Prinášame vám legislatívu Slovenskej republiky súvisiacu so Slovákmi v zahraničí. Dokumenty sú k dispozícii priamo na našej stránke, alebo si ich môžete stiahnuť vo formáte PDF, MS Word/RTF či HTML.

Ústava Slovenskej republiky – Čl. 7a
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
Uznesenie vlády SR z 12. septembra 1995 číslo 682 k programu kultúrnej pomoci zahraničným Slovákom
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
ZÁKON zo 14. februára 1997 o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
Uznesenie vlády SR 76/1996 ku komplexným programom kultúrnej starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom do roku 1998 >> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
ZÁKON z 26. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
Uznesenie vlády SR č. 438 z 24. apríla 2002 k návrhu dlhodobej koncepcie činnosti Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
474/2005 Z. z. ZÁKON z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
344/2007 Z.z. ZÁKON z 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..
Uznesenie vlády SR č. 625 zo 17. septembra 2008 ku Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015
Stiahnuť dokument
>> viac informácií
……………………………………………………………………………………………………..

.

Ústava Slovenskej republiky – Čl. 7a

č. 460/1992 Zb.
v znení
ústavného zákona č. 244/1998 Z. z.,
ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.,
ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
(úplné znenie Ústavy SR zákon č. 135/2001 Z. z.)

Čl. 7a

Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.

DEKLARÁCIA
Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, v duchu budovania slovenskej štátnosti na základoch pluralitnej demokracie, rozvoja základných ľudských a občianskych práv, upevnenia národnej kultúrnej identity príslušníkov slovenského národa doma i v zahraničí, v súlade s dokumentmi Organizácie spojených národov, Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, dotýkajúcimi sa ochrany práv národnostných a etnických menšín a v záujme posilnenia spolupráce a kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, prijíma túto deklaráciu:

Slovensko a Slováci tvoria neoddeliteľnú súčasť európskych kultúrnych tradícií a ich história je úzko spojená s počiatkami kresťanstva v stredoeurópskom priestore. Je to národ, ktorého korene sú pevne ukotvené na území Slovenska, oddávna obývaného predkami Slovákov.

V dôsledku historického vývoja časť Slovákov žije v súčasnosti mimo krajiny svojich predkov. Príčiny tohto stavu sú rôzne, avšak Slovensko je hrdé na skutočnosť, že všade tam, kde prichádzali Slováci, sa ako občania novej vlasti aktívne spolupodieľali na rozvoji danej krajiny a stali sa jej obohatením.

Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva. Slovenská republika si je vedomá, že Slováci vo svete sú spoločnými duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti a oceňuje ich prínos ako integrujúceho činiteľa a mostu preklenujúceho hranice medzi materskou krajinou ich predkov a ich novou vlasťou. Slovákov po celom svete viaže pevné puto cyrilometodských tradícií, ktorých pôvodcovia sa stali spolupatrónmi Európy.

Slovenská republika oceňuje, že napriek zrasteniu Slovákov s novým kultúrnym priestorom sa naďalej hlásia k svojim koreňom a k svojej domovine. V tejto súvislosti im Slovenská republika bude v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národno-kultúrnej identity naďalej venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich práva. Zároveň bude vždy ústretová a otvorená riešeniu ich požiadaviek a potrieb. V rámci toho Slovenská republika považuje za svoj trvalý záväzok neustále rozvíjať systém vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

V Bratislave, dňa 6. júla 1999

hore

.

Uznesenie vlády SR z 12. septembra 1995  číslo 682 k programu kultúrnej pomoci zahraničným Slovákom

V l á d a

A. b e r i e  n a  v e d o m i e
program kultúrnej pomoci zahraničným Slovákom;

B. u k l a d á
ministrovi kultúry

1. predložiť na rokovanie vlády komplexné programy starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom do roku 1998

do 31. decembra 1995

2. vypracovať vykonávací roèný plán kultúrnej pomoci a starostlivosti o zahraničných Slovákov na rok 1996

do 30. novembra 1995

3. vypracovať plán zahranièných pracovných ciest k zahraničným Slovákom do roku 1998

do 31. októbra 1995

4. vypracovať projekt Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike

do 30. novembra 1995

5. v rámci práce prihranièných regionálnych kultúrnych centier začleniť do činnosti kontakty a spoluprácu so spolkami a organizáciami zahraničných Slovákov

do 30. novembra 1995.

Vykoná: minister kultúry

hore

.

ZÁKON zo 14. februára l997 o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ l

Predmet zákonTento zákon upravuje postavenie zahraničného Slováka, jeho práva a povinnosti na území Slovenskej republiky. Ďalej upravuje postup pri priznávaní postavenia zahraničného Slováka a pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k zahraničným Slovákom.

§ 2
Zahraničný Slovák

(1) Zahraničným Slovákom je osoba, ktorej je priznané postavenie zahraničného Slováka podľa tohto zákona.

(2) Postavenie zahraničného Slováka možno priznať za podmienok ustanovených v tomto zákone osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak má slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod a slovenské kultúrno-jazykové povedomie.

(3) Slovenským etnickým pôvodom sa na účely tohto zákona rozumie, ak osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia zahraničného Slováka (ďalej len “žiadateľ”), alebo niekto z jej predkov v priamom rade do tretieho pokolenia bol slovenskej národnosti.

(4) Žiadateľ svoju slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť. Dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti sú najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa.

(5) Žiadateľ, ktorý nemôže získať doklad uvedený v odseku 4, sa preukazuje písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, alebo ak taká nie je, svedectvom aspoň dvoch zahraničných Slovákov, ktorí s ním žijú v tom istom štáte.

