajúcich sa udeľovania štátneho občianstva)
 • navrhujeme prijať novelu volebného zákona (umožnenie voliť aj slovenským občanom v zahraničí, napr. prostredníctvom zastupiteľstiev)
 • navrhujeme prehodnotiť systém udeľovania vládnych štipendií Slovákom zo zahraničia študujúcim na školách v Slovenskej republike s cieľom zakotvenia zmluvnej povinnosti zamestnať sa po ukončení štúdia vo vysielajúcej krajine vrátane sankcie vrátenia poskytnutého štipendia v prípade nesplnenia tejto zmluvnej povinnosti
 • navrhujeme prehodnotiť, resp. liberalizovať vízový režim vo vzťahu ku krajinám, v ktorých žijú Slováci (s cieľom čo možno najneskoršieho vypovedania zmlúv o bezvízovom styku voči týmto krajinám, resp. v prípade, že sú už vypovedané – liberalizácia vízového režimu za predpokladu súladu s príslušným nariadením Rady EÚ určujúcim tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov víza)
 • navrhujeme prehodnotiť režim vydávania preukazu zahraničného Slováka s cieľom odstránenia zbytočných administratívnych formalít, resp. čo možno najväčšej liberalizácie tohto režimu
 • navrhujeme zakotviť zľavy pre osoby s priznaným postavením zahraničného Slováka do zmluvy medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železničnou spoločnosťou a.s. (v súlade s už prijatým uznesením vlády SR)
 • navrhujeme vytvoriť Úrad pre zahraničných Slovákov ako úrad s právnou subjektivitou (zváženie jeho formy a štatútu, v prípade, že by išlo o ústredný orgán štátnej správy – novelizácia tzv. kompetenčného zákona) .

sekcia kultúrneho dedičstva a umenia:

sekcia sa zasadzuje za vypracovanie ucelenej stratégie vlády SR a Národnej rady SR pre Slovákov v zahraničí. V tejto oblasti odporúča:

 • vytvoriť osobitnú kapitolu štátneho rozpočtu na pomoc zahraničným Slovákom;
 • spresniť kompetencie príslušných inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosťou o zahraničných Slovákov;
 • upraviť grantový systém pomoci zahraničným Slovákom v zmysle jeho zefektívnenia úpravou časových termínov, sprehľadnením a sprístupnením a v neposlednom rade zabezpečením účasti zástupcov zahraničných Slovákov v grantovej komisii, ktorými by mali byť predsedovia jednotlivých odborných sekcií Stálej konferencie;
 • zahrnúť do kultúrneho dedičstva Slovákov výsledky prác vedeckých inštitúcií Slovákov v zahraničí, ako aj profesionálnu umeleckú činnosť;
 • podporiť ďalší duchovný rozvoj krajanov zintenzívnením rokovaní s najvyššími slovenskými cirkevnými inštitúciami a ich prostredníctvom s cirkevnými inštitúciami v danej krajine;
 • vytvoriť satelitný systém vysielania verejnoprávnej Slovenskej televízie ako jeden z rozhodujúcich činiteľov pre zachovanie a rozvíjanie národného povedomia krajanov vo svete.

sekcia vedy, školstva, mládeže a športu:

 • odporúčame udeľovanie vládnych štipendií na prípravný ročník na UJOP UK pre štáty, ktoré nemajú vybudované slovenské stredné školstvo,
 • odporúčame podporu pri budovaní samostatnej školy so slovenským vyučovaním jazykom v Užhorode na základe medzirezortnej dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva Ukrajiny,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov sprostredkovať riešenie problémov vzniknutých prijatím zákona o pobyte cudzincov a spojených s pobytom študentov- krajanov na území SR,
 • odporúčame upraviť podmienky udeľovania štipendií slovenským krajanom vládou SR s ohľadom na návrat absolventov do domovských krajín,
 • odporúčame organizovať prázdninové pobyty pre deti a mládež krajanov (Nemecko, Rumunsko, Ukrajina) na území SR,
 • odporúčame priebežné informovať krajanov o konštituovaní stratégie SR v oblasti vzdelávania voči Slovákom v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať odbornú pomoc (pomoc pri tvorbe učebných osnov pre základné a stredné školy),
 • pre rozvoj slovenského menšinového školstva v zahraničí odporúčame organizovať intenzívne jazykové kurzy v slovenskom jazyku,
  odporúčame finančnú podporu na rozvoj kultúrneho a vzdelávacieho centra v Kirgizsku,
 • odporúčame sprostredkovať pomoc pri poskytovaní literatúry o slovenských dejinách pre Slovákov v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať Slovákom žijúcim v zahraničí všestrannú morálnu, finančnú a personálnu pomoc s cieľom zabrániť alebo spomaliť ich asimiláciu,
 • odporúčame, aby sa Stála konferencia a Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov stali garantom pre využívanie finančných prostriedkov z fondu PHARE pre krajanské komunity v zahraničí,
  v rámci bilaterárnej vedeckej spolupráce odporúčame prezentovať slovenskú vedu laickej krajanskej verejnosti prostredníctvom krajanských spolkov a umožniť využívanie odborných konzultácií zo Slovenskej republiky.

V záujme uskutočnenia vyššie uvedených zámerov odporúčame:

 • podporiť prezentáciu kultúrnych hodnôt krajanov na Slovensku Dňami zahraničných Slovákov a jednotlivými prezentáciami krajanských spolkov, osobností organizovaných Domom zahraničných Slovákov;
 • zabezpečiť optimálne podmienky pre prácu Domu zahraničných Slovákov;
 • vybudovať viaczložkový Pamätník vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, k tomuto
 • navrhujeme Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov zosúladiť tento projekt s návrhom Matice slovenskej zriadiť Krajanské múzeum;
 • podporiť zriaďovanie, rozvoj a fungovanie krajanských kultúrnych inštitúcií;
 • aby existujúce Slovenské inštitúty zaradili do svojej pracovnej náplne spoluprácu so slovenskými menšinami a komunitami v daných krajinách.

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry sekcia navrhuje:

 • realizovať projekt putovného medzinárodného folklórneho festivalu zahraničných Slovákov;
  organizovať odborné kurzy pre vedúcich folklórnych súborov, choreografov, hudobníkov, tanečníkov a spevákov;
 • pokračovať v dokumentačnej a výskumnej činnosti formou podpory vedeckých štipendií a spoluprácou s príslušnými vedeckými inštitúciami;
 • vytvoriť stálu školu pre deti zahraničných Slovákov v Slovenskej republike so zameraním na spoznávanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva Slovenska;
 • rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu s Národným osvetovým centrom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby;
  napom ôcť vytvorenie putovných divadiel pre zahraničných Slovákov a metodicky pomáhať fungujúcim divadelným súborom v zahraničí;
 • vybudovať Pamätník Milana Rastislava Štefánika v hlavnom meste SR Bratislave;
 • vytvoriť systém zásobovania krajanských knižníc slovacikami zo Slovenska a slovenských knižníc slovacikami zo zahraničia.

sekcia vedy, školstva, mládeže a športu:

