Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov  (ZNE) vzniklo na ustanovujúcom zasadaní členov prípravného výboru dňa 30.5.2000 v Bratislave.

Združenie je voľným zoskupením expertov pre otázky emigrácie a imigrácie obyvateľstva z územia Slovenska, s dôrazom na oblasť spoločenských a humanitných vied, zameraných na vedecký výskum a aplikáciu v praxi. Danú problematiku skúma a vyhodnocuje najmä z hľadiska dejín, filozofie, sociológie, náboženstva, politiky, štatistiky, ekonómie, práva, žurnalistiky, verejnej správy, sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, školstva, kultúrneho dedičstva, bibliografie, biografie, knihovníctva, archívnictva, múzejníctva, národopisu, umenia, literatúry, jazykovedy, folkloristiky a i.

Cieľom Združenia je pôsobiť ako zbor poradcov, ktorí podľa potreby a požiadavky, budú poskytovať svoje odborné služby v prospech verejnej a štátnej správy Slovenskej republiky a v prospech zahraničných Slovákov – krajanov, žijúcich v zahraničí. Hlavným cieľom je v intenciách výsostných záujmov štátu, napomáhať pri rozvíjaní všetkých foriem spolupráce a pomoci zahraničným Slovákom a pri činnosti, zameranej na udržanie a rozvoj slovenských menšín v zahraničí.

Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov (ZNE)

>> Kontakt ZNE