(6) Slovenským kultúrno-jazykovým povedomím sa na účely tohto zákona rozumie aspoň pasívna znalosť slovenského jazyka spolu so základnou orientáciou v slovenských kultúrnych reáliách alebo aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému etnickému spoločenstvu.

(7) Žiadateľ svoje slovenské kultúrno-jazykové povedomie preukazuje výsledkami svojej doterajšej činnosti, svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, alebo ak taká nie je, svedectvom aspoň dvoch zahraničných Slovákov, ktorí s ním žijú v štáte pobytu.

§ 3
Žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka

(1) Písomnú žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka podáva žiadateľ na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo zahraničných vecí”) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len “zastupiteľský úrad”).

(2) K žiadosti o priznanie postavenia zahraničného Slováka je žiadateľ povinný predložiť doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v § 2 ods. 2, 5 a 7 a doklady potvrdzujúce, že v štáte, v ktorom žije, sa nedopustil konania, ktoré je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom (ďalej len “úmyselný trestný čin”), za ktorý bol aj právoplatne odsúdený, ako aj to, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné podľa zákona. /1/

(3) O žiadosti rozhodne ministerstvo zahraničných vecí do 60 dní odo dňa jej prijatia. Ak žiadosti vyhovie, vydá žiadateľovi preukaz zahraničného Slováka (ďalej len “preukaz”) prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v mieste pobytu žiadateľa. Osobitné správne rozhodnutie o priznaní postavenia zahraničného Slováka sa kladne vybaveným žiadateľom nevydáva.

1) § 189 Trestného zákona.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1987 Zb., ktorou sa určuje , ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona.

§ 4
Preukaz

(1) Preukaz obsahuje údaje o totožnosti držiteľa, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Do preukazu sa na požiadanie zapíše aj meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa (aj osvojeného) do 15 rokov veku, ak to umožňujú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zvýhodnenia vyplývajúce zo zákona sa vzťahujú aj na deti žiadateľa vo veku do 15 rokov zapísané v preukaze zahraničného Slováka.

(2) Preukaz sa vydáva s platnosťou na neurčitý čas. Preukaz platí len s platným cestovným dokladom alebo s platným dokladom o totožnosti osoby. Preukaz sa vydáva na účely možnosti uplatnenia zvýhodnení vyplývajúcich z tohto zákona na neurčitý čas.

(3) Držiteľ preukazu je povinný dbať na to, aby údaje v ňom uvedené zodpovedali skutočnosti. Držiteľ preukazu je povinný ohlásiť zmenu mena, priezviska, štátnej príslušnosti a adresy trvalého pobytu ministerstvu zahraničných vecí, ktoré mu vydá nový preukaz.

(4) Preukaz sa nevydá osobe
a) mladšej ako 15 rokov,
b) ktorá vykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky a ktorej konanie vykazuje znaky skutkových podstát trestných činov uvedených v Trestnom zákone, /2/
c) ktorá sa dopustila úmyselného trestného činu.

(5) Priznané postavenie zahraničného Slováka zanikne u osoby, ktorá sa na území Slovenskej republiky dopustila úmyselného trestného činu, za ktorý jej bol uložený trest vyhostenia. /3/

2) Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3) § 27 písm. h) Trestného zákona.

§ 5
Vstup zahraničného Slováka na územie Slovenskej republiky a pobyt na ňom

(1) Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa od zahraničného Slováka nevyžaduje písomné pozvanie a vízum u tých žiadateľov, u ktorých to umožňujú dvojstranné medzištátne zmluvy.

(2) Zahraničný Slovák je oprávnený zdržiavať sa dlhodobo na území Slovenskej republiky za podmienok stanovených osobitným predpisom. /4/

(3) Zahraničný Slovák podáva žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo na príslušnom útvare Policajného zboru v Slovenskej republike.

4) § 6 zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.

§6

Práva zahraničného Slováka na území Slovenskej republiky

(1) Zahraničný Slovák počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky má právo požiadať
a) o prijatie na štúdium /5/ na ktorúkoľvek školu nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky,
b) o prijatie do zamestnania bez vydania povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky a bez povolenia na zamestnanie, /6/
c) o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodov hodných osobitného zreteľa, /7/
d) o povolenie výnimky na výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia do cudziny, /8/ ak splní podmienky nároku na ich poskytovanie na území Slovenskej republiky.

(2) Zahraničný Slovák na území Slovenskej republiky má právo vlastniť a nadobúdať nehnuteľnosti za podmienok uvedených v osobitnom predpise. /9/

(3) Štát poskytne podľa osobitných predpisov /10/ zahraničnému Slovákovi,
a) ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, 50 % zľavu z ceny cestovného lístka v miestnej hromadnej doprave, vo vnútroštátnej železničnej a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave,
b) ktorý dovŕšil 70 rokov svojho veku, bezplatnú dopravu v miestnej hromadnej doprave, vo vnútroštátnej železničnej a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.

5) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
6) § 116 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších
predpisov.
7) § 7 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993  Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996  Z.z. o cestnej doprave.

§ 7

Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy

Ministerstvo zahraničných vecí

a) rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka a o jeho odňatí,
b) vedie evidenciu držiteľov preukazu,
c) riadi a koordinuje tvorbu a výkon zahraničnej politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom,
d) vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 8

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a) koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych ustanovizní Slovenskej republiky zahraničným Slovákom v záujme udržania ich slovenskej identity,
b) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre zahraničných Slovákov.