 • odporúčame udeľovanie vládnych štipendií na prípravný ročník na UJOP UK pre štáty, ktoré nemajú vybudované slovenské stredné školstvo,
 • odporúčame podporu pri budovaní samostatnej školy so slovenským vyučovaním jazykom v Užhorode na základe medzirezortnej dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva Ukrajiny,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov sprostredkovať riešenie problémov vzniknutých prijatím zákona o pobyte cudzincov a spojených s pobytom študentov- krajanov na území SR,
 • odporúčame upraviť podmienky udeľovania štipendií slovenským krajanom vládou SR s ohľadom na návrat absolventov do domovských krajín,
 • odporúčame organizovať prázdninové pobyty pre deti a mládež krajanov (Nemecko, Rumunsko, Ukrajina) na území SR,
 • odporúčame priebežné informovať krajanov o konštituovaní stratégie SR v oblasti vzdelávania voči Slovákom v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať odbornú pomoc (pomoc pri tvorbe učebných osnov pre základné a stredné školy),
 • pre rozvoj slovenského menšinového školstva v zahraničí odporúčame organizovať intenzívne jazykové kurzy v slovenskom jazyku,
  odporúčame finančnú podporu na rozvoj kultúrneho a vzdelávacieho centra v Kirgizsku,
 • odporúčame sprostredkovať pomoc pri poskytovaní literatúry o slovenských dejinách pre Slovákov v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať Slovákom žijúcim v zahraničí všestrannú morálnu, finančnú a personálnu pomoc s cieľom zabrániť alebo spomaliť ich asimiláciu,
 • odporúčame, aby sa Stála konferencia a Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov stali garantom pre využívanie finančných prostriedkov z fondu PHARE pre krajanské komunity v zahraničí,
  v rámci bilaterárnej vedeckej spolupráce odporúčame prezentovať slovenskú vedu laickej krajanskej verejnosti prostredníctvom krajanských spolkov a umožni

sekcia mediálna, informačná a edičná:

 • odporúčame Ministerstvu zahraničných vecí SR, aby zastupiteľské úrady zintenzívnili kontakty so Slovákmi žijúcimi v danej krajine,
 • odporúčame, aby Slovenská republika vo svojej zahraničnej politike ofenzívnejšie presadzovala záujmy Slovákov v zahraničí,
 • navrhujeme vytvoriť na Slovensku internetovú informačnú bázu s cieľom odovzdávania informácií o Slovensku a získavania poznatkov o živote a problémoch slovenských menšín a komunít v zahraničí,
 • odporúčame Slovensko-maďarskej vládnej komisii, aby sa podrobne zaoberala situáciou slovenskej redakcie Maďarského rozhlasu v Segedíne,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov preskúmať stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou s ohľadom na problematiku slovenských krajanov,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov organizovať obojstranné výmenné praxe žurnalistov a školenia jazykových lektorov menšinových slovenských periodík,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov poskytovať slovenskú dennú tlač do redakcií menšinových periodík vrátane detských časopisov (eventuálne remitendu slovenských obrázkových časopisov),
 • opakovane a naliehavo požadujeme zabezpečiť vysielanie Slovenskej televízie do zahraničia prostredníctvom satelitu,
 • žiadame zintenzívniť signál Slovenského rozhlasu do zahraničia,
 • odporúčame vytvoriť možnosti na rozširovanie slovenskej krajanskej tlače v Slovenskej republike,
 • požadujeme bezplatné poskytovanie programov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie pre menšinové elektronické médiá v zahraničí,
 • uvážiť vytvorenie systemizovaného miesta na Generálnom sekretariáte pre zahraničných Slovákov pre oblasť médií,
 • oceňujeme zvolanie tejto konferencie a vítame možnosť rokovať v odborných sekciách,
 • odporúčame redakciám krajanskej tlače, aby vo svojich menšinových periodikách propagovali Slovenskú republiku,
 • vyčleniť väčšie finančné prostriedky na vydavateľskú činnosť komunít, ktorým hrozí silná asimilácia.

sekcia vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím:

 • pripraviť dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí prostredníctvom jednotného výkonu zahraničnej politiky SR
 • dovŕšiť transformáciu systému vzťahov SR k zahraničným Slovákom zriadením Úradu pre zahraničných Slovákov ako orgánu štátnej správy s ústrednou pôsobnosťou v oblasti zabezpečovania tvorby a výkonu politiky štátu k zahraničným Slovákom
 • riešiť otázku pomoci a starostlivosti SR o svoje menšiny a komunity v zahraničí formou osobitnej rozpočtovej kapitoly v štátnom rozpočte SR s cieľom jednotného stanovenia priorít a následného sprehľadnenia finančných tokov do jednotlivých lokalít v zahraničí, v ktorých žijú Slováci
 • vypracovať jednotný a transparentný štátny systém pomoci a poskytovania dotácií krajanským komunitám v zahraničí
 • prijať relevantné legislatívne normy zjednodušujúce pobyt, existenciu a hospodárske etablovanie sa Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike a zabezpečiť právo Slovákov žijúcich v zahraničí na prechodný pobyt na území SR
 • zriadiť Generálnu radu Slovákov v zahraničí ako poradný orgán príslušného orgánu vlády SR
 • podporovať všestranný rozvoj slovenských menšín a komunít v zahraničí v oblasti kultúrnej, školskej a hospodárskej
 • vypracovať komplexný systém zapojenia významných osobností slovenského pôvodu žijúcich mimo územia SR do propagácie Slovenskej republiky a šírenia jej dobrého mena v zahraničí
 • zabezpečiť šírenie signálu vysielania STV do všetkých krajín sveta prostredníctvom satelitu, ako dlhoročnej prioritnej požiadavky slovenských menšín v zahraničí voči svojej materskej krajine
 • organizovať pravidelné fórum v oblasti obchodu a hospodárstva za účasti podnikateľov zo Slovenskej republiky a krajín, v ktorých žijú a pôsobia Slováci
 • informovať slovenskú verejnosť o živote a aktivitách slovenských menšín a komunít v zahraničí prostredníctvom všetkých dostupných médií v duchu vytvárania vzájomnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi slovenského národa
 • cieľavedome rešpektovať záujmy Slovákov v zahraničí a začleňovať problematiku starostlivosti a pomoci slovenským menšinám do bilaterálnych zmlúv v oblasti školstva a kultúry
 • každoročne realizovať v SR podujatie – celosvetovú prezentáciu Slovákov v zahraničí pod názvom Dni zahraničných Slovákov – Sprostredkúvať spoluprácu miest a obcí SR so slovenskými komunitami v zahraničí
 • zriaďovať slovenské kultúrne a informačné centrá v krajinách, kde žijú Slováci
  kooptovať do Generálnej rady Slovákov v zahraničí dvoch účastníkov z každej sekcie Stálej konferencie
 • zintenzívniť spoluprácu medzi krajanskými a cirkevnými organizáciami na jednej strane a zastupiteľskými úradmi SR na strane druhej
  zabezpečiť volebné práva všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí priamo na ZU SR v zahraničí
 • na základe pripomienok a odznelých diskusných príspevkov členovia sekcie vyslovujú svoju nespokojnosť so zdĺhavým vybavovaním zadaných projektových žiadostí na kultúrno-sociálne a spoločenské podujatia najmä zo strany MK SR a navrhujú, aby podané žiadosti v kladnom alebo zápornom zmysle boli vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich podania na MK SR
 • členovia sekcie v plnej miere podporujú samostatnú a nezávislú SR, ako aj jej ústavu podľa ktorej sa bude Stála konferencia a jej orgány voliť a riadiť.

Zaväzuje Generálnu radu, aby predložila tieto návrhy a závery relevantným štátnym orgánom a usilovala sa hľadať cesty na ich uvedenie do života. Závery a odporúčania jednotlivých sekcií sú prílohou tohto uznesenia.

