Ako voliť zo zahraničia

Prečo voliť zo zahraničia?

 1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej repub- liky budú zaujímať aj o občanov SR mimo hraníc Slovenskej republiky.
 2. Zastávame názor, že občania SR žijúci v zahraničí by mali využiť možnosť voliť. Účasťou na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie.
 3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria významný hospodársky potenciál. Iba v roku 2009 poslali na Slovensko cca 1,2 miliardy EUR (36 miliárd SK).

Postup ako voliť zo zahraničia:

A. Občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorý MÁ na Slovensku trvalý pobyt, postupuje nasledovne:

 • Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si nižšie žiadosť a vypíšete doň zahraničnú adresu, na ktorú vám budú zo Slovenska doručené hlasovacie lístky.
 • Zašlete ju na Slovensko na adresu obce Vášho trvalého pobytu. Nižšie máte zoznam adries všetkých obcí. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr do 20.01.2012. Preto ju pošlite čo najskôr.
 • Obec vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na Slovensko na adresu obce. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, s trvalým bydliskom na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť e-mailom alebo faxom len ak sa osobne dohodnú s obecným/mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie vašej žiadosti bude akceptovať.

Na stiahnutie:

>> Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 – občan s trvalým pobytom na SK

>> Zoznam adries mestských a obecných úradov v Slovenskej republike pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012

B. Občan Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorý NEMÁ na Slovensku trvalé bydlisko, postupuje nasledovne:

 • Stiahnete si a vypíšete dole priloženú žiadosť a čestné prehlásenie. K tomu priložíte fotokópiu pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.Žiadosť musí byť MiÚ Mestkej časti Bratislava – Petržálka doručená najneskôr 20.01.2012.
 • Tieto tri dokumenty pošlete na adresu:
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  Organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17
  852 12 Bratislava
  Slovakia
 • MiÚ Mestskej časti Bratislava – Petržalka vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na tú istú adresu MiÚ časti Bratislava-Petržalka. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Preto ju pošlite čo najskôr. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť vrátane naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenske republiky e-mailom alebo faxom na:

Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Fax: 004212/6828-6824
E-mail: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Na stiahnutie:

>> Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 – občan SR bez trvalého pobytu na Slovensku

>> Čestné vyhlásenie, že nemám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Kto nemôže voliť zo zahraničia:

A. Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa to nedá stihnúť), nemôže sa zúčastniť volieb – minie ho to. Ide o faktickú prekážku.

B. Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka, alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

>> bulletin Ako voliť zo zahraničia