§ 9

Ďalšie ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe a výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v rozsahu svojej pôsobnosti. /11/

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990  Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. /12/

(2) Za podanie žiadosti o priznanie postavenia zahraničného Slováka nevyberá ministerstvo zahraničných vecí správny poplatok. /13/

(3) Žiadosti podľa § 3 ods. l sa podávajú na úradných tlačivách vydaných ministerstvom zahraničných vecí.

12) Zákon č. 71/1967  Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13) § 4 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995  Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/l993  Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: “alebo o osobu, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka. /4a/”.

Poznámka pod čiarou k odkazu /4a/ znie:

” /4a/ Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti sa dopĺňa takto:

V § 116 ods. 2 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: “alebo ak je zahraničný Slovák. /2a/”.

Poznámka pod čiarou k odkazu /2a/ znie:
” /2a/ Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/l995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

“Povolenie na dlhodobý pobyt sa nevyžaduje u osoby, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka. /4a/”.

Poznámka pod čiarou k odkazu /4a/ znie:
” /4a/ Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 1 písm. b) sa bodka nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

“c) osoba, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka. /2a/”.

Poznámka pod čiarou k odkazu /2a/ znie:
” /2a/ Zákon č. 70/1997  Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 5. júla l997.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.

hore

.

Uznesenie vlády SR  76/1996 ku komplexným programom kultúrnej starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom do roku 1998

Číslo uznesenia: 76
Zo dňa………: 1. 2. 1996
Číslo materiálu: 4761/1995
Predkladá……: minister kultúry
Podnet………: v zmysle uzn. vlády č. 682/1995

Vláda

A. berie na vedomie

1…
komplexné programy kultúrnej starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom do roku 1998;

B. ukladá
ministrovi kultúry
1…
zabezpečovať  plnenie vykonávacieho ročného plánu kultúrnej pomoci a starostlivosti o zahraničných Slovákov na rok 1996

2…
vypracovať vykonávací ročný plán kultúrnej pomoci a starostlivosti o zahraničných Slovákov na rok 1997

Termin: do 31. decembra 1996

3…
zabezpečiť  realizáciu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike v roku 1996

Termin: termín jún – júl 1996

ministerke školstva
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi hospodárstva
ministrovi pôdohospodárstva
4…
zabezpečiť  konkretizáciu a plnenie komplexných programov starostlivosti a pomoci zahraničným Slovákom v oblasti školstva, v oblasti špecifických zahranično-politických úloh a v oblasti hospodárskej spolupráce a pomoci

Termin: do 31. decembra 1996

Vykonajú
minister kultúry
ministerka školstva
minister zahraničných vecí
minister hospodárstva
minister pôdohospodárstva

hore

.

ZÁKON z 26. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) “Žiadateľ svoju slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje úradným dokladom (ďalej len “doklad”) potvrdzujúcim túto skutočnosť. Dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o slovenskej národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.”.

2. V § 4 odsek 5 znie:

“(5) Postavenie zahraničného Slováka zaniká

a) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky, 3) alebo
b) dňom doručenia listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.3a)”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

“3) § 17 Trestného zákona.
3a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.”.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

“(6) Držiteľ preukazu je povinný v prípade zániku postavenia zahraničného Slováka preukaz odovzdať orgánu, ktorý ho vydal.”.

4. Nadpis nad § 6 sa umiestňuje pod označenie § 6.

5. V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1 a vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10.

6. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

Ҥ 7
Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a) koordinuje tvorbu a výkon politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom,
b) vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
c) koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych subjektov Slovenskej republiky zahraničným Slovákom v záujme udržania ich národného povedomia a kultúrnej identity,
d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre zahraničných Slovákov.

§ 8
Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí

a) rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka,
b) vedie evidenciu držiteľov preukazu.”.

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Ҥ 8a
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

a) zabezpečuje podporu rozvoja kultúry zahraničných Slovákov s cieľom uchovávať ich národné povedomie a kultúrnu identitu,
b) zabezpečuje rozpracovanie programov a systémových koncepcií podpory kultúry zahraničných Slovákov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.”.

8. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia “Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov” nahrádza citáciou “Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy”.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

hore

.

Uznesenie vlády SR č. 438 z 24. apríla 2002 k návrhu dlhodobej koncepcie činnosti Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov

Číslo materiálu:
3102/2002

Predkladateľ:
podpredseda vlády Ľ. Fogaš a splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov

Vláda

A.          schvaľuje
A.1.      návrh koncepcie dlhodobej činnosti Generálneho sekretariátu pre       zahraničných Slovákov,
A.2.       projekt Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002;
B.           ukladá
splnomocnencovi vlády SR pre zahraničných Slovákov

B.1.       v spolupráci s podpredsedom vlády Ľ. Fogašom, ministrom zahraničných vecí, ministrom vnútra, ministrom kultúry, ministrom školstva, ministrom hospodárstva, ministrom spravodlivosti a predsedom Štatistického úradu SR zabezpečovať úlohy vyplývajúce z dlhodobej koncepcie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a predkladať vláde výročnú správu o jej plnení
do 31. decembra 2002 a každoročne
B.2.           v spolupráci s  podpredsedom vlády Ľ. Fogašom, ministrom zahraničných vecí, ministrom vnútra, ministrom kultúry, ministrom školstva, ministrom hospodárstva pripraviť a realizovať Stálu konferenciu Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002
do 5. júla 2002
B.3.            v spolupráci s ministrom financií, ministrom zahraničných vecí, ministrom kultúry, ministrom školstva, ministrom hospodárstva vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh komplexných programov pomoci a starostlivosti Slovenskej republiky o slovenské menšiny a komunity v zahraničí
do 30. septembra 2002
B.4.            v spolupráci s ministrom financií  pripraviť zásady financovania projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí
do 15. mája 2002
B.5.            predložiť na rokovanie vlády návrh upraveného projektu Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike
do 30. júna 2002
ministrovi financií

B.6.            uvoľniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR 300 000 Sk na realizáciu projektu Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002
do 31. mája 2002
vedúcemu Úradu vlády SR

B.7.            uvoľniť z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR 200 000 Sk na realizáciu projektu Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002,
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

B.8.            zabezpečiť účasť zástupcu Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov v špecializovaných pracovných skupinách a komisiách zameraných na riešenie otázok spojených so zahraničnými Slovákmi
do 31. mája 2002.
Vykonajú:              podpredseda vlády Ľ. Fogaš

ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov

hore

.