4. Prítomní zástupcovia zahraničných Slovákov vyjadrujú poďakovanie podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre legislatívu Ľubomírovi Fogašovi, splnomocnencovi vlády pre zahraničných Slovákov Claude Balážovi a Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov za prípravu Stálej konferencie “Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002″.

V Bratislave dňa 4. júla 2002

VYHLÁSENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

Stála konferencia Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 sa zišla v roku, keď si pripomíname 60 rokov od začiatku deportácií našich židovských spoluobčanov do nacistických koncentračných táborov. Túto smutnú kapitolu slovenských dejín si pripomíname ako bolestnú spomienku na 70 000 zbytočných obetí rasovej neznášanlivosti. Vyjadrujeme svoju hlbokú účasť všetkým pozostalým žijúcim v rôznych kútoch sveta a vo svojom vnútri venujeme pietnu spomienku všetkým, ktorí sa stali obeťami nazmyselného rasového násilia. Sme presvedčení, že súčasná Slovenská republika je a bude dostatočnou zárukou toho, aby zamedzila akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti, tak ako to zaručuje jej ústava.

hore

STÁLA KONFERENCIA 2003

VYHLÁSENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2003

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít v zahraničí a ostatní účastníci Stálej konferencie, sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením.Oceňujeme doterajšie úsilie vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky zamerané na podporu Slovákov v zahraničí.

Žiadame, aby Slovenská republika v zmysle ústavného zákona a deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o Slovákoch žijúcich v zahraničí nám naďalej venovala náležitú pozornosť, všemožne nám pomáhala, podporovala naše práva, národné povedomie, kultúrnu identitu a vzťahy so Slovenskou republikou.

Žiadame vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby uzákonili zriadenie Úradu pre Slovákov v zahraničí a aby v štátnom rozpočte Slovenskej republiky každoročne bola vyčlenená účelová čiastka určená na podporu a starostlivosť o Slovákov v zahraničí.

Považujeme súčasný objem a spôsob poskytovania podpory zahraničným Slovákom zo strany orgánov Slovenskej republiky za nedostatočný a to aj v porovnaní s ostatnými krajinami regiónu. Vyjadrujeme presvedčenie, že sa tým existenčne ohrozujú najdôležitejšie projekty a mrhá sa veľkým potenciálom slovenských komunít vo svete.

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby podporila vybudovanie dôstojného Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej republike.

Oceňujeme výsledky snažení Slovenskej republiky zamerané na začlenenie do európskych štruktúr, sme pripravení ju v tomto smere aj naďalej všemožne podporovať a ponúkame jestvujúci potenciál Slovákov v zahraničí na všestranné využívanie v prospech Slovenskej republiky.

Ako reprezentanti jednej z európskych diaspór zásadne odmietame akékoľvek preferenčné zákony týkajúce sa národnostných menšín, ktoré majú extrateritoriálny a diskriminačný charakter.

hore

STÁLA KONFERENCIA 2004

VYHLÁSENIE Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a zahraniční Slováci 2004.

V dňoch 2. – 3. júla 2004 sa v Bratislave zišli delegáti slovenských spolkov v zahraničí, aby spolu s významnými osobnosťami slovenského zahraničia a zástupcami zainteresovaných štátnych orgánov Slovenskej republiky analyzovali súčasný stav a trendy vývoja slovenských komunít vo svete.

Delegáti zhodnotili efektívnosť pomoci zo strany Slovenskej republiky pri úsilí o uchovanie nášho národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity a prerokovali obsah a formy možného prehĺbenia vzájomnej spolupráce Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Delegáti stálej konferencie berú na vedomie doterajšiu pozornosť Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a jednotlivých rezortov, ktorú tieto orgány venovali problematike vzťahov s komunitami Slovákov v zahraničí. Súčasne však vyslovujú znepokojenie nad hlbokým rozporom medzi deklarovanými zámermi štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich pomalým, nekoordinovaným uplatňovaním v praxi. Tento protiklad je zvlášť výrazný v oblasti vytvárania legislatívneho rámca pre realizáciu zásad vytýčených tak  v Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí ako aj v Ústave Slovenskej republiky.

Výsledkom dvojdňových rokovaní k jednotlivým obsahovým okruhom sú závery a odporúčania, s ktorými sa stála konferencia  obracia na vládu  Slovenskej republiky,  Národnú radu Slovenskej republiky, na všetky zainteresované právne subjekty ako aj na jednotlivé osobnosti v Slovenskej republike i v zahraničí.

Delegáti stálej konferencie žiadajú od vlády Slovenskej republiky, aby v čo najkratšom čase predložila Národnej rade Slovenskej republiky pripravený zákon, týkajúci sa starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí. Zákon by mal zakotviť také riešenia vzájomných vzťahov, ktoré obsahujú odporúčania obsiahnuté v doterajších vyhláseniach stálej konferencie z rokov 1999, 2000, 2002 a 2003.

Delegáti stálej konferencie očakávajú, že vyššie uvedený zákon odstráni roztrieštenosť kompetencií jednotlivých orgánov štátu vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a koncepčnú, koordinačnú a výkonnú funkciu sústredí do centrálneho štátneho úradu, vybaveného potrebnými kompetenciami, disponujúceho právnou subjektivitou a  potrebnými finančnými zdrojmi. Na čele tohto úradu by mal stáť odborník na danú problematiku, bez politickej príslušnosti a menovaný Národnou radou Slovenskej republiky.

Delegáti stálej konferencie si vysoko vážia a oceňujú odbornosť a vysoko kvalifikovanú prácu Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov vedeného splnomocnencom vlády pre zahraničných Slovákov Claude Balážom. Zároveň vyjadrujeme nádej, že takáto spolupráca bude pokračovať na vyššej úrovni aj po vzniku samostatného a nezávislého Úradu pre Slovákov v zahraničí.

Delegáti stálej konferencie žiadajú vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene predložila Národnej rade Slovenskej republiky úpravu volebného zákona, ktorá umožní občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí korešpondenčný spôsob účasti na voľbách.

Delegáti stálej konferencie odporúčajú, aby na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bola zriadená stála  komisia, ktorá by sa opierala aj o poradnú, odbornú a expertnú činnosť predstaviteľov organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prijaté dňa 3. júla 2004

hore

STÁLA KONFERENCIA 2005

Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády Slovenskej republiky od februára 2005 informuje Slovákov žijúcich v zahraničí o prípravách Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a zahraniční Slováci a Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Termín konania oboch tradičných podujatí sa viazal, tak ako po iné roky, k Pamätnému dňu zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, ktorým je 5. júl. Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike sme spoločne s Úradom Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja plánovali uskutočniť v dňoch 1. – 11. júla a stála konferencia sa mala uskutočniť dňa 4. júla 2005.

Ako hlavný organizátor oboch aktivít sa generálny sekretariát zaviazal v čo najkratšom čase informovať všetkých záujemcov o konkrétnom programe a podmienkach účasti, aby sa záujemcovia o tieto podujatia mohli v predstihu, zodpovedne a adekvátne pripraviť.

Veľký záujem o tieto tradičné podujatia bol vyjadrený predbežnými prihláškami Slovákov z celého sveta na stálu konferenciu i ich účasťou na príprave dramaturgického plánu Dní zahraničných Slovákov. Do dnešných dní, teda do začiatku mája 2005, však Úrad vlády Slovenskej republiky Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov potrebné finančné krytie ani jedného z plánovaných podujatí nepotvrdil.