474/2005 Z. z. ZÁKON z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach týkajúcich sa vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.
§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) Slovákom žijúcim v zahraničí osoba, ktorá nemá trvalý pobyt1) na území Slovenskej republiky a
1. je štátnym občanom Slovenskej republiky,2) alebo
2. nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade3) má slovenskú národnosť,
b) národným povedomím aktívne prejavy hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície,
c) štátnou podporou Slovákov žijúcich v zahraničí systém opatrení Slovenskej republiky ako súčasť štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí zameraných na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
§ 3
Vláda Slovenskej republiky

(1) Východiská a zásady štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí určuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len vláda). Na ten účel vláda môže

a) uzatvárať medzinárodné zmluvy napomáhajúce realizáciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečovanie práv Slovákov žijúcich v zahraničí,
b) navrhnúť, aby osoby, ktoré preukázali mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou, boli ocenené zapožičaním štátnych vyznamenaní.4)

(2) Vláda každoročne do 1. septembra predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu za predchádzajúci kalendárny rok o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na ďalší rok obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov potrebných na jej realizáciu.

(3) Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy sa v rozsahu svojej pôsobnosti podieľajú na tvorbe a výkone štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a na realizácii štátnej podpory.
§ 4
Zriadenie a pôsobnosť Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

(1) Zriaďuje sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“).

(2) Úrad je orgánom štátnej správy so sídlom v Bratislave. Úrad je rozpočtovou organizáciou,5) ktorá je napojená na rozpočet Úradu vlády Slovenskej republiky.

(3) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu na návrh predsedu vymenúva a odvoláva vláda.

(4) Predseda úradu je zároveň vedúcim služobného úradu.

(5) Predseda úradu nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, nesmie vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

(6) Úrad

a) je koordinačným a výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na základe zákona, alebo ak ho tým poverí vláda,
b) v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí,
c) v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy vypracúva návrhy koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ich na rokovanie vlády,
d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému6) dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
e) spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné styky,
f) spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí,
g) rozhoduje v konaní o vydaní osvedčenia podľa § 7,
h) vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa § 7,
i) rozhoduje o poskytnutí dotácie podľa § 6,
j) plní iné úlohy vo veciach týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitných predpisov.

(7) Na účely vedenia evidencie podľa odseku 6 písm. h) sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa pobytu osoby, ktorej bolo vydané osvedčenie podľa § 7

(8) Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu. Podrobnosti o výkone pôsobnosti a úloh úradu upraví štatút úradu, ktorý schvaľuje vláda.
§ 5
Oblasti štátnej podpory

(1)Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí je zameraná na oblasť

a) vzdelávania, vedy a výskumu,
b) kultúry,
c) informačnú,
d) médií.

(2) Základnými zásadami štátnej podpory sú:

a) zásada rovnakého zaobchádzania, ktorou sa rozumie zákaz diskriminácie pri poskytovaní štátnej podpory z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,
b) zásada teritoriality, ktorou sa rozumie rešpektovanie územnej zvrchovanosti a celistvosti štátu, ktorého je Slovák žijúci v zahraničí občanom alebo na území ktorého má Slovák žijúci v zahraničí pobyt,
c) zásada špecifického prístupu, ktorou sa rozumie prihliadanie na špecifické potreby Slovákov žijúcich v zahraničí v jednotlivých štátoch s cieľom zachovania a rozvíjania slovenskej identity, kultúry, jazyka a kultúrneho dedičstva v týchto štátoch.

(3) Ak ide o právnickú osobu, zásadou rovnakého zaobchádzania sa rozumie zákaz diskriminácie tejto právnickej osoby pri poskytovaní štátnej podpory z dôvodov podľa odseku 2 písm. a), ak ide o jej členov, spoločníkov, akcionárov, členov jej orgánov, jej zamestnancov, osôb konajúcich v jej mene alebo osôb, v mene ktorých koná táto právnická osoba.

§ 6
Poskytovanie dotácie

(1) Ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí môže úrad poskytnúť dotáciu7) na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach podľa § 5 ods. 1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(2) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje najmä

a) osobné údaje o žiadateľovi v rozsahu,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu,
2. ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa prvého bodu,
b) účel použitia požadovanej dotácie,
c) názov a popis aktivity, na ktorú sa dotácia žiada,
d) výšku požadovanej dotácie a spôsob jej využitia,
e) celkový položkový rozpočet a návrh finančného zabezpečenia aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia.

(3) Úrad pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie posudzuje najmä to, či

a) dotácia bude smerovať do oblastí podľa § 5 ods. 1 a či poskytnutie dotácie nie je v rozpore so zásadami štátnej podpory podľa § 5 ods. 2,
b) suma poskytnutej dotácie je úmerná prospechu, ktorý pravdepodobne prinesie aktivita, na ktorú sa dotácia poskytuje.