S poľutovaním musíme skonštatovať, že aj napriek ústretovej spolupráci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ako hlavných spoluorganizátorov uvedených podujatí, sa nám už ani v prípade neskoršieho uvoľnenia finančných prostriedkov nepodarí vecne, programovo ani organizačne tieto podujatia zabezpečiť.

Z vyššie uvedených dôvodov tieto podujatia nebude možné v tomto roku uskutočniť.

Vďaka patrí všetkým za doterajšiu spoluprácu pri organizovaní týchto najvýznamnejších celosvetových krajanských podujatí v Slovenskej republike, a dúfame, že sa opäť stretneme pri ich realizácii v budúcnosti.

hore

STÁLA KONFERENCIA 2006

Závery a odporúčania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2006  sa konala v dňoch 12. – 13. mája 2006 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava,  za účasti 66 delegátov slovenských spolkov a organizácií z 20 krajín sveta. Účastníci s uspokojením a radosťou konštatovali, že od posledného rokovania konferencie v roku 2004 boli realizované viaceré dlhodobé požiadavky Slovákov žijúcichv zahraničí. Oceňujú prijatie nového Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vytvorenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky preSlovákov žijúcich v zahraničí. Očakávajú, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenskýchvzťahoch bude aj naďalej pokračovať.

Na záver konferencie boli schválené nasledujúce závery a odporúčania:

Slováci žijúci v zahraničí:
1. Žiadajú, aby sa problematika vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničístala v potrebnom rozsahu trvalou súčasťou vládneho programu a jednou z priorít štátnejpolitiky Slovenskej republiky.

2. Navrhujú, aby sa v Národnej rade Slovenskej republiky vytvoril stály výbor pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

3. Očakávajú, že vláda Slovenskej republiky bude naďalej obhajovať a podporovať právaa záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí. Bude prispôsobovať svoju politiku v danej oblasti vovzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.

4. Žiadajú, aby Slovenská republika mala v štátnom rozpočte vyčlenený dostatok finančnýchprostriedkov, ktoré budú zabezpečovať kultúrny a spoločenský život Slovákov žijúcichv zahraničí tak, aby bola uchovaná národná a jazyková identita v danom prostredí.

5. Očakávajú, že vláda finančne zabezpečí plnohodnotné fungovanie Úradu pre Slovákov žijúcichv zahraničí.

6. Žiadajú, aby vláda zabezpečila nekódovaný príjem vysielania verejnoprávnej Slovenskejtelevízie a Slovenského rozhlasu v zahraničí, žiadajú aby vo verejnoprávnych médiáchSlovenskej republiky bol vytvorený priestor pre prezentáciu života a dejín slovenských menšína komunít v zahraničí.

7. Žiadajú, aby vláda Slovenskej republiky podporila zriadenie Múzea slovenského zahraničia avybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva.

8. Žiadajú prijať zákonné ustanovenie na návrat majetku tých slovenských občanov, ktorí odišlizo Slovenska do zahraničia a ktorí v lehote stanovenej reštitučným zákonom nemali vybavenévrátenie slovenského občianstva.

9. Odporúčajú, aby sa vláda Slovenskej republiky zaoberala otázkou presídlenia kirgizskýchSlovákov na územie Slovenskej republiky.

10. Odporúčajú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rešpektovať pri príprave programu štátnejpolitiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí priority špecifikované podľa jednotlivýchkrajín a oblastí, ktoré tvoria súčasť tohto dokumentu.

Skupina západná Európa

1. Zvýšiť starostlivosť zastupiteľských úradov a konzulárnych úradov Slovenskej republikyo Slovákov žijúcich v zahraničí v krajinách západnej Európy, v ktorých výrazne narástol počet Slovákov.

2. Podporiť vznik a zriadenie evanjelických a katolíckych resp. duchovných služiebv zahraničí, kde došlo k zmene podmienok na základe zvýšenej koncentrácie Slovákovv danej krajine.

3. Zvýšiť úroveň zabezpečenia informovanosti o systéme fungovania zdravotnéhopoistenia a starostlivosti a sociálneho poistenia pracujúcich Slovákov v západnej Európe resp. ich systémové uverejnenie na internetovej stránke.

4. Rozšíriť možnosti konverzačných letných jazykových kurzov a sprístupniť informácieo možnostiach štúdia na Slovensku.

5. Zriadiť na niektorej zo slovenských univerzít katedru dejín Slovákov v zahraničí.

Skupina strednej a juhovýchodnej Európy
Česká republika

1. Podporiť prehliadky slovenskej kultúry v jednotlivých regiónoch.

2. Podporiť pestovanie a udržovanie folklóru a tradičnej kultúry.

3. Podporiť všetky formy jazykovej identity.

4. Podporiť dokumentačnú činnosť národnostného života.

Maďarsko

1. Podporiť štipendijný systém pre základné a stredné školy.

2. Podporiť prevádzkovanie školy v prírode Celoštátnej slovenskej samosprávy naSlovensku.

3. Podporiť vydávanie Ľudových novín a iných krajanských periodík.

4. Podporiť krajanské inštitúcie a činnosť krajanských spolkov, zakúpenie autobusu.

5. Podporiť kultúrne inštitúcie na Slovensku, ktoré spolupracujú s krajanskými organizáciami a inštitúciami.

6. Podporiť vytvorenie Slovenskej katolíckej misie v Budapešti.

7. Podporiť vyslanie slovenského evanjelického farára.

8. Pri vysielaní hosťujúcich učiteľov konkurzné konanie Ministerstva školstva Slovenskejrepubliky prispôsobiť odborným požiadavkám a nárokom krajanských škôl.

9. Umožniť v grantovom systéme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí účasť krajanských médií.

Poľsko

1. Vykonať revíziu doterajších zmlúv Slovenská republika – Poľská republika v oblastiškolstva a kultúry, najmä keď ide o zabezpečenie prísunu detskej literatúry, učebnýchpomôcok, možnosti realizácie škôl v prírode, letných táborov, učiteľských kurzov.

2. Zabezpečiť, aby sa do zmlúv týkajúcich sa regionálnej spolupráce medzi Prešovským a Žilinským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom dostala problematikaspolupráce so Slovákmi v Poľsku.

3. Vyriešiť otázky slovenských bohoslužieb v Poľsku tak, aby v obciach, kde sa konajúslovenské omše pôsobili kňazi slovenského pôvodu, alebo poľskí kňazi s dobrou znalosťou slovenského jazyka.

4. Zriadiť Múzeum slovenskej ľudovej kultúry v Poľsku.

Rumunsko

1. Podporiť pomoc a štipendiá pre žiakov slovenských škôl v Rumunsku.

2. Podporiť zásobovanie školských a obecných knižníc slovenskou literatúrou.

3. Podporiť zriadenie kultúrno-informačných stredísk, zabezpečiť ich kultúrno – propagačným materiálom o Slovensku.

4. Podporiť vybavenie slovenských škôl učebnými pomôckami.

5. Podporiť odbornú pomoc slovenským fungujúcim a profesionálnym inštitúciám.

6. Podporiť vysielanie Slovenskej televízie pre krajanov.

7. Zefektívniť grantový systém a obnoviť činnosť stálych expertných pracovných komisií.

Srbsko a Čierna Hora

1. Časť štipendií venovať študentom študujúcim v Srbsku a Čiernej Hore.