(4) Dotácia sa žiadateľovi poskytuje na základe písomnej zmluvy.

(5) Zmluva podľa odseku 4 obsahuje najmä

a) údaje o zmluvných stranách; ak ide o žiadateľa, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a),
b) účel a výšku poskytnutej dotácie,
c) podmienky použitia dotácie,
d) spôsob kontroly použitia dotácie a plnenia zmluvných podmienok,
e) sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

(6) Dotáciu možno použiť len na účel, na ktorý bola poskytnutá.

(7) Na konanie o poskytnutí dotácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

§7

Osvedčenie

(1) Postavenie Slováka žijúceho v zahraničí sa na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi9) pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením, ktoré vydáva úrad.

(2) Osvedčenie možno vydať na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá

a) spĺňa podmienky podľa § 2 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu,
b) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,
c) nevykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky.

(3) Slovenská národnosť sa preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť, ktorým je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.

(4) Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.

(5) Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako šesť mesiacov a obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt.

(6) Žiadosť podáva žiadateľ na úrade alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade, alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len zastupiteľský úrad) v štáte pobytu žiadateľa.

(7) K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť doklady, potvrdzujúce splnenie podmienok podľa odseku 2.

(8) O žiadosti rozhoduje úrad do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o správnom konaní.8)

(9) Ak úrad žiadosti vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie; osobitné správne rozhodnutie sa nevydáva. Ak o to žiadateľ požiada, úrad mu doručí osvedčenie prostredníctvom zastupiteľského úradu v mieste pobytu žiadateľa.

§ 8
Osvedčenie obsahuje

a) osobné údaje o totožnosti Slováka žijúceho v zahraničí, ktorému bolo vydané, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu pobytu,
b) účel, na ktorý sa vydáva.
§ 9
(1) Platnosť osvedčenia zaniká

a) použitím osvedčenia na účel, na ktorý bolo vydané,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol držiteľ osvedčenia odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom, alebo
c) dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.1)

(2) Úrad aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení osvedčenia, ak zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo v rozpore so zákonom.

§10

Spoločné, prechodné
a zrušovacie ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.

(2) Ustanovenia osobitných predpisov o poskytovaní štátnej pomoci11) nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 11

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 8) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 12

(1) Preukaz zahraničného Slováka vydaný podľa doterajšieho zákona sa do 1. augusta 2007 považuje za osvedčenie vydané podľa tohto zákona. Preukaz zahraničného Slováka platí len s cestovným dokladom alebo s platným dokladom o totožnosti držiteľa preukazu zahraničného Slováka. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka je povinný dbať o to, aby údaje v ňom uvedené zodpovedali skutočnosti. Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v preukaze alebo ak dôjde k strate alebo poškodeniu preukazu, nový preukaz sa nevydá.

(2) Konania o priznaní postavenia zahraničného Slováka, ktoré neboli právoplatne ukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajšieho zákona.

(3) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa spojenie zahraničný Slovák v akomkoľvek tvare, rozumie sa tým Slovák žijúci v zahraničí v príslušnom tvare.

(4) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise priznávajú práva osobe, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka, rozumie sa tým, že ide o práva Slováka žijúceho v zahraničí, na ktorých uplatnenie sa vzťahuje § 7 ods. 1.

(5) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vedie evidenciu držiteľov preukazu zahraničného Slováka podľa doterajšieho zákona do 31. decembra 2007.

§ 13

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií vo vzťahu k zahraničným Slovákom prechádzajú 1. januára 2006 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Majetok štátu, ktorý bol 31. decembra 2005 v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií vo vzťahu k zahraničným Slovákom, prechádza 1. januára 2006 do správy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

(2) Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podpory kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí prechádza 1. januára 2006 zriaďovateľská pôsobnosť k príspevkovej organizácii Dom zahraničných Slovákov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

§ 14

Zrušuje sa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2002 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z. a zákona č. 172/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).

2. § 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov. .

Čl. III

Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená h) až n).

Čl. IV

Zákon č. 48/2002  Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003  Z. z. a zákona č. 69/2005  Z. z. sa mení takto:

V § 17 odsek 2 znie:

(2) Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje u cudzinca, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.8) .

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

hore

.

344/2007 Z.z. ZÁKON z 26. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 265/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

Ҥ 1
Účel zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky1) a upravuje priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky.”.

2. V § 5 ods. 1 sa za slová “Štátne občianstvo Slovenskej republiky” vkladá slovo “narodením”.

3. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo “päť” nahrádza slovom “osem”.

4. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

“b) je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov.”.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 znejú:

“5) § 65 a 113 Trestného zákona.
6) § 10 ods. 14 Trestného poriadku.
7) § 489 až 514 Trestného poriadku.”.

6. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:

“h) preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike (ďalej len “ovládanie slovenského jazyka”) podľa § 8 ods. 5 až 8; to neplatí pre žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 až 6 a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov, “.

7. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

“i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.”.

8. V § 7 ods. 2 sa v úvodnej vete slová “podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a h)” nahrádzajú slovami “podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak”.

9. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

“a) uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, “.

10. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo “kultúrnej” vkladá čiarka a slovo “sociálnej” a na konci sa pripájajú tieto slová: “alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky”.

11. V § 7 ods. 2 písm. c) sa za slová “Slovenskej republiky” vkladá slovo “nepretržitý” a slovo “začínajúci” sa vypúšťa.

12. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:

“d) je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov, “.

13. V § 7 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: “aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky”.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

“11) § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

15. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

“i) bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
j) jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.”.

16. V § 7 odsek 3 znie:

“(3) Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, 12) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

“12) § 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

17. V § 7 ods. 5 sa za slová “Slovenskej socialistickej republiky” vkladajú slová “alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva”.

18. V § 7 ods. 6 sa za slovo “bývalým” vkladá slovo “štátnym” a slová “do troch rokov od prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky” sa vypúšťajú.

19. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: “Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. b) posudzuje ministerstvo a predkladá ju ministrovi vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “minister”), ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone.”.

20. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo “priezvisko” vkladá čiarka a slová “rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené”.

21. V § 8 ods. 3 písmeno f) znie:

“f) doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov, “.

22. V § 8 ods. 3 písmeno h) znie:

“h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, 12) ak má toto postavenie, “.

23. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

“i) tieto ďalšie doklady:
1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
6. potvrdenie o štúdiu,
7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.
Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.”.

24. V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo “pohovorom”.

25. V § 8 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

“(6) Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 sa overuje

a) pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky,
b) hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň 500 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,
c) napísaním obsahu prečítaného článku podľa písmena b) žiadateľom v časovom limite 30 minút.

(7) Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta obvodného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov. Uznesenie komisie je prijaté, ak sa za jeho prijatie vyslovia najmenej dvaja členovia komisie.

(8) O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie a žiadateľ. Zápisnica obsahuje

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa a adresu jeho pobytu,
b) meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,
c) hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, a odôvodnenie tohto hodnotenia na základe výsledkov žiadateľa podľa odseku 6 písm. a) až c),
d) prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),
e) miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie.
K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom podľa odseku 6 písm. b) a c).”.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.

26. V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa slovo “napríklad”.

27. V § 8 sa odsek 12 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

“c) potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.”.

28. V § 8a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

“(2) Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.”.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

29. V § 8a odsek 3 znie:

“(3) Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky požiada o stanovisko osobitný útvar Policajného zboru, 12a) a ak je to potrebné, aj Slovenskú informačnú službu a iné dotknuté štátne orgány. Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky prihliada na verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, ako aj na stanoviská Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a iných dotknutých štátnych orgánov. Ak ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b), ministerstvo si vyžiada vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu. Dotknutý štátny orgán vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré opodstatňujú udelenie výnimky zo splnenia podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. a) a h).”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

“12a) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993  Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.”.

30. V § 8a ods. 5 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: “a zároveň nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 7 ods. 2 až 6.”.

31. V § 8a ods. 6 sa vypúšťa slovo “trvalý”.

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

“13) § 28 a 41 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

33. V § 8a ods. 7 sa slovo “deviatich” nahrádza číslom “24″, slová “§ 8 ods. 6″ slovami “§ 8 ods. 9″ a slová “rozhodne najneskôr do jedného roka” slovami “lehota na rozhodnutie o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa prvej vety neplynie od vyžiadania tohto stanoviska až do jeho doručenia ministerstvu.”.

34. V § 8a sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

“(8) Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vydá listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorá obsahuje

a) názov “Slovenská republika” a názov “Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky”,
b) číslo konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
c) ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa štátne občianstvo Slovenskej republiky udelilo,
d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajšie štátne občianstvo žiadateľa,
e) miesto a dátum vydania listiny,
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g) odtlačok úradnej pečiatky.

(9) Ministerstvo alebo minister rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.”.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.

35. V § 8a ods. 10 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: “a prevzatia listiny”.

36. V § 8a ods. 12 sa za slovo “povinnosti” vkladá slovo “štátneho”.

37. V § 8a ods. 13 sa slová “jedného roka” nahrádzajú slovami “dvoch rokov”.

38. § 8a sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

“(14) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odsekov 5, 6 a 11 nemožno podať rozklad.”.

39. V § 8b odsek 1 znie:

“(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky preukáže, že

a) doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené,
b) žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,
c) listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, a žiadateľ tieto skutočnosti neoznámil, hoci bol povinný ich oznámiť,
d) vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.”.

40. V § 8b ods. 2 sa za slová “daňovému úradu, ” vkladajú slová “colnému úradu, “.

41. V § 9 ods. 1 až 3 sa za slová “štátneho zväzku” vkladajú slová “Slovenskej republiky”.

42. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

43. V § 9 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

“a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky, “.

44. V § 9 ods. 7 v prvej vete sa za slovo “Manželia” vkladajú slová “a maloleté deti od 14 rokov “, za “štátneho zväzku” sa vkladajú slová “Slovenskej republiky” a v druhej vete sa za slová “Maloleté deti” vkladajú slová “mladšie ako 14 rokov”.

45. V § 9 odsek 8 znie:

“(8) O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje

a) názov “Slovenská republika” a názov obvodného úradu v sídle kraja,
b) číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
c) ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
d) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
e) miesto a dátum vydania listiny,
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g) odtlačok úradnej pečiatky.”.

46. § 9 sa dopĺňa odsekmi 9 až 15, ktoré znejú:

“(9) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obvodnému úradu v sídle kraja.

(10) Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky opätovne, ak v čase medzi vydaním listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a jej prevzatím žiadateľom vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodnutí vo veci.

(11) Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý ju osobne preberá. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky zašle bezodkladne obvodnému úradu v sídle kraja doklad o prevzatí listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

(12) Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od doručenia písomnej výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky vráti listinu príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise a žiadateľ sa o zastavení konania upovedomí.

(13) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.

(14) Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

(15) Obvodný úrad v sídle kraja si môže vyžiadať od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.”.