2. Vypracovať model v grantovom systéme, ktorý umožní stanovenie priorít v rámci celej komunity.

3. Podporiť rekonštrukciu slovenských škôl.

4. Podporiť organizovanie metodických školení v Srbsku a Čiernej Hore.

5. Vypracovať stratégiu Slovenskej republiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí.

6. Podporiť udeľovanie víz študentom zo Srbska a Čiernej Hory na jeden školský rok.

Chorvátsko

1. Podporiť prehliadky slovenskej kultúry v Chorvátsku.

2. Podporiť edičnú činnosť krajanov.

3. Podporiť slovenské školy v Chorvátsku.

4. Zvýšiť počet krajanských štipendií pre študentov z Chorvátska študujúcich v SR.

Ukrajina

1. Zabezpečiť pravidelnú zásielku časopisov, novín a kníh pre krajanské spolky.

2. Podporiť dostupnosť vysielania Slovenskej televízie pre krajanov a spoluprácu medzi Slovenskou televíziou a slovenskou redakciou Zakarpatskej štátnej televízneja rozhlasovej spoločnosti.

3. Podporiť uľahčenie vízovej povinnosti pre Slovákov z Ukrajiny – zabezpečiť výnimkypre krajanov žijúcich na Ukrajine.

4. Podporiť zriadenie slovenského kultúrneho centra v Užhorode.

5. Poskytnúť pomoc pri založení knižnice slovenskej školy v Užhorode.

Mimoeurópska skupina
USA, Kanada

1. Intenzívnejšie podporovať rozvoj v oblasti kultúry vzdelávania a školstva Slovákov v USA a Kanade s dôrazom na mladšiu generáciu (učebnice, šlabikáre, jednojazyčné a dvojjazyčné čítanky pre vyššie ročníky základnej školy), propagovať vysokoškolské štúdiá ponukou štipendií, vysielanie učiteľov slovenčiny, letné tábory pre deti zo zahraničia.

2. Podporovať tlačové a elektronické médiá (televíziu a rozhlas Slovákov v USAa v Kanade, blokové vysielanie Slovenskej televízie do zámoria).

3. Obrátiť pozornosť na záchranu kultúrneho dedičstva Slovákov v USA a Kanade(akvizícia písomností, archiválií spolkov i osobností, ich ochrana a spracovanie,podpora činnosti múzeí, slovenských pamätných domov a izieb).

4. Zabezpečiť informovanie občanov USA a Kanady o možnostiach získavania slovenského štátneho občianstva.

5. Zabezpečiť pôsobenie väčšieho počtu slovenských kňazov v pôvodných slovenských farnostiach USA a Kanady.

hore

STÁLA KONFERENCIA 2007

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007 sa konala v dňoch  27.–28. apríla 2007 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava za účasti 85 delegátov slovenských spolkov a organizácií z  23 krajín sveta.

Účastníci s uspokojením konštatovali, že problematika vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí sa stáva jednou z priorít štátnej politiky Slovenskej republiky. Očakávajú, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenských vzťahoch bude aj naďalej pokračovať.

Na záver konferencie boli schválené nasledujúce závery a odporúčania:

Slovenské komunity v zahraničí pracujú rôznymi spôsobmi v záujme Slovenska: aktívne propagujú Slovensko a pracujú na jeho všeobecnom zviditeľnení; prezentujú kultúru Slovenska a vytvárajú veľkú časť spoločnej integrálnej kultúry; bránia slovenské záujmy vo vlastnej tlači a v médiách krajín, v ktorých žijú; propagujú turizmus; nadväzujú mnohoraké vzťahy, vrátane obchodných; organizujú rôzne finančné zbierky pre kultúrne, náboženské a charitatívne inštitúcie na Slovensku; podporujú finančne a organizačne rôzne delegácie a študentov, ako aj politické a športové návštevy zo Slovenska; spolupracujú s konzulárnymi a diplomatickými zastupiteľstvami SR atď., atď.

Týmito aktivitami Slováci v zahraničí vytvárajú hodnoty reprezentujúce stámilióny korún a sú atraktívnymi vyslancami Slovenskej republiky a jej záujmov.

Sme preto presvedčení, že podpora aktivít dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí na zachovanie ich kultúrnej a národnej identity je dobrou investíciou zo strany Slovenskej republiky, rovnako ako to, aby vláda Slovenskej republiky naďalej obhajovala a podporovala práva a záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí, aby  prispôsobovala svoju politiku v danej oblasti vo vzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame ako priority:

1.   Pripraviť a prijať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 tak, aby znamenala významný posun v napĺňaní potrieb a požiadaviek slovenského sveta, a to v spolupráci s jeho predstaviteľmi;

2.   Prioritne podporovať oblasť školstva, práce s deťmi a mládežou a rôzne formy vyučovania slovenského jazyka a v slovenskom jazyku, vrátane motivačného štipendijného systému v domovských krajinách; aj v krajinách, kde neexistuje slovenské školstvo, zvýšenú pozornosť venovať aktivitám, ktoré smerujú do prostredia detí a mládeže, aby sa u najmladšej generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie a tak sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí;

3.   Navýšiť formou rozpočtového opatrenia vlády objem finančných prostriedkov v grantovom systéme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007 na úroveň 40 mil. Sk, schválenú už v minulosti uznesením vlády; v ďalších rokoch vyčleňovať v štátnom rozpočte do grantového systému pre Slovákov žijúcich v zahraničí finančné prostriedky aj so zreteľom na objem grantového systému domácich národnostných menšín pri rešpektovaní príbuzností i rozdielností týchto dvoch problematík;

4. Novelizáciou volebného zákona čo najefektívnejšie zjednodušiť mechanizmus hlasovania slovenských občanov zo zahraničia a vytvoriť predpoklady na možnosť voliť elektronickou formou;

5.   Efektívne napĺňať dvojstranné dohody s Maďarskom a Ukrajinou v oblasti vzájomnej podpory národnostných menšín; navrhujeme uzavretie medzivládnych zmlúv s Českou republikou, Poľskom a prípadne ďalšími krajinami;

6.   Uzatvárať bilaterálne zmluvy v oblasti kultúrnej spolupráce s krajinami, kde žijú slovenské komunity; podporovať všetky formy kultúrnej výmeny medzi SR a krajinami, kde žijú Slováci;

7.   V procese prípravy medzištátnych dokumentov konzultovať oblasti týkajúce sa života národnostných menšín s ich predstaviteľmi;

8.   Zabezpečiť blokové vysielanie vybraných pôvodných programov Slovenskej televízie do všetkých krajín, v ktorých žijú významné slovenské komunity, zachovať krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu, a vytvoriť podmienky, aby bol vo verejnoprávnych médiách SR vytvorený primeraný priestor na prezentáciu života a dejín slovenských menšín a komunít v zahraničí;

9.   Zachovať sieť zastupiteľských a konzulárnych úradov vrátane Slovenských inštitútov v krajinách, kde žijú významné slovenské komunity; mimoriadnu pozornosť sústrediť na vytvorenie nových Slovenských inštitútov v krajinách, kde žije zvýšený počet Slovákov; širšie využívať inštitút honorárnych konzulov; zvýšiť dôraz na spoluprácu ZÚ so slovenskými komunitami a vypracovať na úrovni MZV stratégiu pomoci novým vysťahovaleckým vlnám;

10. Zvážiť možnosť navrhovať a udeľovať štátne vyznamenania aj pre cudzích štátnych príslušníkov za propagáciu Slovenska a jeho kultúry, ktoré by umožnili oceniť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi Slovákov žijúcich v zahraničí;

11. Podporiť vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva; podporiť zriadenie a prevádzku Stáleho sekretariátu Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave;

12.  V súvislosti so zvýšením množstva úloh a koordináciou činnosti ÚSŽZ vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí primerane zvýšiť počet štátnozamestnaneckých miest a ich zabezpečenie na ÚSŽZ a tiež materiálno-priestorové dobudovanie ÚSŽZ.

Ďalej odporúčame:

1.       Podporovať aktivity krajanských spolkov a organizácií zameraných na prezentáciu Slovenska, Slovákov a slovenskosti v zahraničí;

2.   Venovať trvalú pozornosť plneniu Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov v krajinách, ktoré ju ratifikovali pre slovenčinu;

3.   Prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR vytvárať priestor na koordinovanú prezentáciu a propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí aj systematickým vysielaním kultúrnych telies na umelecké festivaly a podujatia do krajín, kde žijú Slováci; považujeme za dôležité podporovať a udržať predovšetkým tradičné podujatia a aktivity v oblasti tradičnej kultúry, profesionálneho i ochotníckeho divadla, hudby, slovesného a výtvarného umenia a  prierezové prehliadky kultúry ako aj podporovať spoločné komplexné programy slovenského sveta, koordinované Svetovým združením Slovákov v zahraničí;

4.   Podporovať slovenské printové a elektronické médiá a neperiodickú tlač v zahraničí ako nositeľov slovenského jazyka a povedomia a podporovať portál Svetového združenia Slovákov v zahraničí Slovacivosvete.sk ako spoločnú komunikačnú bázu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečená aj informovanosť o systéme fungovania zdravotného poistenia a starostlivosti, sociálneho poistenia a daní a iných právnych povinností Slovákov pracujúcich v zahraničí s možnosťou konzultácií;

5.   Zabezpečiť zasielanie učebníc slovenského jazyka, šlabikárov, dvojjazyčných slovníkov, kníh pre deti a literatúry;

6.   Rozšíriť možnosti účasti krajanských detí na letných jazykových táboroch, zapojiť lektorov slovenského jazyka vysielaných na zahraničné univerzity do vzdelávacích aktivít krajanských spolkov a prostredníctvom nových informačných technológií rozšíriť prístup k zdokonaľovaniu sa  v materinskom jazyku  pre mladú generáciu krajanov; podniknúť ďalšie kroky v záujme informovanosti krajanov o možnostiach výučby a prehĺbení znalosti jazyka, ako aj o možnostiach štúdia v Slovenskej republike;

7.   Odporúčame Ministerstvu školstva SR zvážiť zjednodušenie akceptácie a ekvivalencie absolvovaných predmetov na základných a stredných školách v zahraničí, ktoré by uľahčili prípadný návrat detí do slovenských škôl;

8.   Podporovať povedomie o Slovákoch žijúcich v zahraničí na všetkých stupňoch škôl v SR; zriadiť na niektorej zo slovenských univerzít katedru dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí;

9.   Systematicky zriaďovať slovenské lektoráty a iniciovať výučbu slovakistiky na  univerzitách  v krajinách, v ktorých žijú Slováci;

10.  Podporovať duchovno-náboženské aktivity, a to vysielaním duchovných do diasporálnych a misijných zborov v súčinnosti s domácimi cirkvami, finančne a materiálne pri udržiavaní súčasných cirkevných zborov a ich aktivít a zakladaním nových cirkevno-zborových  komunít;

11.  V odôvodnených prípadoch poskytovať pomoc pri zabezpečení priestorov pre slovenské združenia v zahraničí;

12. Podporiť aktivity zamerané na pripomenutie si 40. výročia masovej emigrácie Slovákov po roku 1968 a usporiadať medzinárodné podujatie, ktoré poukáže aj na prínos Slovákov pre svoje nové domovské krajiny;

13.  Podporovať výskum dejín, života, jazyka, kultúry a migrácie Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s príslušnými vedeckými a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, ako je Slovenská akadémia vied, konkrétne napr. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, Štatistický úrad SR atď.;

14.  Hľadať spôsoby, ako uľahčiť vízový režim Slovákom, žijúcim v krajinách s vízovou povinnosťou;

15. Naďalej uľahčovať  Slovákom žijúcim v zahraničí udelenie štátneho občianstva, vrátane skrátenia požadovanej lehoty nepretržitého pobytu na území SR a zabezpečiť predĺženie platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zo šiestich mesiacov na jeden rok alebo promptnejšie vybavovať žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

hore

STÁLA KONFERENCIA 2008

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008  sa konala v dňoch  6. – 8. novembra 2008  v Kongresovom centre City Hotela Bratislava na Seberíniho ul. č. 9 v Bratislave za účasti 101 delegátov slovenských spolkov a organizácií z  25 krajín sveta.

Ústrednou témou konferencie bola Slovenčina v slovenskom zahraničí.

Znalosť materinského jazyka je základnou podmienkou uchovania slovenskej národnej identity vo svete a účinným antiasimilačným nástrojom. Výučba v slovenskom jazyku alebo slovenského jazyka je jedným zo základných predpokladov plnohodnotnej existencie slovenskej komunity v zahraničí. Okrem osvojovania si materinského jazyka poskytuje informácie o slovenskej kultúre, histórii, vytvára pozitívny vzťah k Slovenskej republike a v neposlednom rade vychováva inteligenciu, dôležitú pre ďalší rozvoj krajanskej komunity.

Na stave zachovania slovenského jazyka sa významnou mierou podieľajú krajanské spolky, vzdelávacie inštitúcie, rodina, záujmové a voľnočasové organizácie, ako aj národnostná cirkev. Živý jazyk v komunite udržiavajú aj slovenské tlačené a elektronické médiá a neperiodická tlač. Poskytujú informácie o živote spoločenstva a sú stmeľujúcim prvkom komunity. Vytvárajú obojsmerný informačný tok medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou. V záujme zachovania jazyka slovenských menšín a komunít vo svete Stála konferencia odporúča Slovenskej republike ako aj organizáciám a inštitúciám Slovákov žijúcich v zahraničí:

Závery:

1. blok: Formy výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách

 1. prioritne smerovať štátnu politiku vlády Slovenskej republiky na podporu a rozvoj výučby v slovenskom jazyku a slovenského jazyka na všetkých stupňoch národnostných škôl v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí;
 2. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v spolupráci s odbornou Komisiou pre školstvo a vzdelávanie pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripraviť analýzu aktuálneho stavu a potrieb v oblasti slovenského školstva a vzdelávania v slovenskom jazyku v prostredí slovenských menšín a komunít v zahraničí a vypracovať návrhy riešení problémov;
 3. zabezpečovať vybavenie menšinových škôl s vyučovaním v slovenskom jazyku alebo slovenského jazyka v zahraničí učebnými pomôckami a podporovať vypracovávanie učebných pomôcok odborníkmi a vzdelávacími inštitúciami z krajanských komunít;
 4. zabezpečiť učebnice slovenského jazyka a literatúry, respektíve iných predmetov pre slovenské školy v zahraničí s finančným príspevkom Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
 5. výber vysielaných hosťujúcich učiteľov realizovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky prispôsobiť odborným požiadavkám a nárokom krajanských škôl a zabezpečiť vysielanie učiteľov aj do krajín, do ktorých sa doteraz nevysielali, ale v ktorých takýto záujem existuje;
 6. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky zabezpečiť odborné doškoľovania pedagógov krajanských škôl a metodickú pomoc v Slovenskej republike aj v krajine ich pôsobenia; zabezpečiť verifikáciu udelených certifikátov;
 7. podporovať všetkými dostupnými prostriedkami vznik, rozvoj a chod predškolských zariadení s výučbou slovenského jazyka;
 8. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvýšiť počet  prideľovaných krajanských štipendií, rozšíriť skladbu štipendijných študijných odborov v zmysle potrieb komunít a vytvoriť mechanizmus udeľovania motivačných štipendií pre žiakov slovenských základných a stredných škôl vo svete, ako aj študentov vysokých škôl študujúcich slovenský jazyk vo svojej domovskej krajine;
 9. systematicky zriaďovať slovenské lektoráty a iniciovať výučbu slovakistiky na  univerzitách  v krajinách, v ktorých žijú Slováci;
 10. rozšíriť prístup k zdokonaľovaniu sa v slovenskom jazyku prostredníctvom nových informačných technológií, e-learningových programov, dopracovaním a realizovaním nových foriem výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na mladú generáciu;
 11. iniciovať podpísanie bilaterálnych dohôd v oblasti školstva s krajinami, kde takáto dohoda ešte nie je, resp. doplniť jestvujúce dohody na základe požiadaviek a potrieb krajanskej komunity a zahrnúť do ich obsahu aj oblasť uznávania dokladov o vzdelaní absolventov slovenských vysokých škôl;
 12. uľahčiť proces udeľovania víz pre študentov študujúcich v Slovenskej republike, účastníkov vzdelávacích kurzov a škôl v prírode;
 13. prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečiť systémové riešenie zdravotného poistenia študentov stredných škôl z krajanských komunít v zahraničí;
 14. špecifikovať a zjednotiť vykonávanie rozdielových skúšok pri návrate žiaka zo zahraničného študijného pobytu;
 15. zabezpečiť prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky podmienky pre vyučovanie slovenského jazyka na školách víkendového typu, identifikovať adekvátnu formu absolvovania záverečných skúšok pre účastníkov týchto škôl a vypracovať metodiku výučby slovenského jazyka pre víkendové školy;
 16. systematicky podporovať extrakurikulárne aktivity na podporu pestovania a rozvoja slovenskej identity (putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov, letné tábory, poznávacie pobyty detí v Slovenskej republike, umelecké sústredenia a súťaže detí a mládeže atď.);
 17. vzhľadom na prebiehajúcu reformu školstva v Slovenskej republike vypracovať a finančne zabezpečiť prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky náležité materiály pre zavedenie voliteľného predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí na základných a stredných školách v Slovenskej republike v spolupráci s odborníkmi z radov Slovákov žijúcich v zahraničí.

2. blok: Komunikácia v slovenskom jazyku v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote

 1. venovať trvalú pozornosť plneniu Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov v krajinách, ktoré ju ratifikovali pre slovenčinu;
 2. požadovať účasť krajanských organizácií na tvorbe a výkone  medzivládnych dohôd a na práci zmiešaných odborných komisií a pracovných skupín;
 3. dopracovať systém zásobovania krajanských knižníc slovacikami zo Slovenska a slovenských knižníc slovacikami zo zahraničia; zaviazať spolky, vydavateľstvá a jednotlivcov, ktorí vydávajú knihy pomocou grantového systému Slovenskej republiky k ich odovzdávaniu prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí do ústredných knižníc ako povinný výtlačok a naďalej podporovať dostupnými prostriedkami edičnú činnosť v slovenskom jazyku;
 4. k trvale prioritným projektom zaraďovať podujatia a aktivity zamerané na prácu s mládežou a deťmi, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku;
 5. podporiť vznik a zriadenie slovenských evanjelických a katolíckych duchovných stredísk v krajinách, kde došlo k zmene podmienok na základe zvýšenej koncentrácie Slovákov;
 6. finančne a materiálne podporovať národno-kultúrne, sociálne a spoločenské aktivity duchovných stredísk, ktoré nie sú hradené ani z prostriedkov cirkví v krajine pôsobenia a ani z prostriedkov cirkví na Slovensku.

3. blok: Slovenský jazyk v krajanských tlačových a elektronických médiách a ich vplyv na udržiavanie národného povedomia

 1. realizovať najneskôr do polovice roku 2010 na základe rokovaní so Slovenskou televíziou a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí projekt televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako je obsiahnutý v Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 s čo najširším pokrytím vrátane zámoria. Odporúčame realizovať parciálne úlohy už v roku 2009;
 2. iniciovať, prehlbovať a monitorovať programovú a kultúrnu výmenu medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou a krajanskými rozhlasovými a televíznymi redakciami v zahraničí, zdôrazňovať predovšetkým  potreby mladšej generácie Slovákov vo svete;
 3. mediálne prostriedky sústrediť aj na spracúvanie tematických okruhov (ekonomických, sociologických a ďalších), zaujímavých pre vedecko-pedagogické inštitúty, podnikateľskú sféru, turistický ruch a pracovné príležitosti;
 4. dostupnými prostriedkami podporovať, koordinovať, analyzovať a vyhodnocovať technické a materiálne vybavenie slovenských krajanských redakcií (televíznych, rozhlasových, tlačených a internetových), ako i krajanských vydavateľstiev a inštitúcií zaoberajúcich archivovaním kultúrneho dedičstva;
 5. iniciovať verejnoprávne médiá k vysielaniu mediálnych a jazykových odborníkov, ktorí budú pomáhať slovenským médiám v zahraničí a hľadať spoločné ekonomické možnosti realizácie;
 6. pre redaktorov, dramaturgov, moderátorov a ďalších tvorivých pracovníkov krajanských médií pripravovať vzdelávacie programy a stáže na Slovensku (v spolupráci s TASR, Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, slovenskými univerzitami a ďalšími vedecko-pedagogickými inštitúciami);
 7. nabádať k využívaniu existujúcich zdrojov informácií o koncepcii a praktických krokoch štátnej politiky voči krajanom a súčasne zabezpečovať pravidelné informovanie slovenskej verejnosti o živote krajanských spoločenstiev, spolkov a komunít v zahraničí;
 8. iniciovať aktívnejší prísun informácií zo slovenských spolkov a organizácií v zahraničí pre slovenské médiá, týkajúci sa ich činnosti a aktivít s cieľom poskytovať tieto informácie slovenskej verejnosti;
 9. zintenzívniť spoluprácu s Literárnym informačným centrom a ďalšími inštitúciami na Slovensku pri zasielaní slovenských kníh, periodík, odbornej literatúry a ďalších tlačových materiálov, filmovej produkcie, zvukových a video materiálov v slovenskom jazyku pre krajanské médiá, spolky, školy a inštitúcie v zahraničí;
 10. opätovne otvoriť a prehodnotiť zmluvu s TASR za účelom poskytovania servisu pre krajanské médiá;
 11. v roku 2009 zorganizovať pracovné fórum s odborníkmi verejnoprávnych médií, PR agentúr, SACR, SARIO na výmenu vzájomných skúseností a prehĺbenie vzájomnej spolupráce

hore

Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa konala 29. 11. – 1. 12. 2010 v Kongresovom centre City Hotela Bratislava za účasti 92 zástupcov krajanských komunít z 22 krajín.