47. V § 9a odsek 1 znie:

“(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

a) platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
b) platným občianskym preukazom,
c) platným cestovným pasom alebo
d) potvrdením podľa odseku 13.”.

48. V § 9a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: “ktorá sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.”.

49. V § 9a ods. 3 písmená a) a b) znejú:

“a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky, “.

50. V § 9a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

“d) ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie.”.

51. V § 9a odsek 6 znie:

“(6) Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva ministerstvo, spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c) údaj o platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
d) dátum vydania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
e) odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.”.

52. V § 9a ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: “ak nie je ustanovené inak.”.

53. V § 9a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

“(8) Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.”.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

54. V § 9a ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: “a o zamietnutých žiadostiach o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.”.

55. V § 9a ods. 11 v druhej vete sa za slovo “vrátiť” vkladá slovo “ministerstvu” a na konci sa pripája táto veta: “Ministerstvo vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.”.

56. § 9a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

“(12) Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.

(13) Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.”.

57. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
“ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESTUPKY

§ 9b
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) nesplní povinnosť podľa § 18,
b) nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 8b ods. 3,
c) nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 11.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 1 000 Sk do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) sa uloží pokuta vo výške 100 000 Sk.

(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Obvodný úrad Bratislava.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, 13a) ak tento zákon neustanovuje inak.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

“13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”.

Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako piata časť.

58. § 11 vrátane nadpisu znie:
Ҥ 11
Doručovanie
(1) Dôležitá písomnosť, najmä rozhodnutie, sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk na poslednú adresu jeho pobytu uvedenú v evidencii podľa osobitného predpisu.13b) Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.

(2) Ak sa písomnosť doručuje žiadateľovi do zahraničia, pretože žiadateľ na území Slovenskej republiky nemá pobyt alebo z iného vážneho dôvodu, písomnosť sa mu zasiela na ním uvedenú adresu v zahraničí prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky, ktoré sú povinné zabezpečiť doručenie písomnosti žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu a bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja deň prevzatia tejto písomnosti žiadateľom. Táto adresa pobytu sa považuje za adresu pobytu, na ktorej sa žiadateľ zdržiava.

(3) Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu adresy pobytu na účel doručovania podľa odsekov 1 a 2.

(4) Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia žiadateľom.

(5) Ak nemožno doručiť písomnosť žiadateľovi na adresu podľa odseku 1 alebo 2, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja za doručenú, a to aj vtedy, ak sa žiadateľ o tom nedozvie.

(6) Ak žiadateľ bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; tento deň sa vyznačí na doručovanej písomnosti.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

“13b) Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

59. § 14 znie:
Ҥ 14
(1) Na žiadosť ministerstva alebo obvodného úradu v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické osoby a fyzické osoby povinné v určenej lehote oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo na účely stanoviska k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 3 sprístupní osobitnému útvaru Policajného zboru12a) a Slovenskej informačnej službe informácie z Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 19 a zo spisu žiadateľa; osobitný útvar Policajného zboru12a) a Slovenská informačná služba sú oprávnené spracúvať osobné údaje žiadateľa len na účely tohto stanoviska.”.

60. V § 15 odsek 1 znie:

“(1) Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní14) o doručovaní písomností a ustanovení opatrovníka sa na účely tohto zákona nepoužijú. Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.14)”.

61. § 16 znie:
Ҥ 16
Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak nemala pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný podľa § 3 ods. 2 Obvodný úrad Bratislava I14a) a podľa § 8, 9 a 9a Obvodný úrad Bratislava. Príslušným orgánom štátnej správy na podanie vyhlásenia podľa § 3 ods. 3 a § 12 zákona č. 165/1968 Zb. o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva je Obvodný úrad Bratislava.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

“14a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.”.

62. V § 16a ods. 1 sa za slová “podľa § 8, 9 a 9a” vkladajú slová “alebo vyhlásenie podľa § 16″ a za slová “zákonný zástupca” sa vkladá čiarka a slovo “poručník”.

63. V § 16a ods. 2 sa za slová “podľa § 8 a 9″ vkladajú slová “alebo vo vyhlásení podľa § 16″ a vypúšťajú sa slová “alebo jeho pobyt nie je známy, “.

64. § 18 znie:
Ҥ 18
Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu.”.

65. § 19 znie:
Ҥ 19
(1) Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky vedie ministerstvo; krajskú evidenciu vedie obvodný úrad v sídle kraja.

(2) Ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné údaje osôb, ktoré nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky stratili, v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach a dokladoch podľa § 8, 9 a 9a.”.

66. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:
Ҥ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. októbra 2007
(1) Žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 30. septembra 2007, sa posudzujú podľa predpisov účinných od 1. októbra 2007 s výnimkou uvedenou v odseku 2.

(2) Na konania začaté pred 1. októbrom 2007 sa použijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ods. 1 v znení účinnom pred 1. októbrom 2007.

67. Slová “krajský úrad” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami “obvodný úrad v sídle kraja” v príslušnom tvare.
Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 a zákona č. 13/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:
Ҥ 2b
Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena.”.

2. § 3 znie:
Ҥ 3
Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku meno v tvare a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení.”.

3. V § 5 sa slová “uvedenom v úradom výpise z matriky” nahrádzajú slovami “a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení alebo v knihe manželstiev”.