Účastníci SK 2010:

1. Oceňujú skutočnosť, že počas dvojročného obdobia od konania Stálej konferencie 2008 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčinnosti s krajanskými spolkami a organizáciami zabezpečoval kvalitné plnenie svojich záväzkov a úloh vo všetkých dôležitých sférach spolupráce, podpory a rozvoja krajanského života.

2. Konštatujú, že za uvedené obdobie sa kvantitatívne aj kvalitatívne zlepšila úroveň starostlivosti Slovenskej republiky o slovenské národnostné menšiny a krajanské komunity v zahraničí, ako aj komunikácia a spätná väzba medzi Slovenskom a slovenským zahraničím.

3. S poľutovaním berú na vedomie niektoré záporné vplyvy celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, konkrétne aj na zriadenie televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí v pôvodne plánovanom rozsahu. Naďalej žiadajú riešenie tejto problematiky vrátane zriadenia osobitnej relácie pre krajanov vo verejnoprávnej Slovenskej televízii.

4. Pozitívne hodnotia skutočnosť, že ÚSŽZ zabezpečuje objektívne posudzovanie, hodnotenie a výber predkladaných projektov a žiadostí o finančnú podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom nezávislej medzirezortnej odbornej komisie, čo umožňuje transparentné a objektívne rozhodovanie a garantuje vecnú opodstatnenosť prideľovania finančných prostriedkov. Žiadajú doplnenie komisie o nezávislých odborníkov a zástupcov SZSZ.

5. Žiadajú v rámci prebiehajúcej kurikulárnej reformy v SR zahrnúť do učebných osnov a učebníc krajanskú problematiku.

6. Považujú za dôležité napĺňať tézy Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.

7. Oceňujú záujem orgánov Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí i o Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Žiadajú, aby bol garantom starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí jeden z členov vlády, ako to bolo doposiaľ.

8. Žiadajú za účelom dosiahnutia efektívnej, konštruktívnej a obojstranne prospešnej komunikácie zabezpečovať nepretržitý, flexibilný, viacdimenzionálny, obsahovo pestrý a vyčerpávajúci tok informácií medzi Slovenskou republikou a slovenskými komunitami, spolkami, združeniami, menšinami i jednotlivcami vo svete,

zriadiť mediálnu komisiu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá bude poradným orgánom propagačných a mediálnych aktivít krajanských spolkov s cieľom konkretizovať prezentáciu Slovenska v zahraničí a rovnako aj zviditeľňovať Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike,

pri vytváraní pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí poskytovať priestor na informačno-propagačné, publicistické, záujmovo-vzdelanostné a umelecké prepojenie krajanov v zahraničí s médiami, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ako aj štátnymi subjektmi v SR,

prostredníctvom vydavateľov krajanských médií venovať viac pozornosti tým tematickým oblastiam, pomocou ktorých sa zvýši záujem slovenských komunít o dianie na Slovensku,

zintenzívniť aktivity krajanských spolkov a organizácií, zamerané na prezentáciu Slovenska v zahraničí,

podporovať prezentáciu života a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku,

zachovať krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu v pôvodnom rozsahu, rozšíriť a skvalitniť využitie vysielania prostredníctvom internetu a zvážiť prepojenie rozhlasového a televízneho vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci pripravovanej fúzie verejnoprávnych médií,

iniciovať aktívnejší prísun informácií zo slovenských spolkov a organizácií v zahraničí pre TASR, s cieľom poskytnúť ich slovenskej verejnosti.

9. Považujúc grantovú podporu krajanským organizáciám za významnú investíciu Slovenskej republiky žiadame v rámci grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečiť v štátnom rozpočte SR objem finančných prostriedkov v súlade s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, teda minimálne na úrovni 1,33 mil. eur,

pri realizácii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí rešpektovať priority špecifikované podľa jednotlivých krajín a oblastí v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, teritoriality a špecifického prístupu,

v realizácii grantovej politiky akcentovať v oblasti kultúry, osvety a vzdelávania spoločensko-kultúrne a umelecké tvorivé aktivity krajanských spolkov, organizácií, inštitúcií a médií, ktoré napĺňajú ciele v oblasti propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí,

s podporou jednotlivých projektov hľadať prostredníctvom kultúrnych, mediálnych a duchovných aktivít krajanských spolkov, vzdelávacích inštitúcií, záujmových organizácií, kresťanských misií a jednotlivcov efektívnejšie možnosti a spôsoby v propagácii a prezentácii Slovenska, jeho ekonomických, kultúrnych a duchovných hodnôt i historického prínosu výnimočných osobností,

vytvárať prostredníctvom dotácií z grantového systému ÚSŽZ lepšie podmienky krajanským médiám (tlačeným, elektronickým a neperiodickej tlači) informujúcim o živote komunity aj na účinnejšiu a obsahovo príťažlivejšiu prezentáciu Slovenska,

podporovať vydavateľské aktivity krajanských spolkov a vydavateľstiev v zahraničí, ktoré reflektujú aktívny krajanský život komunity, resp. propagujú Slovensko,

pri uskutočňovaní zámerov jednotlivých projektov podporených dotáciami ÚSŽZ vytvárať väčší priestor na spoluprácu a obsahovú príbuznosť podujatí medzi jestvujúcimi slovenskými inštitúciami v príslušných krajinách, v ktorých slovenské komunity existujú; podporovať aktivity, ktoré sa zameriavajú na spoločné podujatia viacerých spolkov z príslušnej krajiny,

podporovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie projekty smerujúce k iniciovaniu kontaktov miest a obcí v zahraničí s vyšším podielom tam žijúcich Slovákov so slovenskými mestami a obcami,
trvalú a zvýšenú pozornosť venovať podpore aktivít určených pre mládež všetkých vekových kategórií tak, aby sa u najmladšej generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie, a tým sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí,
podporovať formou pridelených dotácií rozvoj slovenského národnostného školstva
vo všetkých jeho formách a na všetkých jeho stupňoch vrátane doškoľovania pedagógov a rozvoja školských zariadení s vyučovacím jazykom slovenským v krajanských komunitách vo svete,

podporovať zabezpečovanie odbornej literatúry, učebných a didaktických pomôcok v závislosti od počtu a potrieb detí krajanov navštevujúcich príslušné vzdelávacie inštitúcie,

podporovať vedecko-výskumné projekty, odbornú vydavateľskú činnosť, konferencie, sympóziá a workshopy zamerané na históriu a vývoj Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane významných osobností,

podporovať projekty spolkov, inštitúcií i jednotlivcov smerujúcich k spracovaniu, uchovávaniu a digitalizácii dokumentov tvoriacich významnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktoré majú nielen historický a dokumentačný význam, ale zároveň sú dôležitým nástrojom na podporu slovenského povedomia najmladšej generácie a príťažlivým prvkom v rámci propagácie Slovenska,

v aktivitách podporených grantovým systémom vytvárať podmienky na prezentáciu a sprístupnenie pôvodnej tvorby vznikajúcej v krajanských komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom autorských výstav, besied a prezentácií v galériách a kultúrnych zariadeniach v rôznych regiónoch Slovenska,
naďalej podporovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy katolíckych a evanjelických misií pôsobiacich v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ktoré zabezpečujú autentické potreby dynamicky sa meniaceho spoločenstva slovenských krajanov a nie sú hradené ani z prostriedkov cirkví v domovskej krajine, ani z finančných prostriedkov cirkví na Slovensku.

30. 11. 2010

hore