4. Za § 14 sa vkladá nový § 15, ktorý znie:
Ҥ 15
Ak má štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec viacero mien alebo viacero priezvisk, možno ich používanie obmedziť len na účely vydania dokladu podľa osobitného predpisu.6) V tom prípade sa do dokladu latinkou zapíše len toľko mien a priezvisk štátneho občana Slovenskej republiky alebo cudzinca, koľko umožňuje znaková kapacita v doklade, a to tak, aby bolo možné zo zapísaných mien a priezvisk v doklade identifikovať osobu, ktorej sa doklad vydáva.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

“6) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., § 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005  Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č.
309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 18 znie:

“Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ………………………………….. 500 Sk
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ………………………………………………. 500 Sk
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ………………………… 500 Sk
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) …………….. 2 000 Sk
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami …… 1 000 Sk
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom
Slovenskej republiky a cudzincom ………… 2 000 Sk
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami …………………… 5 000 Sk
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) ……………………… 6 000 Sk

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

“15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 19 znie:

“Položka 19
Zmena

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ………………………….. 100 Sk
b) priezviska maloletých detí …………………………………………… 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ……………………………………. 3 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.”.

3. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 20 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

“e) Udelenie štátneho občianstva
Slovenskej republiky osobe, ktorej
aspoň jeden z rodičov bol v čase jej
narodenia československým štátnym
občanom …………………………………………………. 500 Sk”.

4. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 22 znie:

“Položka 22
a) Konanie o vydanie osvedčenia
o štátnom občianstve Slovenskej
republiky ………………………………………………. 300 Sk
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom
občianstve Slovenskej republiky osoby
ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu,
ktorý predchádza dňu podania žiadosti …………………………………………… 300 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.”.

5. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm.

a) body 2, 3, 7 a 8 znejú:

“2. združenia občanov ……………………………. 2 000 Sk
3. nadácie ……………………………………………. 2 000 Sk
7. neinvestičného fondu ………………………… 2 000 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby …………………. 2 000 Sk”.

6. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. c) v predvetí sa za slovami “listiny” a “listinu” slovo “a” nahrádza slovom “alebo”.

7. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. d) za slovom “výpisu” sa slová “zo zoznamu” nahrádzajú slovami “z registra”, za slovom “strán” sa slovo “alebo” nahrádza slovom “a” a pred slovom “združení” sa vypúšťajú slová “z registra”.

8. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. f) sa slová “zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí a združení občanov, z registra” nahrádzajú slovami “z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, “.

9. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 písm. g) bod 1 znie:

“1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí”.

10. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 34 sa vypúšťa Poznámka.

11. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 35 písm. b) sa slovo “a” nahrádza slovom “alebo”.

12. V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 35 písm. c) za slovami “stanov” a “stanovy” sa slovo “a” nahrádza slovom “alebo”.

13. V sadzobníku správnych poplatkov v VI. časti DOPRAVA v položke 63a písm. b) sa za slovo “stratený” vkladá čiarka a slovo “odcudzený”.

14. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 245 znie:

“Položka 245

a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom
občianstve Slovenskej republiky ………………………………. 300 Sk
b) Konanie o vydanie potvrdenia
o štátnom občianstve Slovenskej
republiky osoby ku dňu jej úmrtia
alebo k inému dňu, ktorý predchádza
dňu podania žiadosti ……………………………………………….. 300 Sk”.

15. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 247 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

“e) Udelenie štátneho občianstva
Slovenskej republiky osobe, ktorej
aspoň jeden z rodičov bol v čase jej
narodenia československým štátnym
občanom ……………………………………………………………….. 500 Sk”.

16. V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY položka 248 znie:

“Položka 248

Zmena

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo
hanlivého priezviska ……………………………………………… 100 Sk
b) priezviska maloletých detí ………………………………. 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných
prípadoch ………………………………………………………….. 5 000 Sk

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.”.
Čl. IV

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 12 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová “do 1. augusta 2007″.
Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 265/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 31. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

hore

.

Uznesenie vlády SR č. 625 zo 17. septembra 2008 ku Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015

Číslo materiálu: 18278/2008
Predkladateľ: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vláda
A. schvaľuje
A.1. Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 (ďalej len „koncepcia“);
B. ukladá
ministrovi kultúry
B.1. zriadiť expozíciu dejín, vysťahovalectva a života Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci novej expozície slovenských dejín a života Slovákov na Bratislavskom hrade
do 31. decembra 2011
podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
B.2. v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja vybudovať Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave a zabezpečiť jeho kofinancovanie
do 31. decembra 2010
B.3. v spolupráci s generálnym riaditeľom Slovenskej televízie pripraviť televízne vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí
do 30. júna 2010
B.4. zabezpečiť v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) výhľadovo každoročne účelové finančné prostriedky určené na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci grantového systému úradu v celkovej výške 40 mil. Sk
priebežne od roku 2009
podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
B.5. zabezpečiť v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) výhľadovo každoročne účelové finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk určené na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry v zmysle uznesenia vlády SR č. 487 z 26. mája 2004
priebežne od roku 2009
B.6. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom školstva, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zahraničných vecí, ministrom financií, ministrom kultúry, ministrom hospodárstva, ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedníčkou Štatistického úradu SR zabezpečiť vecné a časové plnenie koncepcie
priebežne
C. poveruje
predsedu vlády
C.1. predložiť koncepciu Národnej rade SR na prerokovanie,
podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské, práva a menšiny
C.2. odôvodniť koncepciu v Národnej rade SR.
Vykonajú:  predseda vlády
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
podpredseda vlády a minister školstva
podpredseda vlády a minister vnútra
minister zahraničných vecí
minister financií
minister kultúry
minister hospodárstva
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
predsedníčka Štatistického úradu SR
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Na vedomie: prezident SR
predseda Národnej rady SR
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
generálny riaditeľ Slovenskej televízie

hore